نویسنده = کریمی، علی نقی
تعداد مقالات: 1
1. تهیه نانوکریستال سلولز از آلفا سلولز و بهینه سازی شرایط ساخت آن

دوره 32، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 300-310

10.22092/ijwpr.2017.109579

آذر حقیقی پشتیری؛ مهدی جنوبی؛ علی نقی کریمی