بررسی ظرفیت لنگر‌خمشی اتصال‌های گوشه‌ای L شکل ساخته شده از تخته چند‌لا با پیچ

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

2 استاد گروه صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

3 استاد دانشگاه تهران

4 استادیار گروه صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

چکیده

در این مطالعه ظرفیت لنگر‌خمشی اتصال­های گوشه­ای L شکل ساخته شده از تخته چند­لا با پیچ مورد بررسی قرار گرفت. اعضای اتصال از تخته چندلا با ضخامت 19 میلی­متر بود و برای مقایسه از تخته خرده‌چوب و تخته فیبر با دانسیته‌ متوسط (MDF) با ضخامت اسمی 18 میلی­متر استفاده شد. همچنین اثر متغیرهای نوع رزوه (ریز و درشت)، قطر پیچ در سه سطح 5/3، 4 و 5 میلی­متر و طول نفوذ پیچ در سه سطح 9، 15 و 28 میلی­متر، بر ظرفیت لنگر‌خمشی اتصال­های L شکل زیر بار کششی بررسی شده است. نتایج نشان دادند که، ظرفیت لنگر‌خمشی اتصال با افزایش قطر و طول نفوذ پیچ افزایش می­یابد و طول نفوذ پیچ تاثیر بیشتری روی ظرفیت لنگر‌خمشی در مقایسه با قطر پیچ از خود نشان داد. ظرفیت لنگر‌خمشی در اتصال­های ساخته شده با پیچ رزوه درشت در مقایسه با اتصال­های ساخته شده با پیچ­ رزوه ریز بیشتر بود. بیشترین ظرفیت لنگر‌خمشی­ در اتصال­های ساخته شده با پیچ رزوه درشت به قطر 5 و طول نفوذ 28 میلی­متر و کمترین ظرفیت لنگر‌خمشی­ در اتصال­های ساخته شده با پیچ رزوه ریز با قطر 5/3 و طول نفوذ 9 میلی­متر مشاهده گردید. همچنین نتایج نشان دادند که اتصال­های ساخته شده از تخته چندلا ظرفیت لنگر‌خمشی بیشتری از اتصالات ساخته شده با MDF و تخته خرده‌چوب دارند. 

کلیدواژه‌ها


- Atar, M., ozcifci, A., Altinok, M., and Celiket, U. 2009. Determination of diagonal compression and tension performances for case furniture corner joints constructed with wood biscuits. Mater Design, 30:665–70.

- Ho, C.L. 1991. The use of performance tests in evaluating joint and fastener strength in case type furniture. MS thesis, West Lafayette (IN): Purdue University.

- Haftkhani, AR., Ebrahimi, GH., Tajvidi, M. andLayeghi, M., 2011. Investigation on withdrawal resistance of various screws in face and edge of wood–plastic composite panel, Materials and Design 32: 4100–4106

- Kasal,  A.,  Erdil, Y.Z.,  Zhang,  J.L.,  Efe,  H.  and Avci,  E.  2008. Estimation equations for moment resistances of L-type screw corner joints in case goods furniture. Forest Prod. J, 58 ( 9 ): 21p.

- Kasal, A.,   Sener,  S.,  Belgin,  C.M. and  Eff,  H.  2006. Bending Strength of Screwed Corner Joints with Different Materials. G.U. J. Sci, 19(3):155-161.

- Maleki, S., Haftkhani, A.R., Dalvand, M., Faezipour, M., and Tajvidi, M. 2011. Bending moment resistance of corner joints constructed with spline under diagonal tension and compression. Journal of Forestry Research, (accept).

- Tankut, A.N., and Tankut, N. 2010. Evaluation the effects of edge banding type and thickness on the strength of corner joints in case–type furniture. Mater Design, 31:2956–63.

- Zaini, I.H., and Eckelman, C.A. 1993. Edge and face withdrawal strength of large screws in particleboard and medium density fiberboard. Forest Prod. J, 43(4):25–30.

- Zhang,  J.L.,  Efe,  H.,  Erdil,  Y.Z.,  Kasal,  A., and  Hal,  N.  2006. Moment resistance of multiscrew L-type corner joints. Forest Prod. J, 55(10):56-63.

- Zhang, J.L., and Eckelman, C.A. 1993. The bending moment resistance of single–dowel corner joints in case construction. Forest Prod. J, 43 (6):19–24.