بررسی اثر استیلاسیون و آنتی اکسیدان بر روی مقاومت به هوازدگی فراورده چندسازه آرد چوب- پلی‌اتیلن سنگین

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 عضو هیات علمی

3 عضو هیات علمی دانشگاه تهران

چکیده

به منظور بررسی اثر استیلاسیون و آنتی­اکسیدان به طور مجزا و همراه هم بر روی تغییر رنگ و زاویه تماس کامپوزیت چوب - پلاستیک هوازده، تخته­ها­یی از آرد چوب صنوبر و پلی‌اتیلن تهیه شد. نمونه‌ها به مدت ۶ ماه در معرض هوازدگی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که­ کامپوزیت‌های چوب- پلاستیک با­ آرد ­چوب استیله شده تا حدودی تغییر رنگ کمتری نسبت به نمونه­های شاهد داشتند. همچنین این تیمار تا حدی لیگنین را در مقابل تخریب نوری حفاظت کرد. آنتی‌اکسیدان‌ مورد استفاده در این تحقیق اثری بر روی تغییر رنگ کامپوزیت­‌های چوب-پلاستیک نداشت اما به نظر می­رسد که­ آنتی‌اکسیدان­ توانسته از تخریب پلاستیک جلوگیری کند. همچنین قابل ذکر است که استیلاسیون سبب افزایش زاویه تماس در نمونه‌های تیمار شده قبل از دوره هوازدگی شد اما بعد از اتمام دوره هوازدگی قابلیت محافظت از سطح نمونه‌ها در برابر تخریب نوری نداشت به طوری که زاویه تماس کلیه نمونه‌ها بعد از دوره هوازدگی صفر شد. 

کلیدواژه‌ها


 -دارابی، پ . عبدل زاده، ح .کریمی، ع. میرشکرایی، الف.  دوست حسینی ، ک. ١٣٨٩، بررسی تاثیر استیلاسیون وآنتی اکسیدان بر روی هوازدگی چوب پلاستیک توسط طیف بینی FTIR و رنگ سنجی، دوفصلنامه علمی–پژوهشی تحقیقات علوم چوب وکاغذ ایران، ٢۵ (١):ص٧۹-٧٠

-Fabiyi, S.J., Mcdonald, G.A., Stark, M.N., 2007. Surface Characterization of Weathered Wood-Plastic Composites Produced from Modified Wood Flour. 9th International Conference on Wood & Biofiber Plastic Composites, 271-275

-Feist, C.W., Rowell, M.R., Youngquist,A.J., 1990.Weatheing And Finished Performance Of Acetylated Aspen Fiberboeard. Wood and Fiber Science, 23(2):260-272  

-Hill, C., 2006. Wood Modification Chemical, Thermal and Other Processes, A John Wiley &Sons,Inc publication, Uk, 262P

-Klyosov,A,A. 2007. wood plastic composite ,A John Wiley &Sons,Inc publication USA,726

-Matuana, L.M., Kamdem, D.P., 2002. “Accelerated Ultraviolet Weathering of PVC/Wood-Flour Composites” Polymer Engineering and Science, 42(8):1657-1666

-Schnabel,T. Zimmer,B. Johannes,P,A., 2009.ON the modeling of coloure change of wood surface, Eur.J.wood prod .67:141-149

-Stark, N.M., 2005. Effect of Weathering Cycle and Manufacturing Method on Performance  of Wood Flour and High-Density Polyethylene Composites,3131-3140

-Stark,N.M., 2005. The effect of weathering variables on the lightness of HDPE/WF composite 

-Stark, N. M., Matuana, L. M., 2004.“Surface chemistry and mechanical property change of wood-flour/ high-density polyethylene composites after accelerated weathering, published online in wiley interscience.

-Stark,N.M., Gardeber,D.J., 2008, “Outdoor durability of wood-polymercomposites” in hand book of Wood-polymer composites Woodhead Publishing Limited. North America.chapter 7.142,162

-Taib, M. R., Zauzi, A. N. S,. Ishak, M. A. Z., Rozman, D. H., 2010. Effects of Photo-Stabilizers on the Properties of Recycled High-Density Polyethylene (HDPE)/Wood Flour (WF) Composites Exposed to Natural Weathering. Malaysian Polymer Journal, (2):193-203.