اثر نانو ولاستونیت بر روی خصوصیات ریزساختاری، مکانیکی و فیزیکی چندسازه الیاف چوب- سیمان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران

2 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات تهران

3 دانشیار، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران

4 هئیت علمی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

5 استادیار، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران

چکیده

در این مطالعه امکان استفاده از نانو ولاستونیت در سه سطح (0، 3 و 6 درصد وزنی سیمان ) و درصد اختلاط ماده لیگنو سلولزی به سیمان در سه سطح 10 به 90، 20 به80 و 30 به 70 بر خواص ریزساختاری، مکانیکی و فیزیکی چند سازه ساخته شده از الیاف خمیر کاغذ کرافت مورد بررسی قرار گرفته است. به این ترتیب با احتساب 9 تیمار، در مجموع 27 تخته آزمایشگاهی ساخته شد. خواص مکانیکی و فیزیکی نمونه‌ها مطابق استاندارد 634-DIN-EN شامل مقاومت فشاری، چسبندگی داخلی، واکشیدگی ضخامت پس از 2 و 24 ساعت غوطه‌وری در آب و دانسیته اندازه‌گیری شدند. تصاویر میکروسکوپی SEM جهت بررسی خواص ریز ساختاری چندسازه از نمونه‌ها گرفته شد.
نتایج نشان داد با افزایش میزان نانو ولاستونیت در تخته‌ها، مقاومت فشاری ، چسبندگی داخلی و دانسیته افزایش می یابد. همچنین با افزایش نانو ولاستونیت، ثبات ابعادی تخته‌ها در مقایسه با نمونه بدونه نانو افزایش یافت. همچنین در تصاویر SEMبهبود ریزساختاری تخته‌ها با افزودن نانو ولاستونیت مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 

- Boshehrian, A. and Hosseini, P., 2011. Effect of nano-SiO2 particles on properties of cement mortar applicable for ferrocement elements. Concrete Research Letters, 2(1): 15-20.

-Doosthoseini, K. and Yazdi, M., 1996. The effects of chemical additives on the binding quality of Portland cement and aspen particles. Iranian Journal of Natural Resources, 48 (1): 47-58.

- Doosthoseini, K., 2007. Wood composite materials manufacturing, applications. University of Tehran, Tehran, 648p.

-DIN  EN standard, NO. 634, 1995. Cement-bonded Particleboards. Specifications- generalequirements; German version.

- Hosseinpourpia, R., Varshoee, A., Soltani, M., Hosseini, P. and ZiaeiTabari. H., 2011. Production of waste bio-fiber cement-based composites reinforced with nano-SiO2 particles as a substitute for asbestos cement composites. Journal Construction and Building Materials, 31: 105–111.

- Ciullo, P, A., 1997. Industrial minerals and their uses. Noyes, United States of America, 640p.

- Li, H., Xiao, H. and Ou, J., 2004. A study on mechanical and pressure-sensitive properties of cement mortar with nanophase materials. Cement and Concrete Research, 34(3): 435-438.

- Mohammad Kazemi, F., 2010.  Investigation of the effect of nano- SiO2 on applied properties of wood-cement boards  manufactured by old corrugated container(OCC) and rice husk. M. S. thesis, Department of Natural Resource, The University of Tehran, karaj, 84p.

- Sandermann, W. and Kohler, R., 1964. Studies on inorganic- bonded wood materials. Part 4: A short test of the aptitudes of woods for cement-bonded materials. Holzforschung, 18: 53-59.

- Soliman, A, M., 2011. Effect nanowollastonite for compression strength of concrete. Ph.D. thesis, Department of Civil and Environmental Engineering, The University of Western Ontario London, Canada, 410p.

- Wen, L., Yu-he, D., Mei, Z., Ling, X. and Qian, F., 2006. Mechanical properties of nano-sio2 filled  gypsum  particleboard. Trans. Nonferrous Metals Society of China 16s. 361-364.