اثر درجات مختلف پلی‌پروپیلن و ماده سازگارکننده بر روی ویژگی‌های چندسازه چوب- پلاستیک

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس‌ارشد صنایع چوب، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

2 استاد، گروه صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

3 دانشیار، پژوهشکده پلیمر و پتروشیمی ایران

4 دانشیار، گروه صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده

با استفاده از سه درجه مختلف پلی‌پروپیلن و دو نوع سازگارکننده متفاوت و بدون سازگارکننده و آرد چوب پسته، نمونه‌های آزمونی چندسازه‌های چوب‌پلاستیک ساخته شده و خواص آنها با یکدیگر مقایسه گردید. به این منظور خواص فیزیکی و مکانیکی نمونه‌های آزمونی چوب‌پلاستیک ازجمله جذب آب و واکشیدگی ضخامت درازمدت (816 ساعت)، مقاومت‌خمشی، مقاومت‌کششی، مدول‌الاستیسیته کششی و خمشی، مقاومت به ضربه و سختی اندازه‌‌گیری شد. نتایج حاصل از اندازه‌‌گیریهای ویژگی‌های فیزیکی و مکانیکی نشان داد که اثر درجه پلی‌پروپیلن و نوع ماده سازگارکننده بر میزان جذب آب و واکشیدگی ضخامت نمونه‌ها پس از 816 ساعت غوطه‌وری در آب و هم‌چنین مقاومت به ضربه و سختی، معنی‌دار نبوده است. البته استفاده از پلی‌پروپیلن با شاخص جریان مذاب بالاتر حتی در صورت عدم استفاده از ماده‌سازگازکننده، منجر به افزایش ویژگی‌های مکانیکی چندسازه‌ی چوب‌پلاستیک ازجمله مقاومت‌خمشی و کششی شد.  به هرحال، به کار بردن انواع متفاوت MAPP به‌عنوان سازگارکننده، ویژگی‌های مکانیکی چوب‌پلاستیک را افزایش می‌دهد که با توجه به نوع آن می‌تواند اثر متفاوتی داشته باشد.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


-چهارمحالی، مجید،1384. بررسی امکان ساخت مواد مرکب چوب‌پلاستیک با استفاده از ضایعات تخته خرده چوب و MDF و ضایعات پلی اتیلن سنگین، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته ی علوم و صنایع چوب و کاغذ  دانشگاه تربیت مدرس.

-روحانی، مهدی، 1382. بررسی امکان استفاده از الیاف لیگنوسلولزی (باگاس و کنف) در ساخت چندسازه‌های الیاف-PP ، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته ی علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشگاه تهران.

-Chui,Q.S.H., Franciscone,C., Baptista , J.A.F & Rosa, D.S.2007. An interlabratory comparison of the melt flow index: Relevant aspects for the participant laboratories. Polymer Testing 26.576-586.

-Dang, Wenjie. Song, Yangming. Wang, Qingwen & Wang, Weihong. 2008. Improvement in compatibility and mechanical properties of modified wood fiber/ polypropylene composites. Front. For. China, 3(2): 243-247.

-Espert,A., Vilaplana,F & Karlsson,S. 2004. Comaprison of water absorption in natural cellulosic fiber from wood and one-year crops in polypropylene composites and its influence on their mechanical properties. Part A35.1276-1276.

-Feng, Jiang & Te-fu, Qin. 2006. Toughening wood/polypropylene composites with polyethylene octene elastomer (POE). Journal of Foresty Research, 17(4): 312-314.

-Ichazo, M.N., Albano, C., Gonzalez, J., Perera, R & Candal, M.V. 2001. Polypropylene/wood flour composites: treatment and properties. Composite Structures, 54: 207-214.

-Mutje, P., A., Lopez, M. E., Vallejos, J. P., Lopez, and F., Vilaseca. 2007. Full inhabitation of cannabis sativa as resin for cement/filler and thermoplastic composites. Journal of composites, 38(2): 369-377.

-Panthapulakkal, Suhara & Sain, Mohini. 2006. Injection and corn stem filled PP composities. Journal of Polym Environ, 14: 265- 272.

-Youngqusit, J. A., J. H. Muehl, A. M. Krzysik & T. Xin 1990. Properties of wood fiber and polymer fiber composites, Wood fiber/polymer composites, Forest Products society, Madison, U.S.A., P: 79-88.

- Zabihzadeh, S. M., Ebrahimi, G., Enayati, A. 2010. Effect of compatibilizer on mechanical, morphological, and thermal properties of chemimechanical pulp-reinforced PP composites, Journal of thermoplastic composites material, DOI: 10.1177/0892705710387048.