اثر نانوذرات رس برخواص مکانیکی چندسازه کاه گندم/ پلی اتیلن سنگین

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج،

3 دانشیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج،

4 استادیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده

آناتومی چوب درختان علاوه بر تاثیر­پذیری از صفات والدین (ژن) متأثر از عوامل محیطی است. یکی از این عوامل محیطی فرسایش خاک است که تأثیرهای قابل توجهی بر روی ویژگی­های آناتومی چوب ریشه درختان دارد. درخت ارس (Juniperus excelsa) یکی از سوزنی­برگان بومی ایران و دارای دیرزیستی بالا بوده و در نتیجه مطالعه آناتومی چوب ریشه آن در دو حالت داخل و خارج از خاک می­تواند بیانگر اثرات فرسایش خاک بر روی ویژگی­های آناتومیکی چوب ریشه این گونه باشد.  بدین منظور از پوست و چوب ریشه­های چند درخت گونه ارس در داخل خاک و بیرون­زده از خاک نمونه­برداری و از آنها توسط میکروتوم مقاطع نازک میکروسکوپی تهیه و صفت‌های آناتومیکی آنها مطالعه و مقایسه شد. نتایج نشان داد که حلقه­های رویشی نمونه چوب ریشه داخل خاک از یک ردیف چوب تابستانه تشکیل شده است و با شروع پدیده بیرون­زدگی از خاک در مقطع عرضی از ضخامت حفرات سلولی در بخش بهاره و تابستانه کاسته شده و سلول­های چوبی در ظاهر ضخیم­تر به­نظر می­رسد و همچین بر مقدار چوب تابستانه افزوده می­شود. پارانشیم­های طولی حاوی مواد رنگی سیاه رنگ در بخش بیرون­زده چوب ریشه به­فراوانی مشاهده می­شود. ضمناً با شروع پدیده بیرون­زدگی از ضخامت پوست بخش بیرون­زده از خاک کاسته شده و ضخامت لایه آبکش و پریدرم آن به بزرگی ریشه داخل خاک نمی ­باشد.

کلیدواژه‌ها


- سرائیان، ا.ر.، ع. ن. کریمی‌و ا. جهان لتیباری، 1382. ارزیابی ترکیب‌های شیمیایی کاه‌گندم (خراسان) و مقایسه این ترکیب‌های در اجزاء اصلی ساقه، مجله منابع طبیعی ایران، جلد 56، شماره 4: ص 447-460.

- شکریه، م.، سنبلستان، م.1386. اثر عوامل ساختاری بر خواص مکانیکی نانوکامپوزیت‌های پلیمر- خاک رس. مجله علوم و تکنولوژی پلیمر. سال بیستم، شماره2. صفحه 187-195.

- کرابی، م. قاسمی، ا. محمدی، م. 1386. بهینه سازی و استفاده از پُرکننده های نانو در آمیزه های لاستیکی. پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی‌ایران. ص 191.

- کرد، ب. 1389. بررسی اثر ذرات نانورس بر خواص مکانیکی کامپوزیت چوب پلاستیک حاصل از پلی‌اتیلن سنگین- آرد چوب. . مجله پژوهشی تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران. جلد 25. شماره 1. صفحات 91-101.

- نوربخش، الف.، دوست حسینی، ک.، کارگر فرد، الف.، گلبابایی، ف. و حاجی حسنی، ر.، 1387. بررسی تولید WPC با استفاده از ضایعه‌های کاغذ باطله OCC به روش ریزش کیک. مجله پژوهشی تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران. جلد23. شماره 2. صفحه 91-101.

-ASTM annual book of  standard; Testing methods .2007, Philadelphia, PA .U.S.A

-Cai,X. Riedl,B. Zhang.S.Y; Wan,H 2008.The impact pf the nature of nanofillers on the performance of wood polymer nanocomposites.Applied Science and Manufacturing.727-737

-Han.G, Lei .Y, Wu.Q, Kojima.Y, Suzuki.S, 2008 ,Bambo-Fiber filled hight density polyethylene composites:effect of coupling treatment and nanoclay J. Polym  Environ 16:123-130.

-Hristov,VN; Vasileva , ST; Krumova,M; Lach,R; Michler. 2004. Deformation mechanisms and mechanical properties of  Modified polypropylene/wood fiber composites. Polymer composite,Vol25,No.5

-Lei .Y, Wu.Q, Clemons.C.M, Yao.F, Xu.Y; 2007 .Influnce of nanoclay on properties of HDPE/wood composites, J. of  Applied  Polymer  Sience ,  Vol.106,3958-3966

-Roger, M; Rowell; Anand, R; Sanadi; 2000. Utilization of nautral fibers in plastic composite: problems and opportunities, lignocellulosic / plastic composites. pp: 23-5

-Samal,S.K ; Nayak, S and Mohanty ,S. 2008.  Pplypropylene Nanocomposites : Effect of organo-modified  layered  silicates on mechanical thermal and morphological performance. Journal of  Thermoplastic Composite Material,Vol 8, No2,pp: 243-263

- Smith , PM; Wolcat, MP.2006. Opportunities for wood natural fiber / plastic composites in residential and industrial application . forest products journal. Vol 56, No 3,pp: 4-11                   

-Uddin, Faheem. 2008. Clay, Nanoclays and Montmorillonite Mineral. The Mineral, Metal & Material Society and ASM I nternational                         

-Wang,H.,C,Zheng.,M,Elkovitch.,L.J,Lee and K.W,Koelling ,2001,  Processing and properties of polymeric nanocomposites,Polymer Engineering Science 41(11) , 236-246pp

-Wu,Q.,Lei, Y., Clemons ,C.M., Yao, F., Xu, Y., and Lian, K. 2007.Properties of HDPE/Clay/Wood nanocomposites, Journal of Plastic Technology 27(2),108-115pp