اثر دانسیته و زمان پرس بر ویژگیهای تخته خرده چوب عایقی از گونه صنوبر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 بخش تحقیقات علوم چوب و فراورده های آن، مؤسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

2 عضو هیئت علمی بخش تحقیقات علوم چوب و فرآوردههای آن، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران

چکیده

در این بررسی شرایط ساخت تهیه خرده چوب عایقی از گونه صنوبر با هدف تعیین ویژگی های فیزیکی و مکانیکی تخته ها مورد مطالعه قرار گرفته است. دانسیته تخته خرده چوب عایقی در چهار سطح 0.45, 0.40, 0.35 و 0.50 گرم بر سانتیمتر مکعب و زمان پرس 2، 3 و 4 دقیقه به عنوان عوامل متغیر در نظر گرفته شدند.
افزایش دانسیته از 
0.35 تا 0.50 گرم بر سانتیمتر مکعب باعث افزایش مقاومت و مدول خمشی و چسبندگی داخلی شده است. همچنین افزایش زمان پرس از 2 به 4 دقیقه باعث افزایش مقاومت و مدول خمشی و زمان پرس 3 دقیقه باعث افزایش چسبندگی داخلی تخته خرده چوب گردیده است. با افزایش دانسیته تخته خرده چوب از 0.35 به 0.50 گرم بر سانتیمترمکعب کاهش میزان واکشیدگی ضخامت در تخته های ساخته شده ملاحظه می گردد. همچنین با افزایش زمان پرس از 2 به 3 دقیقه سبب کاهش میزان واکشیدگی ضخامت پس از 2 و 24 ساعت غوطه وری در آب می گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات