بررسی اثر قطر و سطح دوبل در اتصالات چوب سوزنی‌برگ، ساخته شده به دو روش جوشکاری و اتصال با چسب

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه صنایع چوب، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه صنایع چوب، دانشکده عمران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران

چکیده

اتصالات در مبلمان و سازه‌های چوبی به‌‌علت حساسیت زیاد در برابر تحمل بار یکی از مهم‌ترین مباحث علمی امروزه می‌باشند. جدیدترین روش مطرح در اروپا و امریکا برای ساخت اتصالات چوبی، روشی است دوستدار محیط زیست، بدون استفاده از هر نوع ماده چسبنده یا اتصال‌دهنده به نام "جوشکاری چوب". در پژوهش حاضر، تأثیر اندازه قطر و سطح دوبل بر مقاومت کششی اتصالات چوب سوزنی‌برگ ساخته شده با دوبل چوبی به دو روش جوشکاری چوب و اتصال با چسب، مورد بررسی قرار گرفت. چسب پلی‌وینیل استات (PVA) برای ایجاد اتصال، گونه نراد (Abies alba) برای اعضای اتصال و گونه ممرز (Carpinus betulus) برای دوبل‌های اتصال‌دهنده، به عنوان عوامل ثابت انتخاب شدند. ساختار سطوح جوشکاری شده با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)، مورد تحلیل قرار گرفت. بررسی داده‌های حاصل از آزمون مقاومت کششی، نشان داد که پارامترهای اندازه قطر و نوع سطح دوبل بر مقاومت کششی اتصالات چوب سوزنی‌برگ اثر معنی‌داری در هر دو روش اتصال دارند.

کلیدواژه‌ها


-Eckelman, A. 2003. Textbook of product Engineering and strength Design of Furniture, purdue university. West Lafayette, Indiana.

-Eckelman, A. and Erdil, Z., 2002. Withdrawal and bending strength of dowel joints construction at plywood and O.S.B. Forest Products Journal, 52:9:66-72.

-European Standard EN 319, 1996. Wood based panels, determination of tensile strength perpendicular to plane of the board. European Standardization Committee, Brussell.

-European Standard EN 326-1: 1993. Wood based panels, Sampling, cutting and inspection. Sampling and cutting of test pieces and expression of test rsults.

-Kanazawa, F., Pizzi, A., Properzi, M., Delmotte, L. and Pichelin, F., 2005. Influence parameters in wood dowels welding by high speed rotation. Journal of Adhesion Science and Technology, 19: 1025–1038.

-Leban, J.M., Mansouri, H.R., Omrani, P. and Pizzi, A., 2008. Dependence of dowel welding on rotation rate. Holz Roh Werkstoff, (66): 241–242.

-Omrani,P., 2006. Soudage du bois.

-Omrani, P., Bocquet, J., pizzi, A., Leban, J.M. and Mansouri, H.R., 2007. Zig–zag rotational dowel welding for exterior wood joints. Journal of Adhesion Science and Technology, 10: 923-933.

-Omrani, P., Mansouri, H.R. and pizzi, A., 2008a. Weather exposure durability of welded dowel joints. Holz Roh Werkstoff, 66: 161-162.

-Omrani, P., Masson, E., pizzi, A. and Mansouri, H.R., 2008b. Emissionof gases and degradation volatiles from polymeric wood constituents in friction welding of wood dowels. Polymer Degradation and Stability, 93: 794-799.

-O’Loinsigh, C., Oudjene, M., Shotton, E., Pizzi, A. and Fanning, P., 2011. Mechanical behavior and 3D stress analysis of multi-layered wooden beams made with welded-through wood dowels. Composite Structures, 94 (2): 313-321.

-Pizzi, A., Leban, J.M., Kanazawa, F., Properzi, M. and Pichelin, F., 2004.Wood dowel bonding by high-speed rotation welding. Journal of Adhesion Science and Technology, 18(11): 1263-1278.

-Said, A., Ashaari, H., Roslan, A. and Hilmi, M., 1993. Withdrawal and bending strength of dowel from three Malasian timbers. Journal of tropical forest science, 6(1): 74-80.

-Suthoff, B. and Kutzer, H., 1997.  J.Off enlegungsschrift DE 197 46 782 A 1.Deutsches Patent und Markenamt.

-Župčić, I., Vlaović, Z., Domljan, D. and Grbac, I., 2014. Influence of Various Wood Species and Cross-Sectionson Strength of a Dowel Welding Joint, Drvna Industrija, 65 (2): 121-127