دوره 39 (1403)
دوره 38 (1402)
دوره 37 (1401)
دوره 36 (1400)
دوره 35 (1399)
دوره 34 (1398)
دوره 33 (1397)
دوره 32 (1396)
دوره 31 (1395)
دوره 30 (1394)
دوره 29 (1393)
دوره 28 (1392)
دوره 27 (1391)
دوره 26 (1390)
دوره 25 (1389)
دوره 24 (1388)
دوره 23 (1387)
دوره 22 (1386)
دوره 21 (1385)
دوره 20 (1384)
دوره 19 (1383)
دوره 18 (1382)
دوره 17 (1381)
دوره 16 (1381)
دوره 15 (1380)
دوره 14 (1380)
دوره 13 (1379)
دوره 12 (1379)
دوره 11 (1379)
دوره 10 (1379)
دوره 9 (1378)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1377)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1377)
دوره 3 (1376)
دوره 2 (1376)
دوره 1 (1375)
شیمی چوب
شناسایی و مقایسه ترکیبات فنولی موجود در چوب تبریزی (Populus nigra) و صنوبر دلتوئیدس (Populus deltoides) با استفاده از فنون کروماتوگرافی گازی و طیف سنجی جرمی

رامین ویسی

دوره 39، شماره 2 ، تیر 1403، ، صفحه 121-132

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2024.364731.1767

چکیده
  سابقه و هدف: امروزه با افزایش جمعیت، افزایش تقاضای مصرف کاغذ و فرآوردهای چوبی و همچنین محدودیت بیشتر مواد اولیه مصرفی، زراعت چوب با گونه های تند رشد مانند صنوبر و تبریزی جایگاه ویژه و طرفداران خاص خود را پیدا کرده است. این تحقیق با هدف شناسایی و مقایسه ترکیبات فنولی و اجزاء شیمیایی مواد استخراجی موجود در چوب تبریزی و صنوبر انجام شد. ...  بیشتر

مدیریت و اقتصاد چوب
شناسایی و مقایسه ترکیبات روغنی حاصل از پیرولیز چوب راش سالم و پوسیده با استفاده از روش‎ کروماتوگرافی گازی و طیف سنجی جرمی (GC/MS)

سعید حسنی؛ سید خلیل حسینی هاشمی؛ رامین فارسی؛ احمد جهان لتیباری

دوره 30، شماره 2 ، تیر 1394، ، صفحه 243-255

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2015.12995

چکیده
  چکیدهاز بین امراض جنگل، قارچ‏ها از مهمترین عواملی هستند که ضایعات جبران‌ناپذیر به چوب درختان سر‌پا و افکنده وارد می‏سازند. قارچ‌ها باعث آلودگی و فساد درختان سرپا، چوب آلات قطع شده در جنگل یا انبار کارخانه می‌شوند. چوب‌های پوسیده یکی از منابع زیست توده به شمار می‌آیند و حجم زیادی از چوب‌های پوسیده‌ای که در جنگل وجود دارند، ...  بیشتر

شناسایی و مقایسه ترکیب‌های فنولی موجود در مواد استخراجی چوب اقاقیا و لیلکی با استفاده از فنون کروماتوگرافی گازی و طیف‌سنجی جرمی

رامین ویسی

دوره 28، شماره 4 ، بهمن 1392، ، صفحه 755-762

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2014.4465

چکیده
  لیلکی و اقاقیا از گونه‌های موجود در جنگل‌های کشور هستند که چوب بسیار بادوامی دارند. برای شناسایی ترکیبات موجود در چوب این گونه‌ها، در این تحقیق سه دیسک از هر گونه به صورت تصادفی از منطقه جنگلداری نوشهر انتخاب گردید. برای تهیه نمونه‌های آزمونی همگن، از هر دیسک طبق آزمون‌های استاندارد TAPPI ابتدا آرد چوب تهیه و بعد آردها با ...  بیشتر