اثراستفاده از ذرات ساقه ذرت بر ویژگیهای فیزیکی و مکانیکی تخته‌خرده‌چوب

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی بخش تحقیقات علوم چوب و فرآوردههای آن، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران

چکیده

هدف از این تحقیق، کاربرد ساقه ذرت دانه‌ای در تولید تخته‌خرده‌چوب بوده است. لذا از مخلوط ساقه ذرت و چوب صنوبر (P.nigra) با نسبتهای متفاوت شامل 100 % و 0 % ، 75 % و 25% ، 50 % و 50 % و 25 % و 75 % به ترتیب برای ساقه ذرت و چوب صنوبر و با استفاده از دو دمای پرس 170 و180 درجه سانتیگراد و دو میزان مصرف چسب 10 و 12 درصد (براساس وزن خشک خرده‌چوب)، اقدام به ساخت تخته‌خرده‌چوب گردید.
نتایج حاصل از این بررسی نشان داد که با افزایش دمای پرس از مقاومت خمشی و مدول‌الاستیسیته تخته‌ها کاسته شده است  درحالی‌که با افزایش مصرف چسب، ویژگیهای خمشی تخته‌ها به نحو معنی‌داری بهبود یافته است. همچنین با افزوده شدن خرده‌چوب صنوبر به ترکیب چوبی، مقاومت خمشی و مدول‌الاستیسیته تخته‌ها افزایش یافته است، در شرایطی که از 50 و 75 درصد خرده‌چوب صنوبر استفاده شده است این ویژگیها حداکثر بوده است. همچنین افزایش دمای پرس و کاهش ذرات ساقه ذرت در ترکیب چوبی باعث بهبود چسبندگی داخلی تخته‌ها گردیده است. نتایج حاصل از اندازه‌گیری واکشیدگی ضخامت تخته‌ها نیز نشان داد که افزایش دمای پرس و میزان مصرف چسب در سطح معنی‌داری، مقدار واکشیدگی ضخامتی را کاهش داده است. درحالی‌که با کاهش ذرات ساقه ذرت در ترکیب چوبی، واکشیدگی ضخامتی تخته‌ها افزایش یافته است. بنابراین در یک نتیجه‌گیری کلی می‌‌توان بیان نمود که از ساقه ذرت در صورتی‌که بین 25 تا 50 درصد در ترکیب چوبی استفاده شود، با استفاده از دمای پرس 170 درجه سانتیگراد و میزان مصرف چسب 10 درصد، امکان تولید تخته‌هائی با ویژگیهای استاندارد وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


- امام ، م .، 1376 ، بررسی تأثیر شرایط کیک خرده‌چوب راش و پرس بر انتقال حرارت ، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی چوب و کاغذ ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.

-  آمار نامه کشاورزی سال زارعی 83-1382، 1384، وزارت جهاد کشاورزی،‌ معاونت برنامه‌ریزی و اقتصادی، دفتر آمار وفناوری اطلاعات، نشریه شماره (05/84): 33-31.

-  کاشانی زاده ، م .، 1367 ، بررسی چهار عامل تولید بر کیفیت تخته‌خرده‌چوب ساخته شده از ضایعات صنایع روکش و تخته لایه (گونه راش) ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشکده منابع طبیعی ، دانشگاه تهران.

-  لتیباری، ا. ‚ حسین‌زاده، ع.، نوربخش، ا. کارگرفرد، ا. و گلبابایی، ف.، 1375، بررسی ویژگیهای تخته‌خرده‌چوب از ضایعات نخل، مجله تحقیقات چوب و کاغذ ایران، شماره 1.

- EN 310, 1996. Wood based panels, determination of modulus of elasticity in bending and bending strength. European Standardization Committee, Brussell.

- EN 317, 1996. Particleboards and fiberboards, determination of swelling in thickness after immersion. European Standardization Committee, Brussell.

- EN 319, 1996. Wood based panels, determination of tensile strength perpendicular to plane of the board. European Standardization Committee, Brussell.

- Han, G.; Umemura, T.; Kawai, S. Kajita, H. (1999). Improvement mechanism of bondability in UF-resin reed and wheat straw boards by silane coupling agent and extraction treatments. J.Wood Sci. 45: 299-305

- Han, G.; Umemura, K.; Zhang, M.; Honda, T.; Kawai, S. (2001). Development of high-performance UF-bonded reed and wheat straw medium density fiberboard. J.Wood Sci. (2001) 47: 350-355.  

- Lawther, JM.; Sun, R.; Banks, WB. (1998). Effect of steam treatment on the chemical composition of wheat straw. Holzforschung 50: 365-371

- Nemli, G.; kirel, H.; serdar, B.; Ay, N.. 2003. Suitability of kiwi (Actinidia sinensis Planch.) Pruning for particleboard manufacturing. Industrial crops and products J. Volume 17. Isseue 1. January 2003. Pages 39-46.

- Ntalos, G.A.; Grigoriou, A.H.. 2002. Characterization and utilization of vine Pruning as a wood substitute for particleboard  production. Industrial crops and products J. volume 16. Issue 1. July 2002. Pages 59-68.

- Sampathrajan , A.; Vijayaraghavan , N.C.. (1991). Acoustic aspects of farm residuebased particleboards. Bioresources Technology J. 35 (1): 67 - 71

- Sampathrajan , A.; Vijayaraghavan , N.C..1992. Mechanical and thermal properties of particleboars made from farm residues. Bioresources Technology J. 40 (3): 249 - 251

- Winslow, R.L.. (1951). Structural panels from corn stalk. West lafayette, IN ; PurdueUniversity , School of Agricultural, Department of Biochemistry.Unpublished thesis.