تعیین حداقل غلظت بازدارندگی بنومیل بر چهار جدایه قارچی در کاغذهای تاریخی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، عضو هیئت‌علمی گروه قارچ و انگل‌شناسی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشیار، عضو هیئت‌علمی دانشکده مرمت، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران

3 استادیار، عضو هیئت‌علمی دانشکده مرمت، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران

4 دانشجوی دکتری حفاظت و مرمت اشیا تاریخی و فرهنگی، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

بخش قابل توجهی از تاریخ و فرهنگ بشر به صورت اسناد و آثار هنری کاغذی ثبت شده‌است. این مساله لزوم حفاظت از این آثار را ایجاب می‌کند. تخریب بیولوژیک ناشی از فعالیت قارچ‌ها، از مهم‌ترین عوامل تخریب مواد آلی به ویژه آثار کاغذی به شمار می‌رود. هدف از این بررسی تعیین حداقل غلظت بازدارندگی(MIC) بنومیل برای قارچ‏های آسپرژیلوس نایجر، آسپرژیلوس ترئوس، پنیسیلیوم و کلادوسپوریوم جداسازی شده از صفحه‌های کاغذی نسخه‌ها و کتاب‌های خطی آلوده به قارچ است. در این بین جدایه‌های مورد بررسی از نظر حساسیت به بنومیل با یکدیگر نیز مقایسه شده‌اند. شناسایی جنس قارچ‌ها با توجه به خصوصیات ماکروسکوپی و نیز ویژگی‌های میکروسکوپی به روش slide culture با میکروسکوپ نوری انجام شد. به منظور تعیین حداقل غلظت بازدارندگی تیمار الکلی بنومیل برای رشد هریک از جدایه‌ها بر کاغذ، از روش دیسک دیفیوژن استفاده شد. طرح آزمایش مورد استفاده برای سنجش مقاومت قارچی کاغذهای تیمار شده بر اساس استاندارد ASTM D 2020-92 انجام گرفت. نتایج حاصل از بررسی نشان داد که همه قارچ‌های مورد آزمون به بنومیل حساس بوده و تیمار الکلی بنومیل مانع رشد جدایه‏های مورد آزمون بر کاغذ شده‏است. جنس پنیسیلیوم کمترین MIC برابر با ppm5/12 و جنس آسپرژیلوس بیشترین MIC برابر با ppm100 داشتند. میزان MIC به دست آمده برای آسپرژیلوس ترئوس و کلادوسپوریوم ppm50 بود. بررسی تفاوت قطر کلنی بین نمونه‏های شاهد، کنترل و تیمار شده نشان داد، در همه جدایه‌ها با افزایش غلظت بنومیل از قطر کلنی در کاغذهای تیمار شده نسبت به گروه‏های کنترل و شاهد، کاسته شده و درصد بازدارندگی افزایش یافته است. %100 بازدارندگی و عدم رشد برای پنیسیلیوم در کاغذهای تیمار شده با غلظت≤ ppm5/12، برای آسپرژیلوس ترئوس و کلادوسپوریوم در کاغذهای تیمار شده با غلظت ppm ≤50 و برای گونه آسپرژیلوس نایجر در کاغذهای تیمار شده با غلظت ppm100 مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


-ASTM D2020-92, 2003. Standard Test Methods for Mildew (Fungus) Resistance of Paper and Paperboard. 

-Andrews, J., 2001. determination of minimum inhibitory concentrations. Journal of Antimicrobial Chemotherapy, 48(1): 5-16.

-Ansari, K.N., Muheet, A., 1990. Evaluation of some fungisides for seed treatments and foliar application in management of damping-off seedlings aond blight of rapeseed caused by Alternaria brassicae. Mycopathologia, 100: 137-163.

-Cavena, G., Nugari, M. and Salvadori, O., 2008. Plant Biology for Cultural Heritage: Biodeterioration and Conservation. Getty ,Los Angeles.

-E.Florian, m.L., 2004. Fungal Facts, solving fungal problems in heritage collections. Archetype publication, london.

-Elnaggar, A., Sahab, A., Ismail, S., Mahgoub G. and Abdelhady, M., 2010. Microbial Study of Egyptian Mummies: an Assessment of Enzyme Activity, Fungicides and Some Mummification Materials for the Inhibition of Microbial Deterioration. e-conservation magazine, 16: 39-49.

-Gallo, F., 2010. Aerobiological research and problems in libraries: 61-74. In: Mitchell, R. and Mc namara, C., (Eds). Cultural Heritage Microbiology. washington, DC.

-Ghahri, M., 2006. A review of the paper destructive fungi, pathology and ways to prevent and cope. Marammat & pazhouhesh, 1: 27-41.

-Leah Nardi, A., Vandom, F., 1379. Guide the preservation, conservation and restoration of paper: Sarvghad moghadam, A., (Trns). Islamic Research Foundation of Astan Quds Razavi, Mashhad.

-Magnucka, E.G., Suzuki, Y., Pietr, S.J., Kozubek, A., Zarnowski, R., 2007. Action of benzimidazol fungicide on resocinolic lipid metabolism in rye seedling depends on thermal and light growth conditions. pestcide Biochemistry and Physiologo, 88: 219-225.

-Mitchell, R., McNamara, C., 2010. Fundamental Studies in Conservation Science. ASM Press, Washington DC.

-Mohammadi achachlouei, M., Kouchakzaei, A., 2013. Characterization of fungies and their effect on documents and manuscripts in the archive of Malek national library and museum institution. Ganjineh Asnad, 23(4): 126-145.

-Munktell Ahlstrom. (2014). Retrieved from http://munktell.com/en/Munktell/Munktell-products/Datasheets/

-Neves, E. R., Schofer, S., Phillips, A., Canejo, J.,  Macedo, M. F., 2009. antifungal effect of diffrent methyl and propyl paraben mixtures on the treatment of paper biodeterioration. International Biodeterioration & Biodegradation, 63: 267-272.

-Pedregosa, A., Rios, S., Monistrol, F., laborda, F., 1995. Effect of the microtubule inhibitor methyl benzimidazol-2-yl carbamat (MBC) on protein secretion and microtubule distribution in cladosporium cucumerinum. Mycol. Reseach, 99(1): 43-48.

Rahmen, A., 1992. Effect of fungicide benomyl on cell wall degradiation by som fungi. Zentralblant fur Mikrobiologie, 147(5): 329-339.

-Seqeira, S., cabrita, E., Macedo, M., 2012. Antifungals on paper conservation: an overview. International Biodeterioration & Biodegradation, 74: 67-86.

-Shakeri, M., Hoseini, M., Dehghani, F., 1393. Determine the pomegranate fruit rot control methods in stock. Zeraat & Baghbani. 74: 166-171.

-Suwalsky, M., Benites, M., Norris, B., Sotomayor, P., 2000. Toxic effects of the fungicide benomyl on cell membranes. Comparative Biochemistry and Physiology, 125: 111-119.

-The Hague. (2004). Benomyl; Health-based Reassessment of Administrative Occupational Exposure Limits. Netherlands: The Hague: Health Council of the Netherlands, Committee on Updating of Occupational Exposure Limits.