شناسایی و مقایسه ترکیبات روغنی حاصل از پیرولیز چوب راش سالم و پوسیده با استفاده از روش‎ کروماتوگرافی گازی و طیف سنجی جرمی (GC/MS)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 فارغ التحصیل مقطع کارشناسی ارشد، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

2 استادیار، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

3 استادیار، صنایع چوب و کاغذ، عضو هیات علمی دانشگاه بروجرد

4 استاد، صنایع چوب و کاغذ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج

چکیده

چکیده
از بین امراض جنگل، قارچ‏ها از مهمترین عواملی هستند که ضایعات جبران‌ناپذیر به چوب درختان سر‌پا و افکنده وارد می‏سازند. قارچ‌ها باعث آلودگی و فساد درختان سرپا، چوب آلات قطع شده در جنگل یا انبار کارخانه می‌شوند. چوب‌های پوسیده یکی از منابع زیست توده به شمار می‌آیند و حجم زیادی از چوب‌های پوسیده‌ای که در جنگل وجود دارند، غیرقابل استفاده هستند. در این تحقیق به منظور بررسی تاثیر پوسیدگی قارچ رنگین کمان (Coriolus versicolor) بر روی ترکیبات حاصل از پیرولیز چوب راش (Fagus orientalis L.) و تهیه مواد شیمیایی متنوع و ارزشمند، آزمایشاتی صورت گرفت. جداسازی و شناسایی ترکیبات شیمیایی چوب راش سالم و پوسیده با استفاده از روش پیرولیز در دمای 500 درجه سانتیگراد و در جو نیتروژن انجام شد. جداسازی و شناسایی ترکیبات شیمیایی استخراج شده از طریق سایلیل‌دار کردن این ترکیبات، توسط ماده واکنش‌گر N، O- بیس تری متیل سایلیل تری فلوئورو استامید (BSTFA) و با استفاده از دستگاه کروماتوگرافی گازی- طیف‌سنجی جرمی (GC/MS)، صورت گرفت. در مجموع در چوب راش سالم 23 ترکیب شناسایی شد که بیشترین ترکیبات در این دما مربوط به 2,6 دی متوکسی فنل و 3- هیدروکسی 4- متوکسی بنزوییک اسید می‏باشد و در چوب راش پوسیده 31 ترکیب شناسایی شد که بیشترین ترکیبات مربوط به سیکلو نونا سیلوکسان - اکتا دکا متیل و 4- (3, 4- دی متوکسی بنزیلیدین)- 1- (4- نیترو فنیل) می‏باشد و همچنین 17 ترکیب هم به صورت مشابه در چوب سالم و پوسیده یافت شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


-Dobele, G., Urbanovich, I., Volpert ,A., 2007. Fast pyrolysis- Effect of wood drying on the yield and properties of bio-oil. Bioresources, 2(4): 699-70.

-Faix, o., Jakab, E., Till, F., 1988. Study on low mass thermal degradation products of mill wood lignin by thermogravimetry – mass spectrometry. Wood Science and Technology Journal,  22(4): 323-334.

-Farsi, R., Mirshokraei, S.A., 2011. identification of compounds obtained from pyrolysis of juglans regia wood at 350oC by using GC/MS. Studies of wood and forest Science and Technology Journal, 18( 2): 117-128.

-Gardner, D. J., Schultz, T. P., Meginnis, G. D., 1985. The pyrolitic behavior of selected lignin preparation. Journal of Wood chemistry  and Technology, 5(1): 85-110.

-Hosoya, T., Kawamoto, H., Saka, S., 2006. Oxime – trimethylsilylation method for analysis of wood pyrolysate.  Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, 77(2): 121-126.

-Hagedorn- Muller, M., Bockhorn, H., Krebs, L., Mu¨ller, U., 2002. Investigation of     thermal degradation of three wood species as initial step in combustion of biomass.      Proceedings of the Combustion Institute, 29: 399-406.

-Mirshokraei, S.A.,2008. Wood chemistry Fundamentals and Applications (edit by Sjostrom). Aeezh publication, Tehran, 195 p.

-Murwanashyaka, J. N., Pakdela ,H., Roy ,C., 2001. Separation of of syringol from birch wood – deride vacuum Pyrolysis oil. Separation and Purification Technology Journal, 24(1-2): 155-156.

-Obst, R. j., 1983. analytical Pyrolysis of hardwood and softwood lignins and its use in lignin type determination of hardwood vessel elements. Journal of Wood chemistry and Technology, 3 (4): 377 – 397.

-Schultz, T., Nicholas, P., 1977. Susceptibility of angiesperm sapwood to whit-rot fungal colonization and subsequent degradation , International research group on wood preservation . IRG/WP97-10211.

-Tiilikkala, K., Fagernas, L.,  Tiilikkala, J., 2010. History and use of wood pyrolysis liquids as biocide and plant protection product. The Open Agriculture Journal, 4: 111-118.

-Wilkinson, J. G., 1979. Industrial timber preservation. Associated Business Press, London, p 532.

-Willeitner, H.,1984. Laboratory tests on the natural durability of the timber methods and problems. Document international research group on wood preservtion . IRG/WP/2217.

-Zandersons, J., Gravitisb, J., Kokorevicsa, A., Zhurinsha, A., Bikovensa, B., Tardenakaa, A., Spincea, B., 1999. Studies of the Brazilian sugarcane bagasse carbonization  process and products properties. Biomass and Bioenergy  journal, 17: 209-219.