بررسی ویژگی‌های مقاومتی خمیرکاغذ شیمیایی- مکانیکی از ساقه کلزا

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار صنایع چوب و کاغذ، باشگاه پژوهشگران جوان، واحد سوادکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، مازندران، ایران

3 استادیار صنایع چوب و کاغذ، رئیس پژوهشگاه استاندارد، سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی، پژوهشگاه استاندارد

چکیده

این تحقیق با هدف بررسی ویژگی‌های خمیرکاغذ شیمیایی- مکانیکی از ساقه گیاه کلزا انجام شده است. نمونه کلزای مورد آزمایش از یک مزرعه واقع در شهرستان بابل تهیه گردید. پخت خمیرکاغذ به روش شیمیایی- مکانیکی با مصرف مواد شیمیایی مورد استفاده در کارخانه چوب و کاغذ مازندران (سولفیت سدیم) به میزان 20 درصد بر اساس ماده خشک انجام شد، و زمان پخت در سه میزان 30، 40 و50 دقیقه و دمای پخت در170 درجه سانتی‌گراد تنظیم گردید. سپس خمیرکاغذها توسط پالایشگر PFI Mill  تا درجه‌روانی  CSF25±300 پالایش شدند و از هر نمونه خمیرکاغذ، کاغذ دست‌ساز60 گرمی تهیه گردید. شاخص مقاومت‌های کاغذهای دست‌ساز با استفاده از استاندارد TAPPI اندازه‌گیری شد. بررسی‌ها نشان داد که با کاهش بازده، شاخص‌های مقاومت‌های کاغذ حاصل نظیر مقاومت در برابر کشش، مقاومت در برابر پاره‌شدن، مقاومت در برابر ترکیدن، طول پاره‌شدن و سفتی افزایش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


-پورموسی، ش (1377) بررسی مقایسه‌ای خصوصیات کاغذسازی دو کلن صنوبر با فرایندهای مکانیکی توسعه یافته AMPM، CMP. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.

-رسالتی، ح. رودی، ح (1380) قابلیت نسبی پسمانده‌های کشاورزی و کاه و باگاس جهت تولید خمیرکاغذ قابل استفاده برای ساخت کاغذ روزنامه و چاپ و تحریر، دومین اجلاس بین المللی جنگل و صنعت.

-رسالتی، ح (1386) بررسی تولید کاغذ روزنامه از مخلوط خمیر کاغذ شیمیایی باگاس و خمیر کاغذ CMP پهن‌برگان. مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، جلد چهاردهم، شماره اول، فروردین - اردیبهشت 1386.

-رمضانی، ف (1384) تهیه خمیرکاغذ روزنامه رنگبری شده از ضایعات کشاورزی- پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات.

-ساداتیان، ج (1384) بررسی ویژگی‌های خمیر کاغذ شیمیایی مکانیکی از باگاس. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات.

-سراییان، ا (1382) بررسی امکان تولید خمیر کاغذ پر بازده سفید با روش مکانیکی پراکسید قلیایی(APMP) از کاه گندم (خراسان). رساله دکتری، دانشکده منایع طبیعی، دانشگاه تهران

-سفیدگران، ر (1382) بررسی ویژگی‌های خمیرکاغذ کلزا به روش سودا، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.

-صالحی، ک (1379) بررسی و تعیین ویژگی‌های خمیر کاغذ شیمیایی مکانیکی بازده زیاد از باگاس. تحقیقات چوب و کاغذ شماره 10، نشریه شماره 232 موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع

-مظهری موسوی، س، م (1388) بررسی ویژگی‌های خمیرکاغذ تولید شده به روش سودا – آنتراکینون از ساقه کلزا. دو فصلنامه علمی – پژوهشی تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران، جلد 24، شماره 1، سال 1388.

-ملایی، م. روستایی، م (1387) بررسی امکان تهیه خمیر کاغذ سودای قابل رنگبری از ساقه کلزا. اولین همایش ملی تامین مواد اولیه و توسعه صنایع چوب و کاغذ کشور. گرگان 12 و 13 آذر 1387.

-یوسفی، ح (1385) بررسی پتانسیل ساقه کلزا برای استفاده در صنعت چوب و کاغذ. سمینار کارشناسی ارشد، دانشگاه منابع طبیعی، دانشگاه تهران.

-Rpdriguez, A., Moral, A., Serrano, L., Labidi, J. and Jimenez, L., 2007. Rice straw pulp obtained by using various methods. Bioresource Technology.

-Tappi test method. 1992-93. Tappi press.