بررسی ویژگیهای تخته خرده چوب ساخته شده از ضایعات نخل خرما

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع . بخش تحقیقات علوم چوب و کاغذ صندوق پستی 116- 13185 تهران – ایران

2 پژوهشی، بخش تحقیقات علوم چوب و فرآورده‌های آن، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

3 بخش تحقیقات علوم چوب و فرآوردههای آن، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران

4 بخش تحقیقات علوم چوب و فرآورده‌های آن، ‌مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

چکیده

بهمنظور دست یابی به شرایط بهینه ساخت تخته خرده چوب از ضایعات نخل مناطق مختلف کشورسه متغیر به قرار زیر انتخاب گردید که شامل: 1- درصد رطوبت در زمان خرد کردن و پوشال کردن، سه حالت 2- میزان مصرف هاردنر 1، 2 و 3 درصد بر مبنای وزن خشک چسب 3- زمان پرس 5، 6 و 7 دقیقه که کلا 27 ترکیب شرایط ساخت به دست آمد و از هر تیمار 4 تخته ساخته شد. نتایج نشان داد که رطوبت ضایعات در زمان خرد کردن و پوشال کردن بر ویژگیهای مکانیکی و فیزیکی تخته ها تاثیر گذاشته و مقاومت در روش خرد کردن خشک و مرطوب زیاد تر بوده و جذب آب و واکشیدگی این تخته ها بهتر است روش خرد کردن تاثیر معنی داری بر چسبندگی داخلی نداشته است. میزان هادرنر تاثیر معنی داری بر ویؤگیهای تخته خرده چوب نداشته ولی با زیاد شدن هاردنر تا سطح 3 درصد ویژگیها بهبود داشته است. زمان پرس نیز تاثیر معنی داری بر ویژگیهای تخته نداشته است برای تخته ها با ضخامت 15 میلیمتر می توان از زمان پرس 5 تا 6 دقیقه استفاده کرد. با در نظر گرفتن اثر متقابل سه عامل مورد بررسی مشخص گردید که تخته خرده چوب تولید شده با ترکیب شرایط خرد کردن خشک - پوشال کردن تر، میزان هادنر 3 درصد و زمان پرس 6 دقیقه بهترین شرایط را با مقاومت های در حد استاندارد DIN دارا هستند

کلیدواژه‌ها

موضوعات