اثر نانو ذرات‌رس بر خواص تخته‌فیبر با دانسیته متوسط (MDF)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی- دانشگاه تهران

2 استاد، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشگاه تهران

3 دانش‌آموخته دکترای تخصصی علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشگاه تهران

چکیده

در این مطالعه اثر نانو ذرات‌رس بر خواص کاربردی تخته‌فیبر با دانسیته متوسط (MDF) مورد بررسی قرار گرفت. از نانو ذرات‌رس سدیم مونت موریلونیت (NA+MMT) در سه سطح صفر، 3 و 6 درصد بر مبنای وزن خشک دو نوع رزین اوره فرمالدهید (UF) و متیلن­دی­فنیل­دی­ایزوسیانات (MDI) استفاده شد. مقاومت‌خمشی، مدول‌الاستیسیته، چسبندگی‌داخلی، جذب آب و واکشیدگی‌ضخامت در 24 ساعت مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که با افزایش درصد نانورس در تخته­های ساخته شده با چسب UF و MDI، مقاومت‌خمشی و مدول‌الاستیسیته نمونه­ها افزایش یافته­است. به طوری که در نمونه­های ساخته شده با چسب UF با افزودن 6 درصد نانورس حدود 33 درصد افزایش مقاومت‌خمشی مشاهده شد. وجود اختلاف معنی­دار در بین تیمارها برای آزمون چسبندگی‌داخلی دیده شد، به طوری که با افزایش نانورس چسبندگی‌داخلی تخته­های ساخته شده با چسب UF افزایش یافت ولی در مورد چسب MDI، مقاومت چسبندگی‌داخلی کاهش نشان داد. اختلاف بین تیمارها برای جذب آب تخته­های ساخته شده با چسب ایزوسیانات قابل توجه نیست و برای تخته­های ساخته شده با چسب اوره‌فرمآلدهید با ‌افزایش نانورس اندکی کاهش جذب آب مشاهده شد. بنابراین با افزایش نانورس در تخته­های ساخته شده با چسب UF مقدار واکشیدگی‌ضخامت کاهش قابل توجهی یافته­است، به طوری که در اثر استفاده از 3 درصد نانورس، 41 درصد کاهش واکشیدگی‌ضخامت مشاهده شد و در مورد تخته­های ساخته شده با چسب MDI با افزایش نانورس مقدار واکشیدگی‌ضخامت نمونه‌ها افزایش غیر معنی‌داری یافت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


- Bhat.G., Hegde. R, Kamath. M. G., Deshpande. B., 2008. Nanoclay reinforced fibers and nonwovense, Journal of Engineered Fiber and Fabrics. 3 (3).

-  Dong, H. K., Arthur, J. 2004. Enhanced composite board curing and performance via nano clays. Spring Technical and International Environmental Conference. Atlanta, GA, United States, 5: 387-391.

-  Jinshu, S., Jianzhang, L., Wenrui, Z., Derong, Z. 2007. Improvement of wood properties by urea-formaldehyde resin and nano-SiO2 . Front. For. China, 2(1): 104–109.

-  Hong, L., Guanben, D., Pizzi, A., Celzard, A. 2008. Influence of nanoclay on urea-formaldehyde resins for wood adhesives and its model. Journal of Applied Polymer Science, 109: 2442–2451.

- Lindström, T., Banke, K.,  Larsson, T., Glad-Nordmark, G.,  Boldizar, A. 2008. Nanoclay plating of cellulosic fiber surfaces. Journal of Applied Polymer Science, 108, 887–891.

- Qiaojia, L., Guidi, Y., Jinghong, L., Jiuping, R. 2006. Property of nano-SiO2/urea formaldehyde resin. Front. For. China 2: 230−237.

- Wegner, T., Jones, P. 2005. Nanotechnology for forest products. Part 1. Solution for people, Processes and Paper. 7: 44-45.

- Wegner, T., Jones, P. 2005. Nanotechnology for forest products. Part 2. Solution for people, Processes and Paper. 8: 44-46.

- Wegner T. H., Winandy, J. E., Ritter, M. A. 2005. Nanotechnology opportunities in residential and non-residential construction. In 2nd International Symposium on Nanotechnology in Construction, Bilbao, Spain.

- Wen , L., Deng, Y., Zhou, M., Xuan, L., Feng, Q . 2006. Mechanical properties of nano SiO2 filled gypsum particleboard. Trans. Nonferrous Met. SOC. China 16~361-364.

- Zahedsheijani, R., Gholamiyan, G., Tarmian, A., Yousefi, H. 2011. Mass transfer in medium density fiberboard (MDF) modified by Na+ montmorillonite nanoclay. Maderas. Ciencia y tecnología 13(2): 163-172, 2011.