بررسی تأثیر افزایش اوره به چسب اوره فرم‌آلدهید بر خواص فیزیکی و مکانیکی تخته خرده‌چوب صنوبر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده‌ی منابع طبیعی، دانشگاه تهران

2 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد صنایع چوب و کاغذ دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده

در این پژوهش، اثر افزایش مقدار اوره به چسب اوره­فرم­آلدهید بر خواص فیزیکی و مکانیکی تخته­خرده‌چوب ساخته شده با این چسب بررسی شد. مقدار اوره‌ی افزوده شده به چسب در چهار سطح صفر، 1/4، 2/8 و 16 درصد (نسبت اوره به ماده­ی خشک چسب) و دمای پرس در دو سطح 170 و 180 درجه‌ی سانتی‌گراد به عنوان عوامل متغیر در نظر گرفته شدند و تأثیر آنها بر خواص کاربردی تخته­خرده­چوب همسان با دانسیته­ی 63/0 گرم بر سانتی­متر مکعب و مقدار چسب مصرفی 10% بررسی شد. خواص مکانیکی شامل مدول‌گسیختگی (MOR)، چسبندگی‌داخلی (IB) و خواص فیزیکی شامل جذب آب و واکشیدگی ضخامت اندازه‌گیری شدند. نتایج نشان دادند که افزایش اوره به چسب اوره­فرم­آلدهید باعث بهبود مقاومت‌های مکانیکی تخته شده و میزان جذب آب و واکشیدگی ضخامت را کاهش می‌دهد. همچنین، بررسی تأثیر دمای پرس حاکی از بهبود خواص مکانیکی و فیزیکی تخته­های آزمونی در دمای 170 درجه‌ی سانتی‌گراد می­باشد. 

کلیدواژه‌ها


- دوست‌حسینی، کاظم، 1380، فناوری تولید و کاربرد صفحات فشرده‌ی چوبی. انتشارات دانشگاه تهران، 708 صفحه.

- میرشکرایی، س.ا، 1373. شیمی و تکنولوژی چسب چوب (ترجمه). مرکز نشر دانشگاهی تهران، 350 صفحه.

-Dea Park, B. Lee, S., Roh, J., 2008. Effects of formaldehyde/ urea mole ratio and melamine content on hydrolytic stability of cured urea- melamine- formaldehyde resin. Eur. J. Wood P. 67: 121-123.

-DIN Standards No.68763., 1990. Flat Pressed Particleboard for Use in Building Construction.

-Dinwoodie, J.M., 1977. Causes of deterioration of UF chipboard under cyclic humidity conditions: I. Performance of UF adhesive films. Holzforschung, 31(2): 50-55.

-Ko, K., 1976. How to control pollution of formaldehyde for formaldehyde series thermosetting resin adhesives. (in Japanese). Settyaku Kyokaishi. 12 (5): 160-166.

-Meyer, B., Hermanns, K., Smith, D.C., 1985. Formaldehyde release from urea- formaldehyde bonded wood products. Journal of Adhesion, 17(4): 297-308.

-Myers, G.E., 1984. How mole ratio of UF resin affects formaldehyde emission and other properties: a literature critigue. Forest Products Journal, 34 (5): 35- 41.

-Petersen, H., 1972. Zur formaldehyde absplatung bei der spanplattenerzeugung mit Harnsto ff- formaldehyde- bindemitteln. Holz als Roh- und werkstoff, 30 (1): 429- 436.

-Petersen, H., 1973. Zur formaldehyde absplatung bei der spanplattenerzeugung mit Harnsto ff- formaldehyde- bindemitteln. Holz als Roh- und werkstoff, 31 (12): 463- 469.

-Petersen, H., 1973. Zur formaldehyde absplatung bei der spanplattenerzeugung mit Harnsto ff- formaldehyde- bindemitteln. Holz als Roh- und werkstoff, 32 (10): 402- 410.

-Que, Z., Furuno, T., katoh, S., Nishiuo, Y., 2007. Effects of urea- formaldehyde resin mole ratio on the properties of particleboard. Building and Environment, 42: 1257-1263.

-Roffael, E., 1976. Effect of formaldehyde content on  the reactivity of urea formaldehyde resins and formaldehyde release from UF- bonded particleboard. Hoz Roh. Werkst, 34: 385-390.

-Rowell٫ R.M.٫ 2005. Hand Book of Wood Chemistry And Wood Composites. CRC Press٫ 487ps.  

-Steiner, P.R., 1978. Durability of urea- formaldehyde adhesives: Effects of molar ratio, second urea and filler. Journal of Wood Science, 23 (12): 32-38.

-Sundin, B., Hanetho, P., 1978. Formaldehyde emission from particleboard and other building materials. In: Maloey TM, editor. Proceedings International Particleboard Symposium No.12. Washington State of university: Pullman, WA.USA. P. 251-286.

-Tornita, B., 1980 How chemical structure of UF resin affects formaldyhyde emission (in Japanese). Mokuzai Kogyo, 35 (5): 193-199.