تحقیقات علوم چوب وکاغذ ایران (IJWPR) - واژه نامه اختصاصی