بررسی امکان شناسایی و مقایسه یون های فلزی و ترکیبات آلی موجود در چوب و پوست بلوط بلند مازو با استفاده ازفنون جذب اتمی، کروماتوگرافی گازی و طیف سنجی جرمی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

عضوهیات علمی واحد چالوس

چکیده

این تحقیق با هدف شناسایی و مقایسه یون های فلزی و ترکیبات آلی موجود در چوب و پوست بلوط بلند مازو انجام شد. به همین منظور نمونه های آزمونی از گونه بلوط بلند مازوی منطقه جنگل‌داری نوشهر به صورت تصادفی انتخاب گردید. سپس طبق آزمون های استاندارد TAPPI از درون چوب، برون چوب و پوست بلوط بلند مازو آرد چوب و خاکستر تهیه شد. برای تعیین یون های فلزی، ابتدا با کمک اسید نیتریک 65 درصد، مواد محلول موجود در خاکستر نمونه ها جداسازی و برای شناسایی از دستگاه جذب اتمی استفاده گردید. نتایج نشان داد که چوب بلوط نسبت به پوست آن دارای میزان جذب یون های آهن، روی و مس بیشتر و منگنز کمترمی باشد. سپس مواد استخراجی توسط حلال استن از آرد چوب جدا سازی گردید و باقیمانده مواد استخراجی به داخل یک ویال شیشه ای منتقل و به آن واکنشگر BSTFA اضافه شد. نمونه ها بعد از آماده سازی، به دستگاه GC-MSتزریق شدند. برای شناسایی ترکیبات نیز از دیاگرام زمان بازداری، محاسبه ضریب کواتز و جدول آدامز استفاده گردید. نتایج حاصل از GC-MS نشان داد که در درون چوب، برون چوب و پوست بلوط ‌بلند مازو بترتیب 10، 42 و 10 ترکیب شناسائی گردید. مقایسه کروماتوگرام ها نیز نشان داد که 4 ترکیب دکان، دودکان، تترادکان و بیس(2-اتیل هگزیل) فتالات در پوست، برون چوب و درون چوب بلوط و همچنین ترکیبات سالیسیک اسید و1و2-بنزن دی کربوکسیلیک اسید در برون چوب و پوست بلوط بلند مازو به صورت مشترک وجود دارد. این ترکیبات می توانند اهمیت زیادی در مصارف و دوام چوب بلوط داشته باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


- Ashrafi S., 2011. Identification and comparison of chemical components in wood and bark of planted elder pine and plane tree by GC-MS methods, graduated of master science, Islamic Azad University of Chalous Branch,92-93 , (in Persian).

- Barzan A., Soraki, S., 2002. Procedure of experimental for pulp and paper, Mazandaran Wood and Paper Industries, Sari, Iran, 111-121, (in Persian).

- Balaban, M., 2001. The extractives and its structural in wood and bark of oak, Journal of Holz forshung, 55(1), 478-486.

- Holmbom, B., 1977.  Improve gas chromatographic analysis of fatty and resin acid mixtures with special reference to tall oil. JAM oil chemistry, 54(1),284-243.

- Hossieni, S.V., 1991. Chromatography methods, Center of edition, Tehran, Pp:29-38, (in Persian).

- Hosseini, S. Kh., 2009. Identification of extractives chemical components in Iranian walnut by GC/MS methods, Journal of Agriculture Science, Tehran, Iran, 12(4), 126-132, (in Persian).

- Khazraie, L., 2006. Separating and Identification of lipophilic compounds in wood and bark extractives in beech by GC-MS methods, Thesis of master science, Payame- noor Univ.  Tehran, Pp:1.

- Mirshokraei, S.A.,2002. Wood chemistry. Aieg edition.Tehran, press. 194 p. (Translated in Persian)

- Meszaros, E., Jakab, E. and Varhegyi, G., 2006. TG/MS, Py-GC/MS and THM-GC/MS study of the composition and thermal behavior of extractive components of Robinia pseudoacacia, J. Anal. Appl. Pyrolysis 79: 61-70.

- Parsapajouh, D., 1993. Atlas of Iranian northern woods. Tehran Univ. Press, 48 and 106 p.(In Persion).

- Rahmani,H. and Abdolkhani,A.,2010. Characterization and removal of resins from mixed tropical hardwoods, Iranian Journal of Wood and Paper Industries, 1(1), 45-46, (in Persian).

- Technical Association of Pulp and Paper Industry (TAPPI), 2009. Standard Test Methods, Tappi Press, Atlanta, GA. USA.

- Torkman, J., 1992. Analyzing of bark extractives in fives species of Iranian hard woods trees, Thesis of master science, Tarbiat Modares Univ.  Tehran, Pp:1-2.

- Tunalier, Z. K., 2003. Wood essential oils of Junipers foetidissima willd,  Forshung, 57(1),140-144.

- Vaysi, R., 2010. Identification and comparison the extractives chemical components in natural and planted cypress tree by GC-MS methods, Journal of sciences and techniques in natural resources, Chalous, Iran, 4(1), 79-80. (In Persian).

- Vaysi, R., 2013. Identification and comparison of chemical components in sweet locust and false acacia wood extractions by GC-MS methods, Iranian J. of Wood and Paper Sci. and Technology 28(4), 755-762 , (in Persian).

- Vaysi,R., 2011. Identification of the extractives chemical compounds in newsprints by GC-MS methods, Asian journal of chemistry,23(11),5155-5156.

- Xiao, B., Sun, X.F., and Sun, R.C., 2001. Extraction and characterization of lipophilic extractives from rice straw chemical composition, Journal of wood chemistry and technology, 21(1), 397-411.