بررسی رنگ‌بری خمیرکاغذ سودا از ساقه توتون (Nicotiana tabacum L. Coker 347) با روش کاملاً بدون کلر (TCF)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد آستارا، آستارا، ایران

2 استادیار، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد آستارا، آستارا، ایران.

3 کارشناس ارشد، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد آستارا، آستارا، ایران.

چکیده

    در این پژوهش تأثیر استفاده از مقادیر متفاوت پراکسید هیدروژن در سه سطح 3، 4 و 5 درصد و هیدروکسید سدیم در دو سطح 2 و 3 درصد بر روی رنگ‌بری خمیرکاغذ سودای ساقه توتون رقم کوکر 347 بررسی شد. ساقه توتون به روش سودا با 22 درصد قلیاییت، در 170 درجه سانتی‌گراد برای مدت 100 دقیقه، به خمیرکاغذ تبدیل شد. خمیرکاغذ رنگ‌بری نشده حاصل از ساقه توتون دارایبازده 1/37 درصد و عدد کاپای 62 بود. رنگ‌بری شامل دو مرحله بود، مرحله کی‌لیت کردن و مرحله رنگ‌بری پراکسید قلیایی. نتایج نشان داد با افزایش مقدار مصرف هیدروکسید سدیم و پراکسید هیدروژن، درجه روشنی خمیرکاغذ افزایش و عدد کاپای آن کاهش می‌یابد. داده‌های مربوط به تیمار 3 درصد سود سوزآور به همراه 5 درصد پراکسید هیدروژن بدون مرحله کی‌لیت سازی، نشان داد که مرحله کی‌لیت سازی اولیه به‌طور قابل ملاحظه‌ای بر درجه روشنی، عدد کاپا و بازده خمیرکاغذ رنگ‌بری شده مؤثر است و این تیمار کمترین روشنی و بیشترین عدد کاپا و بازده را در بین همه تیمارها دارا بود. درنهایت، تیمار 3 درصد سود سوزآور به همراه 5 درصد پراکسید هیدروژن با مرحله کی‌لیت سازی اولیه که دارای بیشترین روشنی (50/44 درصد) و کمترین بازده (20/83 درصد ) بود، به‌عنوان تیمار برتر انتخاب شد.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


-Agrupis, S., Maekawa, E. and Suzuki, K., 2000. Industrial utilization of tobacco stalks II: preparation and characterization of tobacco pulp by steam Explosion pulping. Journal of Wood Science, (46): 222-229.

-Ashuri, A., 2004. Fiber structure and Their Significance to the Pulp and Paper From Kenaf. Academic Press, New York, NY, pp: 147-156.

-Deniz, I. and Tutus, A., 2004. Effect of bleaching condition on optical and the physical properties during the bleaching of poplar organosolv pulps with two-stage hydrogen peroxide. Pakistan Journal of Biological Sciences, 7(9): 1563- 1566.

-Eroglu, H., Usta, M. and Kirci, H., 1992. A review of oxygen pulping of some nonwood plants growing in Turkey. TAPPI Pulping Conference, November 1-5, Boston, U.S.A,pp:215-222.

-Luiss, A.J. and Jackson, C., 2002. Textbook of Pulping Technology. McGraw- Hill, New York, NY, 126-132.

-Mir Shokrayi, A., 2003. Pulp and Paper Technology (Translated in Persian). Ayij Publication, Tehran, Iran. Second Edition, 499p.

- Mohta, D.C., Roy, D.N., and Whiting, P. 2003. Bleaching study of kenaf mechanical pulps. Tappi journal, 2(8): 29-31.

-Mussatto, S.I., Rocha, G.J.M. and Roberto, I.C., 2008. Hydrogen peroxide bleaching of cellulose pulps obtained from brewer's spent grain. Springer Science. (15): 641- 649.

-Pan, G.X., 2003. Pulp yield loss in alkaline peroxide bleaching of aspen CTMP Part 1: Estimation and impacts. Tappi journal. 2(9): 27-31.

-Seyyed Sharifi, R., 2009. Industrial plants. Amidi publication, Mohaghegh Ardabili university, 393 p.

-TAPPI., 2000-2001. TAPPI Test Methods, TAPPI.

-Tutus, A., 2004. Bleaching of rice straw pulps with hydrogen peroxide. Pakistan Journal of Biological Sciences. 7(8): 1327-1329.

-Zeinaly, F., Dehghani, M. and Mirmehdi, M., 2009. Bleaching of kenaf bast Soda pulp with alkali proxide. Journal of wood and forest science and technology, Vol 16(1): 105-113