بررسی تأثیر شکل و اندازه نرمه خمیر کاغذ مکانیکی بر ویژگیهای کاغذ

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

2 استادیار، علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران.

3 عضو هیأت علمی - موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور

چکیده

در این تحقیق تأثیر شکل و اندازه نرمه‌ها[1] بر ویژگی‌های کاغذ ساخته شده از خمیر مکانیکی در دو بخش مورد مطالعه قرار گرفت. در بخش اول گروه‌بندی نرمه‌ها به دو گروه نرمه‌های رشته‌ای[2] و نرمه‌های نواری[3]انجام شد و در بخش دوم نیز تأثیر آنها بر ویژگی‌های کاغذ ساخته شده مورد بررسی قرارگرفت. نرمه‌های رشته‌ای از مواد رشته‌ای، مانند دیواره نازک سلول و رشته‌ها تشکیل شده و نرمه‌های نواری متشکل از تکه‌های ضخیم دیواره سلول و اشعه‌های سلولی می‌باشند. برای شناسایی ویژگی‌های نرمه‌های رشته‌ای و نواری از یک روش آنالیز تصویری پیشرفته استفاده شد. نتایج نشان داد که نرمه‌های رشته‌ای و نواری دارای خواص متفاوت بوده و اثرات مختلفی را بر خواص ورقه کاغذ حاصل دارند. نرمه‌های رشته‌ای به شدت خواص مقاومتی را تحت تأثیر قرار می‌دهند ولی نرمه‌های نواری خواص پخش نور را بهبود می‌بخشند. در مجموع ذرات با اندازه ریزتر سبب افزایش دانسیته و مقاومت‌های کاغذ می‌شود. در نتیجه مقادیر نرمه‌ها و مواد رشته‌ای عامل بسیار مهمی در نرمه‌های خمیرکاغذهای مکانیکی می‌باشد که در کنترل کیفیت نرمه‌های مکانیکی و خمیرکاغذ و کاغذ تولید شده بسیار با اهمیت هستند.
 1-Fiber Fines


[2]-Fibrils


[3]-Flakes  

کلیدواژه‌ها

موضوعات


- مرادیان، ه.،‌حسینی، س.ض. و فخریان، ع.، 1382. بررسی تولید خمیرکاغذCMP از کاه گندم، مجله منابع طبیعی ایرن، 56 (4):483-479.

- حمصی، ا. ه.، پیروز، م. م. و میرشکرایی، س. ا.، 1385. بررسی ویژگی‌های خمیرکاغذ نیمه‌شیمیایی سولفیت خنثی از کاه کلزا، مجله علمی پژوهشی علوم کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، 12 (4): 938-925.

-Brecht,W. and Klemm, K., 1953. Mechanical Pulp fines Properties. Pulp and Paper Mag. Canada, 54 (1):72.

-De Silveira,G., Zhang, X. and Berry, R., 1996. Location of fines in Mechanical Pulp Handsheets using Scaning Electron Microscopy. JPPS, 22(9):J315-J320.

-Forgacs, O.L., 1963. Investigation on Papermaking Potential of Fines. Pulp and Paper Mag. Canada, 64(C): T-89.

-Gavelin, G., Kolmodin, H. and Treiber, E., 1975. Critical Point Drying of Fines from Mechanical Pulps, Paper Technology Journal, 78(17):603.

-Gorres, J., Wood, J.R. and Karins, A., 1996. Mechanical Pulp Fines and Sheet Structure. Pulp and Paper Science Mag., 22(12):49.

-Luukko,K.A., 2000. Characterization and Properties of Mechanical Pulp Fines. Helsinki, Finland, DAI-C 61/02, p 577.

- Lukko, K.A., Kem, P., Kajola, P. and Paulapuro, H., 1997. Effects of Fines on Paper Structure., Appita Journal, 50(5):387.

- Lukko, K.A. and Paulapuro, H., 1998. Effects of Fines Concentration on Mechanical Properties of Recycled Paper. Preprints of the CPPA 1998 Annual Meeting, CPPA, Montreal, P.B23.

-Marton, R. and Robie, R., 1996. Effect of Model and Fractionated TMP Fines on Sheet Properties. Tappi J., 52(12):2400.

-Marton, R., 1981. Measure Wet Fiber Flexibility. Tappi J., 64(3):113-116

-Mosbye, J., Storker, M. and Laine, J., 2002. Evaluation of Mechanical Pulp Fines Chemical Composition and Electrical Charges on Paper Properties. Nordic Pulp and Paper Research Journal, Vol.17, no.3, P352-356.

-Moss, P. and Retulainen, E., 1997.The Role of Fiber Bonding in Paper Properties. Pulp and Paper Science Mag., 23(8):382.

-Retulainen, E., Luukko, K.A., Fagerholm, K., Pere, J., Laine, J. and Paulaporo, H., 2002. Shape, Size and Composition of Fines and its Effects on Paper properties. APPITA Journal, Vol.55, no.6, pp457-460.

-Retulainen,E., Moss, P. and Nieminen, K., 1993. Papermaking Quality of Fines From Different Pulps. Transactions of 10th Fundamental Research Symposium, Pira International, Surry, Vol.2, p727.

-Sirvio, J. and Nurminen, I., 2004. Systematic Changes in paper properties Caused by Fines. Pulp and Paper Canada, 105:8, P39-42.

-Southan, Inc. 2003.  The Measurement and Significance of Fines. Pulp and paper Canada, Vol.104, no.2, p 41-44.