بررسی خصوصیات مکانیکی چند سازه ساخته شده از ضایعات ماهی و پلی اتیلن سنگین

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی، واخد کرج، باشگاه پژوهشگران و نخبگان جوان، کرج، ایران

2 دانشیار، صنایع چوب و کاغذ، بخش تحقیقات علوم چوب و فرآورده های آن، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

3 استادیار، صنایع چوب و کاغذ، دانشکده آزاد کشاورزی مهر شهر، گروه صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد کرج

چکیده

در این پژوهش، اثر مقدار ضایعات پودر ماهی، نوع ماده زمینه و همچنین مقدار ماده جفت کننده (MAPE) بر ویژگی‌های مکانیکی چند سازه های چوب پلاستیک مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور، آرد چوب صنوبر در سطح 40 درصد با پلی‌اتیلن سنگین (HDPE) به میزان 60٪ مخلوط شد. پودر ماهی در سه سطح (5، 10 و 15 درصد) نسبت به آرد چوب و جفت کننده در سه سطح (0،2و4) نسبت به پلی‌اتیلن سنگین در یک مخلوط‌‌‌کن داخلی در دمای C°180 و سرعت 50 دور در دقیقه با یکدیگر مخلوط شدند. نمونه‌های آزمونی استاندارد با استفاده از روش قالبگیری تزریقی ساخته شدند. سپس خواص مکانیکی شامل مقاومت کششی و خمشی، مدول کششی و خمشی مطابق با استاندارد ASTM اندازه‌گیری شد. نتایج حاصله حاکی از این موضوع بود که با افزایش ضایعات پودر ماهی تا 10 درصد میزان مقاومت خمشی افزایش یافته در حالی که سایر مقاومتها کاهش یافته است. همچنین با افزایش میزان درصد جفت کننده تا 4 درصد میزان مقاومتها افزایش یافته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 

-Arvanitoyannis, I., Biliaderis,C.G.,Ogawa, H.,& Kawasaki, N., 1998. Biodegradable Films Made From Low-Density Polyethylene (Ldpe), Rice Starch And Potato Starch For Food Packaging Applications:Part 1. Carbohydrate Polymers 36(2-3),89-104.

-Ashori, A. & Nourbakhsh, A., 2010. Preparation And Characterization Of Polypropylene/Wood Flour/Nanoclay Composites. European Journal Of WoodAnd WoodProducts, Doi 10.1007/S00107-010-0488-9.

-Baker, A. M.M., And Mead, J., 2000. Thermoplastics. In Modern Plastics Handbook, (Harper, C.A.,Ed), Pp .1.1-1.92.Mcgraw-Hill.

-Butylina, S., Martikka, O., Karki, T., 2010. Comparison Of Water Absorption And Mechanical Properties Of Wood-Plastic Composites Made From Polypropylene And Polylactic Acid. Wood Material Science And Engineering, 5: 220-228.

-Chandra, R., & Rustgi, R., 1998. Biodegradable Polymers Program Polymer Science. Progress In Polymer Scince 23, 1273-1335.

-Farahani, A., 2008. Composite Corrosion Problem. Technical Publication, National Iranian Oil Company. Exploration And Production Magazine. No. 52. 64-62.

-Fu, J. And Naguib, H. E., 2006. Effect Of Nanoclay On The Mechanical Properties Of Pmma/Clay Nanocomposites Foams. Journal Of Cellular Plastic, 45: 325-342.

- Guilbert, S., & Gontard, N., 2005. Agro-Polymers For Edible And Biodegradable Films: Review Of Agricultural Polymeric Materials, Physical And Mechanical Characteristics. In Innovations In Food Packaging, Ed. Jung H. Han. Pp 263-276. Elsevier Academic Press. 2005.

-Han, J. S. And Rowell, J.S., 1996. Chemical Composition Of Fibers. In Paper And Composites From Agro Based Resources. Ed. R.M. Rowell, Judith Roweell. Pp 83-130.Crc Press.1996.

-Incarnato, L., Scarfato, P., Acierno, D., Milana, M. R. & Feliciani, R., 2003. Influence Of Recycling And Contamination On Structure And Transport Properties Of Polypropylene. Journal Of Applied Polymer Science, 89, 1768_1778.

- Kaczmarek, H., & Ołdak, D., 2006. The Effect Of Uv-Irradiation On Composting Of Polyethylene Modified By Cellulose. Polymer Degradation And Stability91(10), 2282-2291.

-Karina, M., Onggo, H. And Syampurwadi, A., 2007. Physical And Mechanical Properties Of Natural Fibers Filled Polypropylene Composites And Its Recycles.  Journal Of Biological Sciences, 7: 393-396.

-Kazemi Najafi, S., Hamidinia, E. & Tajvidi, M., 2006. Mechanical Properties Of Composites From Sawdust And Recycled Plastics. Journal Of Applied Polymer Science, 100: 3641–3645.

-Kord, B., Hemmasi, A. H. & Ghasemi, I., 2010. Properties Of Pp/Wood Flour/Organomodified Montmorillonite Nanocomposites. Journal Of Wood Science Technology. Doi 10.1007/S00226-010-0309-7.

-Kuan, C. F., Kuan, H. C., Ma, C. M. And Huang, C. M., 2005. Mechanical, Thermal And Morphological Properties Of Water-Cross Linked Wood Flour Reinforced Linear Low-Densityu Polyethylene Composites, Journal Of Composites: Part A, 37: 1696-1707.

-Naeemian, N., 2005. Investigate The Properties Of Kenaf Fiber Hybrid Composites - Wood Flour / Polypropylene. Ph.D. Dissertation. Islamic Azad University Science And Research Branch Of Tehran.

-Nourbakhsh, A. & Ashori, A., 2009. Influence Of Nanoclay And Coupling Agent On The Physical And Mechanical Properties Of Polypropylene/Bagasse Nanocomposite. Journal Of Applied Polymer Science, 112: 1386-1390.

-Nourbakhsh, A., Ashori, A., & Kazemi Tabrizi, A., 2014. Characterization And Biodegradability Of Polypropylene Composites Using Agricultural Residues And Waste Fish. Composites Part B: Engineering56, 279-283.

-Ołdak, D., H. Kaczmarek, T. Buffeteau, And Sourisseau, C., 2005. "Photo-And Bio-Degradation Processes In Polyethylene, Cellulose And Their Blends Studied By Atr-Ftir And Raman Spectroscopies." Journal Of Materials Science 40, No. 16 (2005): 4189-4198.

-Plackett,D.,& Vazquz, A., 2004 Natural Polymers Sources. In Green Composites, Polymer Composites And The Environment, (Baillie,C,Ed),Pp. 123-153. Crc Press.

-Shakeri, A. R., & Omidvar, A., 2006. Investigation On The Effect Of Type, Quantity And Size Of Straw Particles On The Mechanical Properties Of Crops Straw-High Density Polyethylene Composites. Iranian Journal Of Polymer Science And Technology (Persian).

-Tajvidi, M. Ebrahimi, Gh., 1998. Investigate The Possibility Of Using Cellulose Fibers, Wood And Paper Fiber Composites In Construction - Polypropylene. Iranian Journal Of Natural Resources. Volume 51. No. 2. 45-35.

-Tajvidi, M., Ebrahimi, G., & Enayati, A., 2003. Dynamic Mechanical Analysis Of Compatibilizer Effect On Mechanical Properties Of Wood Flour-Polypropylene Composites. Iranian Journal Of Natural Resources.

-Wan, Y. Z. & Et Al., 2009. "Mechanical, Moisture Absorption, And Biodegradation Behaviours Of Bacterial Cellulose Fibre-Reinforced Starch Biocomposites."Composites Science And Technology 69.7 (2009): 1212-1217.

-Wu, Q., Lei, Y., Clemons, C. M., Yao, F., Xu, Y. and Lian, K., 2007. Properties Of Hdpe/Clay/Wood Nanocomposites. Journal Of Plastic Technology, 27(2):108-115.