شماره جاری: دوره 34، شماره 3 - شماره پیاپی 68، پاییز 1398، صفحه 312-466 

3. بررسی اثر نانو فیبر سلولز و نانو رس بر خواص چند سازه‌های زیست تخریب‌ پذیر حاصل از پلیمرهای بازیافتی و خاک‌اره صنعتی

صفحه 337-348

سالومه اسماعیل زاده ساعیه؛ حبیب الله خادمی اسلام؛ اسماعیل قاسمی؛ بهزاد بازیار


8. بررسی اثر نانو ژل ولاستونیت بر خواص فیزیکی، مکانیکی و مورفولوژیکی چندسازه باگاس – سیمان

صفحه 400-412

علی حسن پور تیچی؛ فرداد گلبابائی؛ هادی قاسمی؛ مجتبی رضانژاد


10. اثر دمای آزمون بر رفتار خزشی چوب‌ اصلاح گرمایی شده افرا پلت

صفحه 426-437

فائزه فرهادی؛ سید مجید ذبیح‌زاده؛ فروغ دستوریان


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر اعضای هیات تحریریه ویراستار انگلیسی دبیر اجرایی مدیر هماهنگ کننده کارشناس نشریه ویراستار ادبی صفحه آرا
شاپا چاپی
1735-0913
شاپا الکترونیکی
2383-112X

بانک ها و نمایه نامه ها