دوره 39 (1403)
دوره 38 (1402)
دوره 37 (1401)
دوره 36 (1400)
دوره 35 (1399)
دوره 34 (1398)
دوره 33 (1397)
دوره 32 (1396)
دوره 31 (1395)
دوره 30 (1394)
دوره 29 (1393)
دوره 28 (1392)
دوره 27 (1391)
دوره 26 (1390)
دوره 25 (1389)
دوره 24 (1388)
دوره 23 (1387)
دوره 22 (1386)
دوره 21 (1385)
دوره 20 (1384)
دوره 19 (1383)
دوره 18 (1382)
دوره 17 (1381)
دوره 16 (1381)
دوره 15 (1380)
دوره 14 (1380)
دوره 13 (1379)
دوره 12 (1379)
دوره 11 (1379)
دوره 10 (1379)
دوره 9 (1378)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1377)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1377)
دوره 3 (1376)
دوره 2 (1376)
دوره 1 (1375)
شیمی چوب
شناسایی و مقایسه ترکیبات فنولی موجود در چوب تبریزی (Populus nigra) و صنوبر دلتوئیدس (Populus deltoides) با استفاده از فنون کروماتوگرافی گازی و طیف سنجی جرمی

رامین ویسی

دوره 39، شماره 2 ، تیر 1403، ، صفحه 121-132

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2024.364731.1767

چکیده
  سابقه و هدف: امروزه با افزایش جمعیت، افزایش تقاضای مصرف کاغذ و فرآوردهای چوبی و همچنین محدودیت بیشتر مواد اولیه مصرفی، زراعت چوب با گونه های تند رشد مانند صنوبر و تبریزی جایگاه ویژه و طرفداران خاص خود را پیدا کرده است. این تحقیق با هدف شناسایی و مقایسه ترکیبات فنولی و اجزاء شیمیایی مواد استخراجی موجود در چوب تبریزی و صنوبر انجام شد. ...  بیشتر

مدیریت و اقتصاد چوب
بررسی حساسیت چوب کششی و نرمال تبریزی (P. nigra) به پدیده چین خوردگی طی خشک شدن

اصغر طارمیان؛ مهدی شاهوردی؛ سعید اسحاقی؛ هادی دشتی

دوره 26، شماره 3 ، مهر 1390، ، صفحه 579-591

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2011.117238

چکیده
  در این تحقیق، حساسیت چوب کششی و نرمال تبریزی (P. nigra) به پدیده چین‌خوردگی طی خشک شدن بررسی شد. به این منظور، تخته‌های تبریزی به ابعاد اسمی (R×T×mm (L 25×50×100 با سه برنامه متفاوت خشک شدند. در برنامه A، تخته‌ها تحت شرایط ثابت (دمای خشکC ˚ْ60 و دمای تر C˚44)، در برنامه B، تحت یک برنامه زمان پایه با 4 گام و در برنامهC  نیز تحت برنامه زمان ...  بیشتر

مدیریت و اقتصاد چوب
تأثیر طبقات بار کوره برکیفیت خشک شدن چوب تبریزی

سهراب رحیمی؛ محمد مهدی فائزی پور؛ سعید اسحاقی؛ اصغر طارمیان

دوره 26، شماره 2 ، تیر 1390، ، صفحه 326-338

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2011.117190

چکیده
  چوب صنوبر (تبریزی) (Popoulus nigra) با برش تجاری به ضخامت اسمی 5 سانتی‌متر از منطقه طالقان واقع در غرب کرج، تحت سه برنامه مختلف شامل T8-F4 (برنامه پیشنهادی FPL[1] برای تبریزی)، T9-F4  و  T8-F5 در کوره خشک گردید. این تحقیق به منظور بررسی تاثیر ردیف‌های دسته بندی بار کوره (فوقانی، میانی و تحتانی) بر کیفیت چوب‌آلات خشک شده در کوره انجام شد. دمای خشک اولیه ...  بیشتر