بررسی ظرفیت تحمل تنش کششی و فشاری با اتصال دهنده فلزیv– شکل در اتصالات گوشه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه صنایع چوب، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجائی، تهران

2 دانشیار گروه صنایع چوب، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجائی، تهران

3 کارشناس ارشد گروه صنایع چوب، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجائی، تهران

چکیده

این پژوهش با هدفبررسی ظرفیت تحمل تنش در اتصال‌های گوشه‌ای فارسی ساخته‌‌شدهبا اتصال‌دهنده فلزیv- شکل و مقایسه آن با اتصال کلید پاپیونی در زیر بار‌کششی و فشاری انجام‌ ‌شده‌است. متغیرهای تحقیق عبارت بودند از نوع اعضای اتصال (تخته خرده چوب و MDF)، تعداد اتصال‌دهنده در 3 سطح 2، 3و 4 عدد، و ارتفاع اتصال‌دهنده در دو ارتفاع (7و 10 میلی‌متر) ؛ همچنین، هر نوع اتصال در دو حالت با چسب و بدون چسب بررسی شد. نتایج نشان داد که ظرفیت تحمل تنش اتصال‌ها زیر بار فشاری بیشتر از ظرفیت تحمل تنش زیر بار کششی بود. ظرفیت تحمل تنش اتصال‌های ساخته شده با اعضا MDF نسبت به اتصال‌های ساخته شده با تخته خرده چوب بیشتر بود. اتصال‌های ساخته شده با چسب نسبت به اتصال‌های ساخته شده بدون چسب عملکرد بهتری داشتند. افزایش تعداد و ارتفاع اتصال‌دهنده v- شکل باعث افزایش ظرفیت تحمل تنش شد.به طور کلی استفاده از اتصال‌دهنده v- شکل به دلیل هزینه کم، عدم نیاز به یک مرحله کاری بیشتر جهت برش شکاف اتصال، نصب یک مرحله‌ای، سریع، و آسان و همچنین ظرفیت تحمل تنش بیشتر بر اتصال کلید پاپیونی ترجیح دارد. مطابق نتایج، حداکثر ظرفیت تحمل تنش MPa7/13و MPa 28 در حالت بدون چسب و با چسب اتصال دهنده v- شکل، استفاده از اعضای MDF با ارتفاع اتصال دهنده 10 میلی متر و تعداد 4 عدددر حالت بدون چسب ،و استفاده از اعضای اتصال MDFبا ارتفاع اتصال‌دهنده 10 میلی متر و تعداد 3 عدد در حالت اتصال‌دهنده به همراه چسببه تولیدکنندگان کابینت، دکورسازان و مبل سازان پیشنهاد می گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


- Altun, S., Burdurlu, E. & Kılıç, M., 2010. Effect of adhesive type on the bending moment capacity of miter frame corner joints. BioResources, 5(3), 1473-1483.

- Atar, M., Ozcifci, A., Altinok, M. and  Celikel, U., 2009. Determination of diagonal compression and tension performances for case furniture corner joints constructed with wood biscuits. Materials & Design. 30: 665-670.

- Dalvand, M., Ebrahimi, GH. Rostampour Haftkhani, A. and Maleki, S., 2012. Analysis of factors affecting diagonal tension and compression capacity of corner joints in furniture frame fabricated with dovetail key, Journal of Forestry Research. 24(1)155-168- Ebrahimi, gh, 2008. Engineering Design of Furniture Structure. Press of uni. Tehran.

-European standard, 1993. EN 310: Wood-Based Panels. Determination of Modulus of Elasticity in Bending and of Bending Strength[English version].

- European standard, 1993. EN 319: Particleboards and Fibreboards. Determination of tensile strength perpendicular to the plane of the board [English version].

- European standard, 1993. EN 323: Wood-Based Panels.Determination of density [English version].

- Kasal, A., 2008. Effect of the number of screws and screw size on moment capacity of furniture corner joints in case construction. Forest products journal, 58(6), 36.‏

- Lashgari, A., Khodayari, P. and Mohamadi, S.A., 2012. Withdrawal strength and bending resistance of L -shaped nail ′s joint in particleboard and MDF, Iranian Journal of Wood and Paper Science Research Vol. 27 No. (4), 2012.

- Maleki, S., Dalvand, M., Haftkhani, A.R. and Faezipour, M., 2013. The effect of adhesive types and dovetail fitting height on stress carrying capacity of Miter Frame corner joints constructed of particleboard and Medium Density Fiberboard (MDF), Iranian Journal of Wood and Paper Industries, 66(2):203-214.

- Maleki, S., Derikvand, M., Dalvand, M., & Ebrahimi, G., 2012. Load carrying capacity of mitered furniture corner joints with dovetail keys under diagonal tension load. Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 36(5), 636-643.‏

- Ozkaya, K., Burdurlu, E., Ilce, A. C., & Ciritcioglu, H. H., 2010. Diagonal tensile strength of an oriented strand-board (OSB) frame with dovetail corner joint. BioResources, 5(4), 2690-2701.‏

- Taghiyari HR, Ghofrani M, Arbabi Ghamsari F., 2017. Effects of adhesive and loading directions on the load-carrying capacity of V-nails. Maderas, Ciencia y tecnologia 19(1): 113 – 124..