تأثیر نانورس بر عملکرد چندسازه پلی‌اتیلن سنگین/ پودر کاه‌گندم تولید شده با فرآیند ذوب دو مرحله‌ای

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی‌واحد کرج،

2 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

3 کارشناس ارشد، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی‌واحد کرج

چکیده

تأثیر افزودن نانورس بر ویژگی‌های مقاومتی چندسازه پلی‌اتیلن سنگین/ کاه‌گندم بررسی شده است. از ترکیب 73% پلی‌اتیلن سنگین، 25% کاه‌گندم و 2% پلی‌اتیلن مالئیک‌دار شده و افزودن مقادیر 1، 2 و 3% نانورس به این ترکیب، چندسازه ساخته شده است. ابتدا پلی‌اتیلن سنگین و نانورس به شکل مذاب با یکدیگر مخلوط شده و سپس این ترکیب پس از سرد و تبدیل به گرانول شدن، همراه با پودر کاه‌گندم و MAPE مجدداً به صورت مذاب مخلوط شده و نمونه‌های آزمونی از آن قالب‌گیری شده‌اند. آزمون‌های مکانیکی شامل ویژگی‌های مقاومت کشش، خمش و ضربه فاقدار بر روی نمونه‌ها انجام گرفت. نتایج نشان داد که در اثر افزودن نانورس به ترکیب چندسازه، مقاومت‌خمشی، مقاومت‌کششی، مدول‌الاستیسیته خمشی و مدول‌الاستیسیته کششی افزایش یافته است. ولی مقاومت به ضربه فاقدار چندسازه با افزودن نانورس کاهش یافته است. 

کلیدواژه‌ها


- درودیان، س.، 1374. تکنولوژی و کاربرد مواد چندسازه . تألیف: اندرسن، ای. و لوکس، ب. مرکز نشر دانشگاه تهران.

- شکریه، م.، سنبلستان، م.1386. اثر عوامل ساختاری بر خواص مکانیکی نانوکامپوزیت های پلیمر- خاک رس. مجله علوم و تکنولوژی پلیمر. سال بیستم، شماره2. صفحه 187-195.

- فارسی، م.، نعیمیان، ن.، هادیان، ح. 1388. خصوصیات مکانیکی چندسازه طبیعی ساخته شده از کاه‌گندم و پلی‌پروپیلن سوکسینات. فصلنامه علوم و فنون منابع طبیعی. سال چهارم، شماره2، صفحه‌های 69-82 .

- کرد، ب. 1389. بررسی اثر ذرات نانورس بر خواص مکانیکی کامپوزیت چوب پلاستیک حاصل از پلی‌اتیلن سنگین- آرد چوب. . مجله پژوهشی تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران. جلد 25. شماره 1. صفحه‌های 91-101.

- Asif, A., Roa, L.V. and Ninan, K.N. 2007. Hydroxyl terminated poly(ether ketone) with pendant methyl group-toughened epoxy ternary nanocomposites: preparation, morphology and thermomechanical properties. Journal Applied Polymer Science (103), 3793-3799pp.

-ASTM annual book of  standard; Testing methods .2007, Philadelphia, PA .U.S.A

-Chowdhury,F.H, M.V, Hoosur., S. Jeelani ,2006. Studies on the flexural and thermomechanical properties of woven carbon/nanoclay-epoxy laminates . Material Science and Engineering A(421),298-306

-Faruk.O. and Matuana.L, 2008 Nanoclay reinforced HDPE as a matrix for wood-plastic composites, Composites Science and Technology 68, 2073-2077.

-Han.G, Lei .Y, Wu.Q, Kojima.Y, Suzuki.S, 2008 ,Bambo-Fiber filled hight density polyethylene composites:effect of coupling treatment and nanoclay J. Polym  Environ 16:123-130.

-Lei .Y, Wu.Q, Clemons.C.M, Yao.F, Xu.Y; 2007 .Influnce of nanoclay on properties of HDPE/wood composites, J. of  Applied  Polymer  Sience ,  Vol.106,3958-3966

 -Samal,S.K; Nayak,S and Mohanty ,S. 2008. Pplypropylene Nanocomposites: Effect of organo-modified layered silicates on mechanical thermal and morphological performance. Journal of  Thermoplastic Composite Material,Vol 8, No2,pp: 243-263

- Wolcott, A.2003. characterization: Fiber composites. Journal of cellular plastics, Vol 32, No5, pp:449-

-Woohhams,R.; L. Shiang.; J. Balatinez. 1991. Intensive mixing of wood fibers with thermoplastic for injection molded composites. Wood  Plastic Composites Conference. Madison,Wis., U.S.A.

-Wu,Q.,Lei, Y., Clemons ,C.M., Yao, F., Xu, Y., and Lian, K. 2007.Properties of HDPE/Clay/Wood nanocomposites, Journal of Plastic Technology 27(2),108-115pp

-Yeh,S.K; Gupta, R.K.2010. Nanoclay –reinforced polypropylene- based wood plastic composites. Polymer Engineering and Science . DOI.10.1002/Pen.21729

-Zhang SY, Zhang Y, Bousmina M, Sain M, Choi P (2007) Effects  fiber conten And  coupling  agent  content  on  selected  properties  of  polyethylene/wood fiber composites. Polymer Engineering and Science 47(10):1678–1687