بررسی رویکرد تولیدکنندگان داخلی مبلمان نشیمن در تولید و فروش این محصولات

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه صنایع چوب، دانشکده عمران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه صنایع چوب، دانشکده عمران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران

چکیده

امروزه کارشناسان معتبرترین بخش از صنعت مبلمان جهان، موجودیت و پتانسیل های صنعت مبلمان ایران را به رسمیت می شناسند و مهمتر این که برای آن شانس رشد و توسعه بسیار زیادی قائل هستند. هدف از این تحقیق بررسی دیدگاه تولیدکنندگان داخلی مبلمان نشیمن در زمینۀ تولید و فروش این محصولات می باشد. در این راستا با کسب اطلاع از نظر متخصصین آگاه دانشگاهی و روش های تحقیق اسنادی و پیمایشی ، پنج شاخص مؤثر بر تولید و فروش محصولات مبلمان منزل، در قالب پرسشنامه ای استاندارد طراحی شد. برای بررسی روایی پرسشنامه از روش آلفای کرون باخ و برای ارزیابی اعتبار آن از روش اعتبار محتوی استفاده گردید. رتبه بندی شاخص های اصلی با روش طیف لیکرت نشان داد که از منظر تولید کنندگان داخلی، به ترتیب شاخص های مشتری مداری، همکاری با دانشگاهیان، مبلمان وارداتی، طراحی و رضایت مندی از حمایت های دولتی و اصناف، دارای بیشترین تا کمترین درجه اهمیت در تولید و فروش محصولات مبلمان منزل هستند.

کلیدواژه‌ها


- Afra, A. and Barimani,A., 2012. Investigation of the furniture world training and evaluating the Iran’s position. Iran wood and furniture industry journal, 70: 41-47.

- Alizadeh, H., Faezipour, M.M., Azizi, M. and Zyaei, M., 2014. Survey the situation of furniture foreign trade, determine and prioritize the influencing indexes on export development (Case Study: Household Furniture). Iranian Journal of Wood and Paper Science Research, 2(29): 299 – 309.

- Azar, A., Rezaei, Z., and Moradi, H., 2013. Evaluation of factors affecting in supply chain at furniture industry and identification of effective indicators to it (case study: Yaftabad zone in Tehran). Iran’s natural resources journal, 66(4): 453-465.

- Deros, B.Md., Saibani, N., Yunos, B., Rahman, M. and Ghani, J.A., 2012. Evaluation of Training Effectiveness on Advanced Quality Management Practices. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 56: 67 – 73.

- Ebrahimi, Gh., 2013. Iran’s furniture industry needs academic and technical management in all levels. Iran wood and furniture industry journal, 83: 22-24.

- Fatolahzade, A., 2006. Investigation on training state of foreign furniture in Iran. Iran natural resources journal, 59(1): 237-249.

- Ghofrani, M., Azizi, M. and Rahimi, F., 2012. Investigation on Effective Indices in Development of Wooden Furniture Industry for Developing Countries and indicating the ways it can prove. Iran wood and furniture industry journal,67: 11.

- Jahangirniya, M., 2009. A brief in Iran’s the situation of furniture industry. Iran wood and furniture industry journal, 50: 57-58.

- Kotler, P., Keller, K.L., Brady, M., Goodman, M., Hansen, T., 2009. Marketing Management, European Edition, Prentice Hall, 899pp.

- Maleki Gholandoz, M., Tajdini, A., Pourmosa, Sh. and Agharafiei, E., 2014. Identifying and ranking of factors affecting customer satisfaction of the household wood furniture industry by Multi-Attribute Decision making method (Case Study: home furniture). Iranian Journal of Wood and Paper Science Research, 4(28): 691 – 708.

- Miller, D. and Crumtion, A., 2012. Improvement in facial aesthetic for productions of furniture industries.  Iran wood and furniture industry journal, Translated by Fadavi, V. , 73: 34-38.

- Mohebi, B., 2009. Industries should use the individuals’ new ideas from universities. Iran wood and furniture industry journal, 43: 15-16.

- Najafiyan, M. and Aghababaei, H., 2014. The quantity and quality investigation of the manufacture of furniture and it’s effect on economics. Iran wood and furniture industry journal, 92: 37-41.

- Rangavar, H. and Khojasteh khosro, S., 2014. Investigating the Effective Index on Customer’s Choice in Buying Furniture. Iranian Journal of Wood and Paper Industries, 1(5): 153 – 164.

- Rahimi, F. and Ghofrani, M., 2011.  The role and importance of worker’s training in the progress of Iran’s furniture industry. Iran wood and furniture industry journal, 62: 43-48.

- Riyahei, A., 2009. Analytic investigation of the world’s furniture training and evaluation of Iran’s position. Tehran’s furniture cluster, pages: 25.

- Tajdini, A., Taghadosi, A., Pourmousa, Sh., Jahan Latibari, A., Safdari, V. and Roohnia, M., 2013. Study the effective indices on wooden furniture imports in Iran. Iranian Journal of Wood and Paper Science Research, 2(28): 205 – 223.

- Tehraniseresht, V. and Masuri, Sh., 2009. Industry managers! How much valuable is the design of the production?. Iran wood and furniture industry journal, 50: 68-70.

- Tuan Hassan, T.M.R., Yaccob, M.R. and Abdullatiff, N.K., 2014. Sustaining SMEs Wood-Based Product Manufacturing through Best Practices –The Case of Indigenous Entrepreneurs in Kelantan. Procedia - Social and Behavioral Sciences 115: 221 – 234.

- Ziyaei, M, 2013. Looking at Iran’s furniture industry by Italian glasses. Iran wood and furniture industry journal, 82: superintendent’s note.