بررسی استفاده از نانو لوله‌های کربنی چند جداره (MWCNTs) و ذرات میکرو کریستالین سلولز در تولید نانو چندسازه چوب- پلاستیک

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار، بخش تحقیقات علوم چوب و فراورده های آن، مؤسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

چکیده

در این بررسی استفاده از نانو لوله های کربنی چند جداره و ذرات میکروکریستالین سلولز در ساخت نانو چندسازه چوب پلاستیک مورد توجه قرار گرفته است. اثرات اندازه ذرات میکرو کریستالین سلولز و نانو لوله کربنی چند جداره MWCNTs) ) بر خواص مکانیکی و ریخت شناسی نانو چندسازه چوب پلاستیک مطالعه شده است. در این بررسی استفاده از ذرات میکروکریستالین سلولز بهمراه آرد چوب در دو سطح 20 و 50 میکرون و درصد نانو لوله های کربنی چند جداره در سطح صفر ، 5/1 و 5/2 درصد چند سازه چوب پلاستیک مورد توجه قرار گرفت.
نتایج نشان داده است که خواص مکانیکی در چندسازه با طول 50 میکرون ذرات نانو لوله کربنی در سطح 5/1 درصد نسبت به سایر تیمارها برتر بوده است. همچنین نتایج آزمایشات نشان دادکه استفاده از ذرات میکرو کریستالین سلولز باعث بهبود خواص حرارتی در جریان مخلوط‌سازی در فاز درون سطحی شده و سبب اتصال بهتر بین الیاف و ماتریس گردیده است. خواص مکانیکی نانو چند سازه با استفاده از عکسبرداری SEM و TEM مورد بررسی گرفته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


-Annual book of ASTM standards, 1999. American Society for Testing and Materials, 100 Barr Harbor Dr., West Conshohocken, PA 19428, United States

-Ashori, A. and Nourbakhsh A., 2009. Characteristics of wood–fiber plastic composites made of recycled materials: Waste Manag Vol.29: 5pp.

-Han, G., Lei, Y., Wu, Q., Kojima, Y. and Suzuki, S., 2008. Bamboo-fiber filled high density polyethylene composites; effect of coupling treatment and nanoclay. J Polym Environ Vol.21: 15pp.

-Hristove, V.N., Vasileva, S.T., Krumova, M. and Michler, R., 2004. Deformation mechanisms and mechanical properties of modified polypropylene/wood fiber composites. Journal of Polymer Composites. 25(5). 1015-1022.

-Li Q. and Matuana LM., 2003. Surface of cellulosic materials modified with functionalized polyethylene coupling agents. J Appl Polym Sci Vol:88:9 pp.

-Meyrs E.G., Chahyadi I.S., Gonzalez C. and Coberly C.A., 1993. Wood fibres/polymer composites: fundamental concepts, processes, and material options. Forest Product Society, Madison, USA

-Morreale M., Scaffaro R., Maio A. and La Mantia F.P., 2008. Effect of adding wood flour to the physical properties of a biodegradable. Compos Part A Vol:39:14 pp

-Nourbakhsh A., Ashori A., and Jahan-Latibari A., 2010. Evaluation of the physical and mechanical properties of medium density fiberboard made from old newsprint fibers. J Reinf. Plast. Compos Vol:29:7 pp

-Nourbakhsh, A. and Ashori, A., 2008. Fundamental Studies on Wood-plastic Composites: Effects of Fiber Concentration and Mixing Temperature on the Mechanical Properties of Poplar/PP Composite, Polymer Composites, 29(5): 569_573.

-Sheng, S., 2003. Application of Nano-Composites and Woodfiber Plastics for Microcellular Injection Molding. 7th International Conferences on Woodfiber – Plastics Composites May 19-20 2003 Monona Terrace Community & Convention Center Madison, Wisconsin, USA

-Stark, N.M. and Rowlands R.E., 2003. Effects of wood fiber characteristics on mechanical properties of wood/polypropylene composites. Wood Fiber Sci Vol:35: 8pp

-Wang S-Y., Yang T-H., Lin L-T., Lin C-J. and Tsai M-J., 2007. Properties of low formaldehyde-emission particleboard made from recycled wood-waste chips sprayed with PMDI/PF resin. Build Environ Vol: 42:8 pp

-Zhang, W., Chen, J., Dadi Bekele, L., Liu, Y., Duns, J.G. and Jin, L., 2016. Physical and Mechanical Properties of Modified Wheat Straw-Filled Polyethylene Composites. BioResources, 11 (2), 4472- 4484

-Zhou,Y., Rangari, V., Mahfuz, H., Jeelani, Sh. and Mallick, P.K., 2005. Experimental study on thermal and mechanical behavior of polypropylene, talc/polypropylene and polypropylene/ clay nanocomposites. Mater Sci Eng A. Vol:402: 9 pp.