استفاده از کمپلکس آلی گلاناپون به جای سیلیکات سدیم در رنگ بری خمیرهای کاغذCMP مخلوط پهن برگان با پروکسید هیدروژن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری صنایع خمیروکاغذ- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان- دانشکده مهندسی چوب و کاغذ- گروه صنایع خمیروکاغذ

2 دانشیار علوم و تکنولوژی خمیروکاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گروه صنایع خمیروکاغذ.

چکیده

این تحقیق به منظور بررسی جایگزینی کمپلکس آلی گلاناپون به جای سیلیکات سدیم بر ویژگی های نوری خمیرهای کاغذCMP رنگ بری شده با پروکسید هیدروژن انجام گرفت. با حذف سیلیکات سدیم و جایگزینی 7/0 و 5/1 درصد از ماده گلاناپون، بیشترین روشنی 5/65 درصد و کمترین زردی 6/21 درصد به دست آمد. اما بیشترین ماتی 2/98 درصد با استفاده از 5/0% گلاناپون به دست آمد. با افزایش مصرف گلاناپون از 4/0 به 5/0 درصد در اختلاط با 7/0% سیلیکات سدیم، روشنی کاغذ تا 1/68% افزایش یافته و میزان زردی آن به 8/20% کاهش یافت. روشنی کاغذ در درصدهای بیشتر از 5/0% گلاناپون کاهش یافت و به زردی آنها افزوده شد. استفاده از درصدهای بیشتر 1% و 5/1% گلاناپون در اختلاط با 7/0% سیلیکات سدیم به ترتیب بیشترین ماتی 9/97 و 98 درصد را نتیجه داد. افزایش درصد پروکسید مصرفی تا 5% در دو حالت بدون سیلیکات سدیم و حالت اختلاطی از گلاناپون و سیلیکات سدیم، منجر به تولید کاغذهای با روشنی بیشتر، ماتی و زردی کمتر شده است. خمیرهای کاغذ CMP رنگ بری شده در زمان 120 دقیقه در حالت اختلاطی از سیلیکات سدیم با گلاناپون، بیشترین روشنی 1/71 درصد و کمترین زردی 3/18 درصد را نتیجه دادند. بیشترین ماتی 3/98 درصد و 98 درصد به ترتیب در حالت های بدون سیلیکات سدیم و حالت اختلاطی از سیلیکات سدیم و گلاناپون در زمان30 دقیقه مشاهده شده است در این تحقیق، با عنایت به ویژگی های نوری کاغذهای حاصل از رنگ بری خمیرهای کاغذCMP در دو حالت بدون سیلیکات سدیم و حالت اختلاطی از سیلیکات سدیم با گلاناپون می توان گفت که در مقایسه با رنگ بری متداول با پروکسید هیدروژن، با حذف کامل سیلیکات سدیم و استفاده از 7/0 یا 5/1% گلاناپون، امکان تولید کاغذهای با ویژگی های نوری مشابه و یا حتی بهتر وجود دارد. همچنین در مقایسه با درصدهای مصرفی بالاتر سیلیکات سدیم، با اختلاط 7/0% سیلیکات سدیم با 5/0% گلاناپون می توان با زمان رنگ بری 120 دقیقه و مصرف 5% پروکسید هیدروژن، کاغذهای روشن تر با زردی کمتر و ماتی مشابه تولید کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


- میرشکرایی، ا.1382. فناوری خمیروکاغذ(تألیف گری اسموک). انتشارات آئیژ تهران، چاپ دوم، صفحات   215-213.

-Akbarpour, I., Resalati, H. 2008. Silicate-free peroxide bleaching of mixed hardwood CMP pulp. European Workshop on lignocelluloses and pulp, Advances in pulping, bleaching and related analytics Conference proceedings, p: 145-157.

- Dehghani, M.R. 2004. Preparation of Bleached Chemi-thermo mechanical pulp from birch. Ph.D Thesis, Forest State University, Moscow, pp: 90-120.

- Hietanen, Tomi., Tamper . Juha., and Manner Hannu.2007. Alternative Alkalis in Peroxide Bleaching of Mechanical Pulp. Laboratory of Paper Technology, Lappeenranta University of Technology, Finland, P:1-5.

- Johnson, D.A., Park, S., Genco, G.M., Gibson, A., Branch , B., and Wajer, M. 2002. Hydrogen peroxide bleaching of TMP pulps using Mg(OH)2.Tappi Pulping  Conference Proceedings, San Diego, September, P:8-11.

- Knecht, Johannes. 2007. Magnesium Hydroxide: an Alternative Alkali Source in Hydro-Peroxide Bleaching of Wood. International Mechanical Pulping Conference Proceedings.85457 Horkofen, Germany, P:1-4.

- Marchtrenk and Walterstrasses.2006.EN Iso 9001.www.Glanapone stab.com.

-Pan,George X.2002.Pulp yield loss in alkaline peroxide bleaching of aspen CTMP part: Estimation and impacts. Tappi Journal , 37, :321-334.

-Strunk,W.G.1990. Peroxide bleaching. Pulp and paper manufacture. pages 238-251.                                                                                                                                                                                                                                                 

-Suss, H.U., Dell Grosso. M., Schmidt. K., Hopf. B. 2001.Options for bleaching mechanical pulp with a lower COD load. Appita Annual Conference Proceedings,      pp 419-425.