تأثیر افزودن آنتراکینون در تولید خمیرکاغذ نیمه‌شیمیایی سولفیت‌خنثی از گونه‌ صنوبر دلتوئیدس

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه تربیت مدرس

2 استادیار، علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه تربیت مدرس

3 استادیار، بخش تحقیقات علوم چوب و فرآورده‌های آن، مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور

چکیده

این بررسی با هدف استفاده از کاتالیزور آنتراکینون جهت بهبود خواص خمیر کاغذ حاصل از گونه صنوبر دلتوئیدس به روش نیمه‌شیمیایی سولفیت‌خنثی (NSSC) در سه سطح بازده 55، 60 و 65 درصد انجام شد. شرایط پخت شامل: درجه حرارت 175 درجه سانتیگراد، زمان (متغیر)، درصد مواد شیمیایی 14 درصد و آنتراکینون 1/0 درصد بود. در تمام پخت­ها نسبت وزنی سولفیت سدیم به بی­کربنات سدیم (5/4 به 1) انتخاب شد. نسبت مایع پخت به خرده‌چوب 1/5 بود. نتایج حاصل نشان داد که آنتراکینون سبب افزایش بازده و نیز کاهش عدد کاپا به طور معنی­داری شد. بررسی­ها نشان داد که با افزودن آنتراکینون شاخص­های مقاومتی کاغذ بدست‌آمده نظیر مقاومت به ترکیدن، پاره‌شدن، کشش، له‌شدگی حلقوی و له‌شدگی کنگره‌ای افزایش می­یابد. به طوری که بررسی خواص نوری کاغذ­های دست‌ساز نشان داد که با افزودن آنتراکینون، روشنی افزایش یافته و ماتی کاهش می­یابد.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


- افرابندپی،الیاس(1382): مبانی ویژگیهای کاغذ( تالیف ویلیام­ای اسکات)، انتشارات نشر علوم کشاورزی، تهران.

- رسولی گرمارودی، ر (1381): بررسی امکان استفاده از چوب صنوبر به جای چوب راش در ترکیب با چوب ممرز برای تولید خمیر­کاغذ شیمیایی-مکانیکی جهت ساخت کاغذ روزنامه. پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران.

- شفیعی نیا، عظیم (1375): بررسی اثر کاتالیزور آنتراکینون در ویژگی­های خمیر و کاغذ فرآیند سودا با استفاده از باگاس. پایان­نامه کارشناسی ارشد. دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه تهران

- مهدوی، سعید (1381): بررسی استفاده از چوب صنوبر و اکالیپتوس در تولید کاغذ روزنامه و چاپ مکانیکی. پایان­نامه دکتری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران.

- میر­شکرایی، س.ا.(1374): تکنولوژی تولید خمیر و کاغذ جلد 1و2، انتشارات دانشگاه پیام نور.

- Blain T.J., 1993: Anthraquinone pulping, Tappi Journal, 76(3): 137-139.

- Cao, B and Lee, Z.Z., 1996: The effects of hydrogen proxide and anthraquinone on soda ash pulping of wheat straw.Hozforschung, Vol.50, P:62-68

- Fleming B.I, Barbe M.C., Miles K., 1984: High yield softwood pulps by neutral sulphite- anthraquinone pulping. Journal of Pulp and Paper Scince, 113-118.

- Kettunen J., Virkola. N.E., Yrjala I., 1979: The effect of anthraquinone on neutral sulphite and alkaline sulphite cooking of Pine, Paperi ja Puu, No 11 685-698.

- Obrocea P.P, Teodoresu G.N., Obrocea P., 2005: Studies on NSSC-AQ pulping of aspen wood. I. Kinetic aspects. Cellulose Cemistry and Technology, 39(3-4): 247-252.

- Phaneuf, D., Brownlee, D., Simard, L., Sharıff A.J., 1998: Interaction between AQ and sulfidity on yield and pulp strengh in kraft cooking of mixed northern hardwoods. In: Proceedings of Breaking the Pulp Yield Barrier Symposium, Atlanta, TAPPI, 25 Apr., 1998: 123–132.

- Sturgeoff. L. G, Yvette P., 1994: Low kappa pulping without capital investment: using antraquinone for low kappa pulping. Tappi Journal, 77(7): 95-100.