بررسی امکان استخراج، شناسایی و حذف یون های فلزی و رزین های موجود در خمیر باگاس رنگبری شده با توالی های ECF

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس

چکیده

این تحقیق با هدف استخراج، شناسایی و حذف یون های فلزی و رزین های موجود در خمیر باگاس رنگبری شده با توالی های ECFانجام شد . برای این منظور، نمونه های آزمونی بصورت تصادفی از خمیرکاغذ رنگبری نشده سودای باگاس کارخانه پارس انتخاب شد. در مرحله اول آرد خمیرهای کاغذ، درصد خاکستر و مواد آلی( استخراجی) نمونه ها با استفاده از آزمون های استاندارد TAPPI اندازه گیری شد. سپس عناصر معدنی محلول در اسید نیتریک 65 درصد بوسیله دستگاه جذب اتمی شناسایی شد. نتایج نشان داد که بیشترین میزان جذب یون های فلزی روی، مس و سرب در خمیر رنگبری شده با پروکسید هیدروژن و بیشترین جذب یون های نیکل در توالی OD(EP)P مشاهده شد. نتایج نشان داد که توالی های رنگبری OD(EP)D نقش زیادی در کاهش جذب یون آهن و توالی EHنقش زیادی در کاهش یون های نیکل، مس و روی را دارد. نتایج حاصل از GC-MSنشان داد که 35 ترکیب در خمیر رنگبری نشده باگاس، 17 ترکیب در توالی رنگبری EH ،12و14 ترکیب بترتیب در توالی های رنگبری OD(EP)P وOD(EP)D شناسایی شد، که دو ترکیب p-زایلان،1و2-بنزن دی کربوکسیلیک اسید در تمامی نمونه ها بصورت مشترک وجود دارند و دو تر کیب اوکتا دکان و 9-اوکتادکانوئیک اسید در خمیر رنگبری نشده وجود دارد که در طی توالی های رنگبری مورد نظر از خمیر کاغذ حذف گردیده است. نتایج نشان داد که توالی های رنگبریOD(Ep)P، OD(Ep)D و EH نقش موثری در سفید سازی، حذف ترکیبات شیمیایی موجود و خپایداری روشنی خمیر سودای باگاس داشته اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 -Abdul Kh.. 2010. Development and material properties of new hybrid plywood from oil palm biomass, Journal of Tropical forest products, 3(1),417-424.

-Barzan A., Soraki, S., 2002. Procedure of experimental for pulp and paper, Mazandaran Wood  and Paper Industries, Sari, Iran, 111, (in Persian).

 -Cater, Henry A., 1996. The Chemistry of paper preservation, Journal of Chemical Education, vol. 73, No. 11.

-Holmbom, B., 1977. Improve gas chromatographic analysis of faty and resin acid mixtures with special reference to tall oil, JAM oil chem. soc 54:284-243.

-Johansson M., 2000. Formation of Chromospheres and Leucochromopheres during manufacturing of mechanical pulp, Department of pulp and paper chemistry and technology, Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden.

-Lim, S.C. and Fujii, T., 1997. A note on structure of oil palm trunk by scanning electron microscopy, Journal of Tropical forest products, 3 (1),105-109.

-Mirshokraei, S.A., 2002. Wood chemistry, Tehran, press. 194 p. (Translated in Persian).

-Mirshokraie S.A. and Abdolkhani A., 2005. Effects of metallic ions on brightness CMP pulp of Hard woods of north of Iran, Iranian Journal national resourse,58 (2), (in Persian).

-Qiu, Z., Ni, Y. and Yang S., 2003. Using DTPA to decrease manganese induced peroxide ecomposition, J. Wood. Chem. Technol. 23(1), 1-11.

- Razi M., 2001. Effects of washing and deinking on metallic ions and organically chemical components in tissue papers, M.Sc. Thesis, College of Natural Resources, Islamic Azad University of Chalous. 86P, (in Persian).

 -Rahmani, H. and Abdolkhani, A., 2010. Characterization and removal of resins from mixed tropical hardwoods. Iranian Journal of Wood and Paper Industries .1(1)1. 45-46, (in Persian).

-Seth, R.S., 1995. The effects of fiber length & coarseness on the tensile strength of webs, TAPPI J., N0:3.

-Technical Association of Pulp and Paper Industry, 2009. Standard Test Methods. Tappi Press, tlanta, GA. USA.

- Vaysi, R., 2011. Identification of the extractives chemical compounds in newsprints by GC-MS methods, Asian journal of chemistry, 23(11).

-Vichnesky, S., Fuhr, B. and Melnichuk, J., 2003. Characterization of wood and non-wood mechanical pulps by differential thermal analysis, J. Pulp and Paper Sci. 29(1), 17-20.