دوره و شماره: دوره 22، شماره 2 - شماره پیاپی 27، پاییز و زمستان 1386 
1. بررسی پتانسیل بازهای آلی در تهیه خمیرکاغذ از باگاس

صفحه 73-80

اقدس ٌصادقی؛ علی عبدالخانی؛ یحیی همزه؛ احمد میرشکرایی؛ علینقی کریمی


4. ارزیابی خواص خمشی مواد مرکب ساخته شده از مواد لیگنوسلولزی و ضایعات پلی‌اتیلن سنگین به روش خشک مخلوط/پرس‌گرم

صفحه 109-120

عبدالله نجفی؛ مهدی فائزی پور؛ حبیب الله خادمی اسلام؛ سعید کاظمی؛ امیر هومن حمصی