بررسی مقاومت کششی و گشتاور خمشی در اتصال زبانه وکم در سازه های چوبی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته مهندسی صنایع چوب و کاغذ، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی (تهران)

2 استاد، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده

دراین مطالعه، مقاومت کششی،گشتاورخمشی دراتصال زبانه وکم بررسی شده است. طول زبانه درسه مقدار(20، 30،40) میلیمتر و سه نوع گونه چوبی راش (fagus orientalis)، توسکا(Alnus subcordata) و نوئل (sitka spruce) انتخاب شده و تأثیر این عوامل برمقاومت کششی و گشتاور خمشی بررسی شده است. برای ساخت اتصالات T شکل ابعاد عضوها 5/2× 5×9 سانتی متر بوده است. چسب مورد استفاده به عنوان ماده کمکی نیز دراتصالات چسب پلی وینیل استات (PVA) می باشد. از ترکیب عوامل متغیرفوق دربررسی هرمقاومت 9 نمونه بوجود آمده که با توجه به 4 تکرار جمعاً 72 اتصال Tشکل ساخته شده و مقاومت کششی و گشتاور خمشی اتصال ایجاد شده توسط ماشین آزمون مکانیکی اندازه گیری شد. برای اعمال نیروهای مورد نظر برای بررسی مقاومت های مزبور از سرعت بارگذاری معادل با 25/1 میلی متربردقیقه استفاده شد. براساس نتایج بدست آمده اثر متقابل دو عامل طول زبانه و نوع چوب برمقاومت اتصال دربرابر کشش و گشتاورخمشی معنی دار بود. دراین بررسی اتصالات با طول زبانه 30 میلی‌متر درچوب توسکا مقاومت کششی بیشتری نسبت به طول زبانه‌های 20 و 40 میلی‌متری نشان می دهد. دربررسی گشتاور خمشی اتصالات با طول زبانه 30 میلی‌متری در چوب راش مقاومت بیشتری نشان می‌دهند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


- فرخ پیام، س. 1373. اندازه گیری استحکام اتصال با پیچ روی گونه‌های راش و توسکا. پایان نامه کارشناسی ارشد صنایع چوب و کاغذ. دانشکده منابع طبیعی. دانشگاه تهران.

- ویلکینسون، ژگ. 1375. حفاظت صنعتی چوب. انتشارات دانشگاه تهران. چاپ اول.

-Barton, W. 1974. Chip carving techniques and patterns. Sterling publishing co. vol .1, pp. 736.

-Eckelman,C.2003. Textbook of product engineering and strength design of furniture Purdue Univ. West Lafyett, IN.

-Hill, M. D. & C.A, Eckolman.1973. Flexibility and bending strangth of mortise and tenon joints. Furniture Design and Manufacturing. Vol. 45, No's 1 and 2.

-Han,S. R & Jasles,J. (2005). Mechanical performanes of Korean traditional wooden building of the column- girder tenon- joint by joint type, Seoul, Pepublic of Korea.

-Mori, T.&komatsu,k.(2005). Rein forcement of large fingeer- Jointe coner frame  connections. Kyoto university.

-Wilkinson, T.L. 1991. Dowel bearing strength. Research paper forest products labrotary. No. FPL- 505, 9p.