وضعیت نشریه علمی تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران در سامانه ارزیابی نشریات کشاورزی و منابع طبیعی

این مجله از  قوانین COPE پیروی می کند

شماره جاری: دوره 34، شماره 4 - شماره پیاپی 69، زمستان 1398 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر اعضای هیات تحریریه ویراستار انگلیسی دبیر اجرایی مدیر هماهنگ کننده کارشناس نشریه ویراستار ادبی صفحه آرا
شاپا چاپی
1735-0913
شاپا الکترونیکی
2383-112X

بانک ها و نمایه نامه ها