بهبود مقاومت کششی ‌تر کاغذهای بهداشتی با بهینه‌سازی متغیرهای فرآیند رنگبری خمیرکاغذ بازیافتی جوهرزدایی‌شده

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج

2 استاد، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج

3 استادیار، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی اثر شرایط رنگبری خمیرکاغذهای باطله بر خواص کاغذ انجام شد و از خمیرکاغذ بازیافتی جوهرزدایی‌شده و پراکنده‌سازی‌شدۀ شرکت محصولات کاغذی لطیف که مخلوطی از پوشال چاپخانه‌ها و کاغذهای باطله اداری و درصدی از الیاف مکانیکی است، استفاده شد. جهت بهینه‌سازی شاخص مقاومت کششی‌تر، بهینه‌سازی شش متغیر اصلی فرآیند رنگبری (میزان پراکسید‌‌‌ هیدروژن، میزان هیدروکسید سدیم، میزان سیلیکات‌ سدیم، مدت زمان رنگبری، دمای رنگبری و pH نهایی) و هر یک در پنج سطح مورد بررسی قرار گرفت که برای این کار از نرم‌افزار 8.0.6.1 Design Expert استفاده شد. نتایج در قالب طرح مرکب مرکزی (CCD) بررسی و با روش سطح پاسخ (RSM) مدلسازی و تجزیه و تحلیل شد. نقطه بهینه شاخص مقاومت کششی‌ خشک و تر در مقادیر پراکسید‌‌‌ هیدروژن، هیدروکسید سدیم و سیلیکات‌ سدیم 55/1 درصد، مدت زمان رنگبری 90 دقیقه، دمای رنگبری 83 درجه‌سانتی‌گراد و pH نهایی 5/8، برابر با (Nm/g) 39/1 بدست آمد. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که متغیرهای فرآیند رنگبری علاوه بر اثرگذاری روی ویژگی‌های نوری مانند درجه روشنی می‌توانند بر روی مقاومت‌های مکانیکی کاغذ از جمله شاخص مقاومت کششی‌ تر و خشک کاغذ نیز اثرگذار باشند و با بهینه‌سازی آنها می‌توان خواص مقاومتی کاغذ را نیز بهبود داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 

-Ashrafian, S., 2003. Improving the strength of OCC recycled by treatment with sodium hydroxide. International conference of technology and cellulosic's matter application, Paradise technical college, Tehran University, pp. 1-5. (In Persian)

- Ghasemian, A. and Khalili, A., 2012. Fundamentals and Procedures of Paper Recycling, Aeij Press, Tehran, 169p. (In Persian).

- Hietanen, T. M., Österberg, M. and Backfolk, K.A., 2013. Effects on pulp properties of magnesium hydroxide in peroxide bleaching. BioResources, 8(2), 2337-2350.

-McKinney, R.(Ed.)., 1995. Technology of paper recycling. Springer Science and Business Media, 401p.

-Mckinney, T. and Hache, M., 1991. Technology of paper recycling. Blackie Academic and Professional, UK, 401p.

-Mehri Iraie, H., Ghasemian, A., Resalati, H., Saraeyan, A. and Akbarpour, I., 2013. Investigation on Bleaching of Mixed Old Newspaper and Magazine Deinked Pulp with Hydrogen Peroxide. Iranian Journal of Natural Resources, 67(3): 503-516.

-Montgomery, D.C., 2008. Design and analysis of experiments. John Wiley & Sons, 757p.

-Myers, R.H. and Montgomery, D.C., 1995. Response Surface Methodology: John Wiley and Sons, 1247p.

-Yun, N. and He, B., 2013. Mg(OH)2-based hydrogen peroxide bleaching of deinked pulp. BioResources, 8(3), 609-4618.