خواص چوب ارس Juniperus exelsa در محدوده ایرانی - تورانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 بخش تحقیقات علوم چوب و فراورده های آن، مؤسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

این تحقیق در مورد دو پایه از درختان ارس در منطقه چهارمحال و بختیاری، به عنوان بخشی از منطقه ایرانی - تورانی انجام شده است. بر پایه نتایج این تحقیق جرم ویژه نسبی چوب 0.52، تخلخل 64%، میزان همکشیدگی و واکشیدگی حجمی به ترتیب 10 و 11.3 درصد بدست آمد. همچنین ساختمان آناتومیک چوب بررسی و خصوصیات میکروسکوپی چوب همراه با تصاویر میکروسکوپی برشهای مختلف طولی و عرضی چوب ارایه شده است. طول متوسط تراکئیدها در این منطقه 1.3 میلیمتر، قطر تراکئید، قطر حفره و ضخامت دیواره سلولی به ترتیب 23.9، 16.3 و 3.5 میکرون تعیین شد. ضرایب مهم کاغذسازی نیز از طریق روابط مربوطه محاسبه شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات