مطالعه برخی ویژگی‌های ظاهری، آناتومیکی و فیزیکی چوب دیودالAmmodendron Persicum منطقه زیرکوه قائن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی/ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

3 عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور- بخش تحقیقات علوم چوب و فرآورده های آن

چکیده

یکی از گونه­های چوبی کمتر شناخته شده بومی منطقه زیر کوه قائن در شرق ایران، Ammodendron persicum با نام محلی دیودال می‌باشد. در این تحقیق از سه پایه منتخب برای مطالعات ویژگی­های چوب آن استفاده گردید. برای اولین بار چوب این گونه کویری از جنبه­های مختلف فیزیکی و آناتومیکی مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج بررسی­ها نشان داد چوب گونه دیودال جزء پهن‌برگان بخش روزنه­ای می­باشد که سرتاسر مقطع عرضی آن دارای اشعه­های به نسبت بلند می­باشد که با چشم غیر مسلح به خوبی قابل تشخیص است. در بررسی خواص فیزیکی چوب دیودال، دانسیته ظاهری و خشک این چوب به‌ترتیب 125/1 و 92/0 گرم بر سانتی‌متر مکعب تعیین گردید که در طبقه چوب­های بسیار سنگین قرار می­گیرد. همچنین مقدار بالایی خاکستر (2 درصد) در ساختار این چوب اندازه­گیری شد. 

کلیدواژه‌ها


-اختصاصی، م و مهاجری، س. 1375. روش طبقه بندی و شدت بیابان­زایی اراضی در ایران. مجموعه مقالات دومین همایش ملی بیابان­زایی و روش­های مختلف بیابان­زدایی. صفحه 121-134.

-امیری، ش و جهان لتیباری، ا. 1385. بررسی خصوصیات آناتومیکی، شیمیایی و فیزیکی چوب زرد تاغ (Haloxylon persicum) منطقه حارث آباد سبزوار، دوفصلنامه علمی- پژوهشی تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران، جلد 21، شماره 2، صفحه 94- 78.

-پارسا پژوه، د.، شواین گروبر، ف، ح.، ریشتر، ک. 1371. بررسی خواص ساختمانی، فیزیکی و دوام طبیعی چوب زرد تاغ (Haloxylon persicum) یا تاغ ایرانی. مجموعه مقالات سمینار بررسی مسائل مناطق بیابانی و کویری ایران. مرکز تحقیقات مناطق کویری و بیابان ایران-یزد. صفحه 252-222.

-توکلی، ح. 1382. بررسی خصوصیات گیاه­شناسی و شرایط رویشگاهی Ammodendron persicum در زیر کوه قائن، مجله پژوهش و سازندگی در منابع طبیعی، شماره 61، صفحه 73-79.

-توکلی، ح.، شاهمرادی، ا. ع.، پاریاب، ع. ا و فرهنگی، ع. 1385. بررسی برخی از نیازهای بوم شناختیAmmodendron persicum، فصلنامه علمی-پژوهشی تحقیقات مرتع و بیابان ایران، جلد 13، صفحه47-39.

-حسین­زاده، ع.، جهان لتیباری، ا.، فامیلیان، ح.، مهدوی فیض آباد، س و سپیده دم، س، ج. 1376، بررسی ویژگی­های چوب سه گونه گز درختی (T. meyeri, T. aphylla, T. stricta)، مجله پژوهش و سازندگی در منابع طبیعی، شماره 166، صفحه 152- 185.

-طغرایی، ن.، حسین زاده، ع.، پارسا پژوه، د و گلبابائی، ف. 1382، ویژگی­های فیزیکی، شیمیایی و آناتومیکی چوب زرد تاغ در منطقه کرمان، مجله پژوهشی تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران، جلد 18، شماره 1، صفحه 89 – 107.

-طغرایی، ن.، عزیزی هریس، ا.، پارسا پژوه، د. 1387، خصوصیات آناتومیک چوب تاغ (Haloxylon) در منطقه سیستان و بلوچستان، مجله پژوهش و سازندگی در منابع طبیعی، جلد 18، شماره 81، صفحه 2– 12.

-ASTM Test Methods, 2001, Designation: D 1102 – 84.

-Franklin, G.L. 1938. The Preparation of wood tissues for microscopic examination .Four .Por Res. Lab 40.

-IAWA committee, 1989; IAWA list of microscopic features for hardwood identification. IAWA Bulletin n. S. Vol. 10(2).