بررسی تأثیر میزان نانورس بر ویژگیهای فیزیکی و خواص کششی نانوچندسازه ساخته شده از ماده لیگنوسلولزی نی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه ازاد اسلامی.واحد علوم و تحقیقات

2 عضو هیات تحریریه

3 عضو هیئت علمی واحد علوم و تحقیقات تهران - ایران

4 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات ، گروه صنایع چوب و کاغذ.، تهران، ایران.

چکیده

هدف از انجام این تحقیق بررسی امکان استفاده از آرد نی و همچنین تأثیر میزان ذرات نانو مونت موریلونیت در خواص فیزیکی و کششی چندسازه پلی‌پروپیلن/ آرد نی/ نانورس بوده است. میزان ماده سازگاردهنده و آرد نی به‌ترتیب در سطح‌های 5% و 40% ثابت و میزان نانو مونت موریلونیت در چهار سطح 0، 1، 3 و 5% در نظر گرفته شدند. مواد در یک مخلوط‌کن مخلوط و نمونه‌ها با روش قالب‌گیری تزریقی ساخته شدند. به منظور بررسی خواص مکانیکی چندسازه آزمون کشش (مقاومت و مدول کشش) و ازدیاد طول بر طبق آیین‌نامه EN ISO 527 انجام شد. خواص فیزیکی شامل جذب آب و واکشیدگی ضخامت نیز اندازه‌گیری شدند. نتایج حاصل از مقاومت‌ها و مدول‌ها و ازدیاد طولی و همچنین خواص فیزیکی (جذب آب) تا نقطه شکست نشان داد که  با افزودن نانورس در سطح 3% مقاومت و ازدیاد طول و واکشیدگی ضخامت بهبود پیدا کرده است.

کلیدواژه‌ها


- بیگدلی، احمد.، نازک دست، حسین.، ملک نیا، لاله.، 1386. تهیه و بررسی ساختار و خواص الیاف پلی اتیلن ترفتالات تقویت شده با نانو. دومین همایش دانشجویی فناوری نانو.14-16 شهریور.

- جعفری نژاد، شهریار.، ابوالقاسمی، حسین.، احمدی، سید جواد.، 1386. تولید و بررسی خواص نانو چندسازه‌های پلی الفین- خاک رس به روش پلیمریزاسیون درجا و مقایسه آن با روش مذاب. دومین همایش دانشجویی فناوری نانو.14-16 شهریور.

- حسین احمدی، محمد.، نازکدست، حسین.، 1386. بررسی اثر ترتیب خوراک دهی بر ریز ساختار نانو چندسازه‌های بر پایه پلی اتیلن / خاک رس. دومین همایش دانشجویی فناوری نانو. 14-16 شهریور.

- ذبیح زاده، سید مجید.، 1384. بررسی خصوصیات حرارتی، مکانیکی و ریخت شناسی کامپوزیت چوب پلاستیک. رساله دکتری، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران.

- فارسی، محمد.، 1387. تحلیل دینامیکی- مکانیکی - حرارتی چند سازه‌های ساخته شده از پلی‌پروپیلن و ضایعات کشاورزی. پایان نامه دکتری. دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران.

- فامیلیان، حسین.، پارسا پژوه، داود.، حسین زاده، عبدالرحمن.، لتیباری، احمدجهان. 1375، بررسی مقایسه‌ای خصوصیات بیولوژیکی، آناتومیکی، فیزیکی و شیمیایی نی در نیزارهای هوالعظیم و تالاب انزلی. تحقیقات چوب و کاغذ 2 . صفحه 1- 113.

- کرد، بهزاد.، 1387، بررسی خصوصیات فیزیکی، مکانیکی و ریخت شناسی کامپوزیت هیبریدی آرد چوب-پلی‌پروپیلن و نانو فیلر. رساله دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران.

- مدهوشی، محراب.، دهمرده قلعه نو، محمد.، طبرسا، تقی.، 1387. مقاومت اتصال داخلی، واکشیدگی ضخامتی و مقدار جذب آب تخته خرده 3 لایه ساخته شده از مخلوط نی (لایه سطحی) و گونه‌های تجاری (لایه میانی). اولین همایش ملی تامین مواد اولیه و توسعه صنایع چوب و کاغذ کشور. 12 و 13 آذر.

- Ashori, A., Nourbakhsh, A., 2009. Characteristics of wood–fiber plastic composites made of recycled materials. Waste Management 29. pp: 1291–1295.

- Chowdhury, F.H, M.V, Hosur., S. Jeelani., 2006. Studies on the flexural and thermomechanical properties of woven carbon/nanoclay-epoxy laminateds. Material Science and Engineering A (421), pp: 298-306.

- Lu, J.Z., Wu, Q., and McNabb, H.S., 2000. Chemical Coupling in Wood Fiber and Polymer Composites: A Review of Coupling Agents and Treatments. Society of Wood Science and Technology State-of-the-Art-Review. Vol. 32. No. 1. pp: 88-104.

- Matuana L.M., Faruk O., 2008. Nanoclay reinforced HDPE as a matrix for wood-plastic composites. Composites Science and Technology 68, pp: 2073–2077.

Sharma S.K. & 13. Nayak S.K., 2008. Surface Modified Clay/Polypropylene (PP) Nanocomposites: Effect on Physicomechanical, Thermal and morphological Propertie. Volume 94, Issue 1, January 2009, Pages 132-138.

- Wang, H., C, Zheng., M, Elkovitch., L.J, Lee and K.W, Koelling., 2001. Proocessing and properties of polymeric nanocomposites, Polymer Engineering Science 41(11), pp: 236-246.

- Wang, L., K, Wang., L, Chen., Y, Zhang., C, He., 2005. Preparation, morphology and thermal/mechanical properties of epoxy/ nanoclay composite.