تأثیر پوست بر خواص فیزیکی و مکانیکی کاغذ کرافت حاصل از خرده‌چوب صنوبر دلتوئیدس

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد صنایع چوب وکاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 دانشیار علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

    این تحقیق با هدف بررسی تأثیر پوست بر خواص فیزیکی و مکانیکی خمیرکاغذ کرافت انجام شد. سه‌پایه درخت سالم صنوبر به‌طور تصادفی از جنگل شصت­کلاته گرگان قطع شد. از ارتفاع برابر سینه هر درخت سه دیسک تهیه گردید، دیسک­ها کاملاً پوست­کنی شد و بعد نسبت وزنی چوب و پوست در هر دیسک تعیین شد. به­منظور تهیه خمیرکاغذ کرافت شرایط پخت شامل: سولفیدیته 25%، قلیای فعال 20%، درجه حرارت 170 درجه سانتی­گراد، نسبت مایع پخت به چوب 6 به 1 و عامل متغیر در این تحقیق پوست خرده­چوب شامل مقادیر 0، 6، 12، 18 و 24% وزنی در نظر گرفته شد و از هر تیمار خمیرکاغذ با عددکاپای حدود 20 تهیه شد. همچنین برای تهیه کاغذ دست­ساز، خمیرها تا رسیدن به درجه­روانی حدود 350 (CSF) پالایش شدند. در این تحقیق تأثیر پوست بر بازده و عددکاپای خمیرکاغذ و ویژگی­های فیزیکی و مکانیکی کاغذهای حاصل اندازه­گیری شد. بازده خمیرکاغذ از 32/50 تا 03/52 درصد و عددکاپای آنها از 37/20 تا 17/21 متغیر بود. براساس نتایج با افزایش پوست، بازده کل کاهش یافت اما عدد کاپا تغییر قابل ملاحظه­ای را نشان نداد. همچنین با افزایش پوست خرده­چوب، دانسیته کاغذها کاهش یافت و کمترین مقدار آن برای کاغذ حاوی 24% پوست (g/cm3 477/0) به­دست آمد. همچنین مقادیر ویژگی­های مقاومتی با افزایش پوست خرده­چوب تا 18% افزایش داشت. بنابراین حضور 18% پوست در فرایند خمیر کاغذسازی با در نظر گرفتن حفظ خواص فیزیکی و مکانیکی کاغذ حاصل، امکان­پذیر است.

کلیدواژه‌ها


-Afra, E. 1995. Properties of Paper: an Introduction. Ayeej Press. 360p. (In Persian)

-Ashrafi Birgani, S. and Saraeian, A.R. 2012. Comparing the effect of alkali charge and treatment time on the properties of bagasse and eastern cottonwood cold soda pulp. Iranian Journal of Wood and Paper Science Research. 25 (1): 38-46 (In Persian).

-Biswas, D., Misbahuddin, M., Roy, U., Francis, R.C. and Bose, S.K., . Effect of additives on fiber yeild improvement for kraft pulping of kadam (anthocephalus chinensis). -Bioresource Technology 

-Dehghni Firoozabadi, M.R., Salman Mahini, A. and Ebrahimi, GH. 2007. Forest Product and Wood Science An Introduction. Gorgan University of Agriculture Science and Natural Resources Press. 376p. (In Persian)

-Fakhryan, A., Hosseinkhani , H., Golbabaei , F. and Brazandeh , M. 2011. Popular Lignin, bleaching and paper making Properties deltoids 77/51 in Three Operational Periods. 25 (2): 157-159. (In Persian)

-Fakhryan, A., Golbabaei, F., Hosseinkhani, H., Salehi, K., Mahdavi., S and Mohseni-Tavakkoli, S.2009. Pulping Characteristics of Populus triplo wood. Iranian Journal of Wood and Paper Science Research. 24 (2): 83-93. (In Persian)

-Fengel, D. and Wegener, G.,  Chemistry ultrastructure, reaction wood. Watter de Grater, Berlin, p

-Ghasemi, S., Saraeyan, A.R. 2010. Comparative study of delignification efficiency and pulp yield of heart wood and sapwood of Populus deltoids by kraft and soda processes. Iranian Journal of Wood and Paper Science Research. 27 (1): 16-26. (In Persian).

-Jahan latibari, A. and Hossienzade, A. 1994. Pulp Production Technology "basic Processes". Research Institute of Forests and Rangelands. 216p. (In Persian)

-Kord, B. and Saraeyan, A.R. 2007. Investigation on the effects of tree age and height on chemical properties of Populus deltoides wood. Journal of Agriculture Science and Natural Resources. 14(4): 32-40. (In Persian)

-Mahdavi, S,. Faezipur, M,. Resalati, H. and Famylian, H. 2002. The Effects of Provenance and Age Variation on Wood Properties of Eastern Cottonwood. Journal of Agriculture Science and Natural Resources. 56(3): 281-293. (In Persian)

-Mirshokraei, S.A. 2000. Pulp and Paper Technology. Payam Noor University Press. 501p. (In Persian)

-Mirshokraei, S.A. 2002. Wood Chemistry: Fundamentals and Applications. Ayeej Press. 208p. (In Persian)

-Pourjazy, M., Mohamadi Roshande, J. and Nourany Arde, Shahram. 2004. Preparation of Alpha Cellulose from Poplar Sawdust. 17 (3): 157-162(In Persian).