بررسی امکان جایگزینی چوب گونه های بومی ایران در ساختمان برجهای خنک کننده

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 بخش تحقیقات علوم چوب و فرآورده‌های آن، ‌مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

2 عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور- بخش تحقیقات علوم چوب و فرآورده های آن

3 استادیار پژوهشی، بخش تحقیقات علوم چوب و فرآورده‌های آن، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

4 عضو هیئت علمی بخش تحقیقات علوم چوب و فرآوردههای آن، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران

5 مربی پژوهشی ، بخش تحقیقات علوم چوب و فرآورده‌های آن، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

چکیده

جهت اجرای این طرح تحقیقاتی نمونه­هایی از گونه­های توسکا، افرا، بلوط، صنوبر و کاج الداریکا به ابعاد120× 5×5 سانتیمتر تهیه و با توجه به داشتن سیلندر و امکانات اشباع چوب در نیروگاه منتظر قائم کرج مطابق با روش متداول برای اشباع چوبهای برجهای خنک کننده با ماده حفاظتی سلکور اشباع شدند و پس از نگهداری به مدت حدود 2 ماه جهت تثبیت ماده حفاظتی، به 4 منطقه گیلان ( نیروگاه برق لوشان )، خوزستان ( پتروشیمی بندر امام)، استان اصفهان ( نیرو گاه برق دورچه) و استان تهران ( نیرو گاه برق منتظر قائم کرج) که از نظر شرایط محیطی بلحاظ آلودگی کاملا با یکدیگر متفاوت بودند انتقال و در داخل برجهای خنک کننده نصب شدند و در طول مدت 6 سال هرساله تعدادی از نمونه‌ها به آزمایشگاه انتقال و سختی، خمش استاتیک و فشارموازی‌الیاف اندازه‌گیری شد. نتایج حاصل از این بررسی نشان داد که بعداز گذشت 6 سال در نقاطق مختلف عوامل تخریب متفاوتی بر روی چوبها اثر گذاشته‌اند البته در طی 4 سال از نظر آماری تخریبی مشاهده نشده و در سال پنجم  اجرای طرح نیز از نظر دید ظاهری تخریبی مشاهده نشده ولی مقاومتها کاهش یافته‌اند. در منطقه صنعتی پتروشیمی ماهشهر با توجه به تولیدات مواد شیمیایی مختلف از جمله کلر و گوگرد که این مواد در هوا پخش شده و از طریق باد و عوامل مکش برج بر روی چوبها اثر کرده و باعث تخریب شیمیایی شده است در حالی که در سایر مناطق این آلودگی وجود نداشته و بیشتر تخریب بیولوژیکی اتفاق می‌افتد در بین گونه‌های مختلف استفاده شده جهت تهیه نمونه  گونه‌های بلوط و کاج‌الداریکا از نظر شکل ظاهری و مقاومتها استقامت بسیار بالایی داشته‌اند اما گونه بلوط با توجه به جذب آب زیاد آن دارای وزن بسیار زیادی نیز شده است که باعث افزایش وزن کلی سازه می‌شود که مطلوب نیست چوب کاج الداریکا با توجه به خصوصیات مناسب ساختمانی و مواد شیمیایی موجود در آن و با توجه به کاشت آن در ایران می‌تواند جایگزین بسیار مناسبی به جای چوب گونه‌های وارداتی باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


- ابراهیمی، ق. 1379. مهندسی برج های خنک کننده (تر).  انتشارات دانشگاه تهران،  انتشار 9265 تهران، 275 صفحه.

-Astm Standard Test Methods.1999. American Society for testing materials، standard methods for testing small clear specimen of timber، ASTM-D142-83. Philadelohia، Pa.

-Darrell R. Smith، 1996. Wood preservation and how it pertain to the Cooling tower industry. Conrad Wood preserving Co. Jeffrey J. Morrell، Oregon State University.

-J.L. Haymore، and Martin 1985. Cooling tower wood sampling and analyses: A Case Study (TP-85-10). Marietta Energy Systems. Inc.

-John A. Nelson and Robert W. Petterson 1983. The effect of hot water exposure on the strength and stiffness of Douglas fir and red wood (TP-264A). The Marly cooling       company.

-Matthew E. Anderson، 2002. Evaluation of a simplified procedure to determine the condition of wood cooling tower components. Wood Advisory services، Inc and Yelena S. Golod.BEC.

-P. Song and Michael G.، 1986. Identification of cooing tower Wood attack and methods of control (TP- 86-10). Trulear Nalco chemical company.

-Paul R. Pckorius،1984.Cooling tower Wood decay identification، current incidence، and control methods(TP-84-10). Puckorius and associates، Inc.