تحقیقات علوم چوب وکاغذ ایران (IJWPR) - اصول اخلاقی انتشار مقاله