شماره جاری: دوره 34، شماره 3 - شماره پیاپی 68، پاییز 1398، صفحه 312-466 

10. اثر دمای آزمون بر رفتار خزشی چوب‌ اصلاح گرمایی شده افرا پلت

صفحه 424-433

فائزه فرهادی؛ سید مجید ذبیح‌زاده؛ فروغ دستوریان


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر اعضای هیات تحریریه ویراستار انگلیسی دبیر اجرایی مدیر هماهنگ کننده کارشناس نشریه ویراستار ادبی صفحه آرا
شاپا چاپی
1735-0913
شاپا الکترونیکی
2383-112X

بانک ها و نمایه نامه ها