بررسی اثر اختلاف مصرف چسب بین لایه سطحی و میانی بر ویژگیهای تخته خرده چوب ساخته شده از پسماند هرس بوته گل محمدی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی بخش تحقیقات علوم چوب و فرآوردههای آن، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران

چکیده

چکیده
در این تحقیق، امکان استفاده از ساقه گل محمدی در تولید تخته خرده چوب مورد بررسی قرار کرفت. لذا با استفاده از 3 گرادیان مصرف چسب صفر، 2 و 4 درصد بین لایه سطحی و میانی کیک خرده چوب (10 - 10؛ 11 - 9 و 12 - 8 درصد)؛ و 3 زمان پرس 3؛ 4 و 5 دقیقه و کاربرد ساقه گل محمدی به عنوان ماده اولیه چوبی اقدام به ساخت تخته های آزمایشگاهی گردید و خواص فیزیکی و مکانیکی آنها اندازه گیری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که بیشترین مقاومت خمشی (MOR) و مدول الاستیسیته (MOE) تخته ها در گرادیان مصرف چسب 2 درصد حاصل شده است. همچنین با افزایش زمان پرس، این ویژگیها با کاهش معنی داری از نظر آماری روبرو شده اند. در حالی که تخته های ساخته شده با زمان پرس 4 دقیقه از چسبندگی داخلی بالاتری برخوردار بودند. همچنین گرادیان مصرف چسب اثر معنی داری بر واکشیدگی ضخامت 2 ساعت داشت و کمترین واکشیدگی ضخامت 2 ساعت تخته ها در گرادیان مصرف چسب 2 درصد مشاهده شد. علاوه بر این، زمان پرس نیز اثر معنی داری بر این ویژگی تخته ها داشت و حداقل واکشیدگی ضخامت 2 و 24 ساعت در شرایط استفاده از زمان پرس 3 دقیقه حاصل گردید. نتایج این تحقیق نشان داد که در صورت استفاده از گرادیان مصرف چسب در حد 2 درصد بین لایه سطحی و میانی کیک خرده چوب و زمان پرس 3 دقیقه، می توان از ساقه گل محمدی به عنوان یک ماده لیگنوسلولزی مناسب برای تولید تخته خرده چوب با ویژگیهای مکانیکی بالاتر از استاندارد EN اروپا استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


-Akgul, M., Guler, C., and Uner, B. 2010. Opportunities in utilization of agricultural residues in bio- composite production: Corn stalk (Zea mays indurate Sturt) and oak wood (Quercus Robur L.) fiber in medium density fiberboard. African Journal of Biotechnology, 9(32): 5090-5098.

-Alampour, S.J. 1995. Investigation on improvement of particleboard quality made from bagasse. M.Sc. Thesis, University of Tehran.

 -Agricultural Statistics Year Book 2013-2014. (2015). Ministry of Jihad-e-Agriculture, Deputy of planning and Economic A fairs, Bureau of Statistics and Information Technology, ISBN: 978-964-476-076-3, p:146.(In Persion)

-Casey, L.J., 1987. Changes in wood-flake properties in relation to heat, moisture and pressure during flakeboard manufacture. M. Sc. thesis. Virginia State University, Blacksburg, Virginia. pp. 162.

-Enayati, A.,Yousefi, H. and Rasouli, D., 2008. Application of apple pruning on particleboard manufacturing, Iranian Journal of Wood and Paper Science Research, Vol.23, No1, 73-81.

-European Standard EN 310, 1996. Wood based panels, determination of modulus of elasticity in bending and bending strength. European Standardization Committee, Brussell.

-European Standard EN 312, 2003. Particleboards specifications, requirements for general purpose boards for use in general conditions. European Standardization Committee, Brussell.

-European Standard EN 317, 1996. Particleboards and fiberboards, determination of swelling in thickness after immersion. European Standardization Committee, Brussell.

-European Standard EN 319, 1996. Wood based panels, determination of tensile strength perpendicular to plane of the board. European Standardization Committee, Brussell.

-European Standard EN 326-1: 1993. Wood based panels, Sampling, cutting and inspection. Sampling and cutting of test pieces and expression of test results.

-Guler, C. and Ozen, R., 2004. Some properties of particleboards made from cotton stalks (Gossypium hirisum L.). Holz als Roh-und Werkstoff. Vol. 62, No.1 P: 40-43.

-Hunt, J.E., Harper, D.P. and Friedrich, K.A., 2004. 38th International Wood Composites Symposium Proceedings. 207-216.

-Fathy, L., 2008. Investigation on use of rice straw as a mixture with poplar chips for manufacture particleboard. M.Sc. Thesis, Faculty of Natural Resource- University of Tehran.

-Jung Lin, c., 2008.   Manufacturing particleboard panels from betel palm (Areca catechu Linn.), Science Direct, Journal of Materials Processing TechnologyVolume 197, Issues 1–3, 1 February 2008, Pages 445–448.

-Jahan Latibari,A A., Golbabaei, F., Tamjidi, A., Sobhani, B., and Raofkia, A., 2013. Investigation on the utilization of urban wood residues in the production of particleboard. Iranian Journal of Wood and Paper Science Research Vol. 28 No. 1, 109-122. (In Persian)

-Moslemi, A.A., 1974. Particleboard. Vol.2 : Technology.  Carbondale III Sothern Illinois Univ. Press.

-Nemli, G., kirel, H., serdar, B. and Ay, N., 2003. Suitability of kiwi (Actinidia sinensis Planch.) Pruning for particleboard manufacturing. Industrial crops and products J. Volume 17. Isseue 1. January 2003. Pages 39-46.

-Ntalos, G.A., Grigoriou, A.H., 2002. Characterization and utilization of vine Pruning as a wood substitute for particleboard  production. Industrial crops and products J. volume 16. Issue 1. July 2002. Pages 59-68.

-Rangavar, H., Rasam,G. and Aghagolpour, V., 2011. Investigation on the possibility of using canola stem residues for particleboard manufacturing. J. of Wood & Forest Science and Technology, Vol. 18(1).

-Rassam, GH., Rangavar, H., Taghiary HR., and Taheri, A., 2012. Study on the Possibility of Using Sunflower Stalk in Particleboard Production, Iranian Journal of Wood and Paper Industries 2(2), 83-97. (In Persian)

-Tabarsa, T. and Alaei, A., 2001. investigation on feasibility of using rice straw in mixture with wood particles for manufacturing particleboard. Agricultural Sciences and Natural resources Magazine.