خصوصیات خمیر کاغذ چوب درخت صنوبر تریپلو

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی پژوهشی ، بخش تحقیقات علوم چوب و فرآورده‌های آن، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

2 بخش تحقیقات علوم چوب و فرآورده‌های آن، ‌مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

3 عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور- بخش تحقیقات علوم چوب و فرآورده های آن

4 بخش تحقیقات علوم چوب و فرآورده‌های آن، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور،

5 کارشناس ارشد، کارخانه تکاب – مازندران- آمل

چکیده

در این تحقیق خصوصیات آناتومیکی ، شیمیایی و خمیرکاغذ صنوبر تریپلو مورد بررسی قرار گرفته است . نمونه برداری از طرح بررسی سازگاری و خصوصیات کمی این درخت از ایستگاه تحقیقات کرج انجام گرفت . سن درختان در زمان قطع 12 سال و قطر برابر سینه آنها حدود 23 سانتی متر اندازه گیری شد. میانگین طول الیاف 27/1 میلی متر و میانگین قطر الیاف ، قطر حفره سلولی وضخامت دیواره سلولی به ترتیب 88/31 میکرون ،54/23 میکرون و22/4 میکرون و میانگین میزان سلولز ،لیگنین ،مواد استخراجی و خاکستر این درخت به ترتیب 74/53% ،87/22%، 8/1%و5/1% اندازه گیری شد. بازده خمیر کاغذهای کرافت در این تحقیق بین 48-152/41 درصد وعدد کاپای  آنها بین 28/25 -06/18 اندازه گیری شد.مقاومت در برابر پاره شدن کاغذها در قلیائیت مؤثر 14%،mNm²/gr  307/9  و در قلیائیت مؤثر 18%،mNm²/gr  147/10بدست آمد.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


- پارسا پژوه، د. تکنولوژی چوب. انتشارات دانشگاه تهران 1851

- پورموسی، ش. 1377. بررسی مقایسه‌ای خصوصیات کاغذسازی دو کلن صنوبر با فرایند مکانیکی توسعه یافته (APMP).  پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی علوم و صنایع چوب و کاغذ ،دانشگاه تربیت مدرس.

- رسالتی ،ح. 1367 .تکنولوژی تهیه خمیر .جزوه درسی دانشکده منابع طبیعی گرگان .

- فخریان، ع. ، حسین زاده ع. و گلبابایی ف. 1380 .بررسی خصوصیات شیمیایی ،فیزیکی وآناتومیکی صنوبر دلتوئیدس کلن 51/77 .مؤسسه تحقیقات جنگلها ومراتع ، نشریه چوب وکاغذ شماره 15 .

- فخریان، ع.، حسین زاده ,ع.,گلبابایی,ف.,حسیخانی، ح. 1381. خصوصیات لیگنین زدایی و کاغذ سازی چوب صنوبر دلتوئیدس کلن 51/77  در سه دوره بهره برداری.مؤسسه تحقیقات جنگلها ومراتع ، نشریه چوب وکاغذ شماره 16.

- Franklin ,G.L . 1954. A rapid method of  softening wood for microtome sectioning  tropical woods. 88-36.

- Tappi test method , 1992-93 .TAPPI press