اثر زمان بخارزنی بر ویژگی‌های تخته‌فیبر دانسیته متوسط (MDF) ساخته شده از الیاف چوب راش

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی بخش تحقیقات علوم چوب و فرآوردههای آن، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران

2 کارشناس بخش تحقیقات علوم چوب و فرآوردههای آن

3 کارشناس، مهندسی علوم چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه مازندران

چکیده

در این بررسی از الیاف چوب گونه راش، با استفاده از سه زمان بخارزنی 5، 10 و 15 دقیقه، دو زمان‌پرس 4 و6 دقیقه و دو میزان مصرف چسب 9 و 11 درصد، تخته‌فیبر دانسیته متوسط (MDF) به روش خشک تهیه گردید. سپس خواص فیزیکی و مکانیکی تخته‌های ساخته شده از آنها اندازه‌گیری و با استفاده از طرح آماری فاکتوریل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که در شرایط زمان بخارزنی10 دقیقه، زمان‌پرس4 دقیقه و مصرف چسب 11 درصد، مقاومت‌خمشی در حد مطلوبی قرار دارد. همچنین با افزایش زمان بخارزنی به 15 دقیقه و زمان‌پرس به 6 دقیقه، مقادیرMOR  و MOE به حداقل کاهش یافت. همچنین چسبندگی‌داخلی تخته‌های ساخته شده با افزایش زمان بخارزنی و زمان‌پرس کاهش یافته است، در حالی که حداقل واکشیدگی‌ضخامت تخته‌ها در شرایط استفاده از زمان بخارزنی 15 دقیقه مشاهده گردید. بنابراین نتایج حاصل از اندازه‌گیری ویژگی‌های فیزیکی و مکانیکی تخته‌فیبرهای ساخته شده نشان داد که با افزایش زمان بخارزنی، واکشیدگی‌ضخامت تخته‌ها بهبود می‌یابد. در حالی که ویژگی‌های مکانیکی تخته‌های ساخته شده با زمان‌های کوتاهتر بخارزنی در سطح بالاتری قرار داشته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


- کارگرفرد، 1. حسین زاده، ع. ، نوربخش، ا. ، خواجه، خ. و رضا حاجی حسنی. 1384 . بررسی ویژگیهای فیزیکی و مکانیکی تخته‌فیبر با دانسیته متوسط (MDF ) ساخته شده از چوب صنوبر (P. nigra ). مجله پژوهش و سازندگی، شماره 68 ، ص 47 – 38 .

- Cristiane Inacio de Campos; Francisco Antonio Rocco Lahr. (2004). Production and characterization of MDF using Eucalyptus fibers and castor oil-based polyurethane resin. Material Reaserch J. Vol.7, no.3, 421-425. 

- EN 310, 1996. Wood based panels, determination of modulus of elasticity in bending and bending strength. European Standardization Committee, Brussell.

- EN 317, 1996. Particleboards and fiberboards, determination of swelling in thickness after immersion. European Standardization Committee, Brussell.

- EN 319, 1996. Wood based panels, determination of tensile strength perpendicular to plane of the board. European Standardization Committee, Brussell.

- European Standard EN 326-1: 1993. Wood based panels, Sampling, cutting and inspection. Sampling and cutting of test pieces and expression of test results. 

- Eleoterio , JR. ; Tomazello-Filho, M. ; Bortoletto-Junior , G .. (2000). Mechanical and physical properties of MDF panels of different densities and resin content.Departamento de Engenharia , Fundacao Universidade de Blumenau , CEP 89012-900, Blumenau (SC), Brazil. Ciencia-Florestal. 2000, 10 : 2, 75-90 ; 16 ref.

- Krzysik, M. ; Youngquist, A. ; Muehi, H. ; Franca, F. . (1999). Medium density fiberboard plantation – grown Eucalyptus Saligna . International conference on effective utilization of plantation of plantation timber; 1999 may 21-23 ; Forest Prod. Assoc. : pp. 156 – 160.

- Okamoto, H.; Sano, S,; Kawai, S. ; Okamoto, T. ; Sasaki , H. .1994. Production of dimensionally stable medium density fiberboard by use of high - pressure steam pressure. Mokazai Gakkaishi 40 (4) : 380-389.

- Philip Ye, X. ; Julson, J. ; Kuo, M. ; Womac, A. ; Myers, D. (2007). Properties of Medium Density Fiberboard made from renewable biomass. Bioresource Technology J. 98 (2007). 1077-1084.

- Pranda, J.. (1995). Paineis de fibra de media densidade feitos de Pinus Pinaster e Eucalyptus globulus. Area de compocicao quimica especifica da madira desfibrada. Drevarsky Vyskum. V.2. p. 19-28.

- Rosilei, A. Garcia ; Alain Cloutier ; Bernard Riedi. (2006). Dimentional stability of MDF panels produced from heat treated fibers. Holzforschung Journal, Vol. 60 (3), P: 278-284.

 - Paridah, MT., Hafizah, AW and Azmi, I. 2009. Banding properties and preformance of

multi-layerd kenaf board. Journal of  tropical forest science.Vol. 21(2): pp. 122 -133

- Schneider, T. ; Roffael, E. ; Dix, B.. (2000). The effect of pulping process (TMP and CTMP) and pulping conditions on the physical and technological properties of medium density fiberboard (MDF). Holz-als-Roh-und-Werkstoff. 2000, 58:1-2,123-124.

- Wu-ZhangKang; Zhang-Hong Jian; Huang-Su Tong; Yuan-YongSheng; Wu-ZK; Zhang-HJ; Huang-SY; Yuan-YS. (2000). Effect of manufacturing technology on properties of MDF from bamboo and wood.China - Wood – Industry. 2000, 14:3, 7-10; 4 ref.