بررسی خواص چند سازه ساخته شده از سیمان ـ الیاف باگاس به منظور کاربرد در صنعت ساختمان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مهندسی علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس.

2 استادیار گروه مهندسی علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس

3 عضو هیئت علمی بخش تحقیقات علوم چوب و فرآوردههای آن، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران

چکیده

در این تحقیق بمنظور بدست آوردن بهترین درصدهای  مورد استفاده از باگاس و الیاف چوب صنوبر دلتوئیدس با استفاده از درصد های ( 5، 10، 15 و 20) الیاف باگاس بطور خالص و مخلوط با الیاف بدست آمده از چوب صنوبر دلتوئیدس اقدام به ساخت چندسازه فیبر- سیمان خواهد شدقرارگرفت. به این منظور، مقدار الیافباگاس در دو سطح 4 و10 درصد، میزان مصرف کلریدکلسیم، به عنوان تسریع کننده، در سه سطح 5، 5/7 و 10درصد (براساس وزن خشک سیمان) و دو تیپ سیمان پرتلند (تیپ2و5) به عنوان عوامل متغیر در نظر گرفته شد. به این ترتیب با احتساب 12 تیمار، در مجموع 36 تخته آزمایشگاهی ساخته شد. سپس خواص فیزیکی و مکانیکی تخته‌ها اندازه‌گیری و نتایج با استفاده از طرح آماری فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفتند. نتایج نشان داد که استفاده از سیمان پرتلند تیپ 2یا 5 تاثیر معنی‌داری بر خواص فیزیکی و مکانیکی تخته‌های ساخته شده ندارد. بنابراین افزایش میزان الیاف و همچنین کلریدکلسیم باعث تضعیف مقاومت‌های مکانیکی و افزایش میزان جذب آب و واکشیدگی ضخامت تخته‌های ساخته شده  می‌شود. در این تحقیق تخته‌هایی که با سیمان پرتلند تیپ 2، میزان الیاف 4 درصد و کلریدکلسیم 5/7 درصد ساخته شدند بیشترین مقاومت خمشی، مدول الاستیسیته، چسبندگی داخلی و کمترینواکشیدگی ضخامت بعداز 2 و 24 ساعت غوطه‌وری در آب را داشتند. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


- Singh, N.B., Singh, V.D., Rai, S., 2000, Hydration of bagasse ash-blended Portland cement. Cement and Concrete Research 30: 1485-1488.

- Hernandez  JM, Rodriguez  BS ,Middendorf  B., 2000, Pozzolanic properties of residues of suger industries (first part).Mater de Construction 2000;50(260):71-8.

- Semple, K. E., Cunningham, R.B., Evans, P.D., 2002, The suitability of five western Australian mallee eucalypt species for wood-cement composites. Industrial Crops and Products 16: 89-100.

- Bilba, K., Arsene , M.A., Ouensanga, A., 2003, sugar cane bagasse fiber reinforced cement composites. Part I . Influence of the botanical components of bagasse on the setting of bagasse/cement composite. Cement and Concrete composites 25: 91-96.

- Rapoport, J.R., and shah, S.P., 2005, Cast-in-Place Cellulose Fiber- reinforced Cement Paste, Mortar, and Concrete. ACI Materials Journal. 102: 299-305.

- Negro , C., Sanchez, L.M., Fuente, H., and Blanco, A., 2005, Effects of flocculants and sizing agents on bending strength of fiber cement composites. Cement and Concrete Composites 11: 2104-2105.

- CAO, F., SHIBATA, S., AND FUKUMOTO, I., 2006, Fabrication and flexural properties of Bagasse fiber Reinforced Biodegradable composites. Journal of Macromole Cular Science, part B: Physics, 45: 463-474.

- Govin, A ., Peschard, A ., Guyonnet, R., 2006, Modification of cement hydration at early ages by natural and heated wood. Cement and Concrete Composites 28 : 12-20.

- Bezerra, E.M., Joaquim, A.P. , Savastano Jr, H. , John, V.M., Agopyan, V., 2006, The effect of different mineral additions and synthetic fiber contents on properties of cement based composites. Cement and Concrete Composites 28: 555-563.

- Ganesan , K., Rajagopal, K. , Thangavel , K., 2007, Evaluation of bagasse ash as supplementary cementitious material. Cement and Concrete Composites 29: 515-524.

 

- sedan, D., pagnoux, C., smith, A., Chotard, T., 2008, Mechanical properties of hemp fibre reinforced cement: Influence of the fibre /  matrix interaction. Journal of the European Ceramic Society 28: 183-192.