مقایسه عملکرد نشاسته کاتیونی ذرت و تاپیوکا در بهبود ویژگی های مقاومتی کاغذ حاصل از کارتن های کنگره ای کهنه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، عضو هیئت‌علمی گروه مهندسی علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، صنایع خمیر و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده

هدف از این تحقیق بررسی تاثیر نشاسته کاتیونی ذرت و تاپیوکا بر ویژگی‌های مقاومتی کاغذ ساخته شده از کارتن‌های کنگره‌ای کهنه می‌باشد. در اثر بازیافت کاغذ ویژگی‌های آن افت کرده و بر کیفیت مورد نظر کاغذ تاثیر منفی می‌گذارد. به کارگیری تیمار‌های مختلف می‌تواند در ارتقاء این الیاف موثر واقع شود. از تیمار‌های موثر در ارتقاء الیاف بازیافتی، استفاده از نشاسته کاتیونی می‌باشد. در این بررسی از نشاسته کاتیونی ذرت و تاپیوکا هر یک در 3 سطح 5/0، 1 و 5/1 درصد استفاده و با نمونه های شاهد( فاقد نشاسته کاتیونی) مقایسه شد. کاغذ دست‌ساز با جرم پایه 120 گرم بر متر‌مربع ساخته و ویژگی‌های مقاومتی آن اندازه‌گیری شد. همچنین میزان جذب نشاسته‌ها بر روی خمیر‌کاغذ با استفاده از روش فنول- اسید محاسبه گردید. نتایج مشخص نمود که مصرف 5/1 درصد نشاسته تاپیوکا و 1 درصد ذرت در اغلب موارد تاثیر بهینه را در افزایش مقاومت کاغذهای حاصله داشته است. همچنین در مقایسه دو نشاسته، تاپیوکا عملکرد بهتری داشته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


-Anonymous, j., 2001. A New Developments in Molded Pulp Processes and Packaging. IMPEPA Report. Chicago.Illinois USA, 20-24 pp.

-Chakravarty, S., 2006. Development of creep tester and to study the effect of   cationic starch on tensile creep behavior of softwood handsheets at low and   high relative humidity. A thesis Submitted to the Faculty of Miami University In partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Science, 60pp.

-Ekhtera, M., H. Rezayati,P.,  Ramezani, O. and Azadfallah, M., 2008. Effect of polyalumimium chloride, starch, alum, and rosin on the rosin sizing, strength, and microscopic appearance of paper prepared from old corrugated container (occ) pulp. Bioresources technology, 4(2): 291-318 pp.

-Hamzeh, y., 2009. Principales of papermaking chemistry. Tehran university press, 424 p. (in Persian).

-Hubbe, M.A., 2006. Bonding between cellulosic fibers in the absence and presence of dry-strength OD dry-strength agents-a review. BioResources, 1(2): 281-318 pp.

-Hubbe, M.A., 2006. Bonding between cellulosic fibers. Bioresources Technology, 1(2): 281-318 pp.

-Hubbe, M.A., 2004. Innovation in starch technology for wet end scientific and technical advances in wet end chemistry. PIRA International Industry Briefing Note.Miami.

Jalali, T.H., 2009. Determining the best combination of dry strength additives on mechanical properties of recycled occ. -M.Sc thesis, faculty of Natural Resources of Tehran University, 115p. (In Persian).

-Jalali, T.H., Latibari.J. A., Mirshokraei,A. and Faezipur.M.M., 2010. Study the effect of cationic starch and guar gum on the strength properties of recycled occ. Journal of wood and paper, 46: 70-73. 

-Kearney R. and Maurer H., W., 1997. Starch and Starch Product in Paper Coating, Tappi Press, and Appendix 3: Starch in paper-Enzymatic Test Method, ISBN-10: 0898520509.

-Khosravani. A., Latibari.J.A., Tajvidi.M.,  Mirshokraei, A. and Mohammadnezhad, M., 2010. Study the effect of cationic starch on the performance of nano silica, anionic starch in fine paper. Journal of forest and wood product, Tehran university press, 63 (1): 6 p.  

-Khosravani, A., 2009. Investigation on Utilizing Cationic Starch –anionic Nanosilica system for application of more filler in fine paper. Ph.D. thesis, Tehran University, 74 pp.

-Lee, J., lee, Y.H.L. and Youn, H.Y., 2005. Adsorbtion analysis of cationic guar gum on fibers in closed papermaking system. Tappi Journal, 4(10): 323-324 pp.

-Malton, S., Kuys, K., Parker, I.and Vanderhoke, N., 1998. Adsorption of cationic starch on eucaltptus pulp fibers and fines. Appita journal, 51(4): 292-298 pp.

-Mirshokraei, A., 2002. Guide to waste paper. Aeezh press, 140 p. (in Persian).

Szwaresztajan, E., 1996. Investigation on changes in the properties of Recycled pulp Fractionation. Cellulose Chemistry and Technology.

-Tschirner, U., Barsness, J. and Keeler, T., 2007. Recycling of chemical pulp from wheat and corn stover, Bioresurses, 2(4): 356-543 pp.

-Ziaee, M., 1999. Effect of non-fibrous additives on properties of recycled paper pulping and paper packaging from mixed waste. M.Sc. thesis, Faculty of marine and natural resources, 98 p.