ارزیابی ویژگی‌های فیزیکی، مکانیکی تخته خرده چوب ساخته ‌شده از خرده‌های چوب صنوبر تیمار شده با بخار آب

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد صنایع چوب، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

2 استاد گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشکده منابع طبیعی. دانشگاه تهران

3 استادیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشکده منابع طبیعی. دانشگاه تهران

چکیده

در این تحقیق، تأثیر دما و زمان پیش‌تیمار گرمایی (بخاردهی) خرده­های چوب صنوبر روی ویژگی­های فیزیکی و مکانیکی تخته­خرده­چوب بررسی شد. تیمار خرده­های چوب در چهار سطح دما (155، 165، 175 و 185 درجه سیلسیوس) و در سه سطح زمان (15، 30 و 45 دقیقه) انجام شد. نتایج نشان دادند که تیمار گرمایی باعث کاهش مقاومت خمشی و چسبندگی داخلی، افزایش مدول الاستیسیته، کاهش جذب آب و بهبود واکشیدگی ضخامت تخته می‌شود. دلایل اصلی این تغییرات را می‌توان به کاهش مقدار همی­سلولزهای چوب نسبت داد. به طوری که بیشترین بهبود در خواص فیزیکی تخته­ها در تخته­های ساخته شده با خرده­های چوب تیمار شده در دمای 185 درجه سیلسیوس و به مدت 45 دقیقه مشاهده شد ضمن اینکه مقاومت­های مکانیکی این تخته­ها هم از مقادیر ذکر شده در استاندارد مربوطه بالاتر بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


- دوست حسینی، ک.، 1386. فناوری تولید . کاربرد صفحات فشرده چوبی، چاپ دوم، انتشارات دانشگاه تهران.

- Boonstra. M , Pizzi A, Zomers F , Ohlmeyer M , Paul W . 2006. The effects of a two stage heat treatment process on the properties of particleboard, Holz als Roh- und Werkstoff (2006) 64: 157–164

- Dwianto, W., Tanaka, F., Inهoue, M., Norimoto, M.; 1996. Crystallinity changes of wood by heat or steam treatment. 46th Annual Meeting of the Japan Wood Research Society in Kumamoto, April 1996.

- European Commite for Standardization (CEN); BS EN 317: 1993; Particleboards and fiberboards- Determination of swelling in thickness after immersion in water.

- European Commite for Standardization (CEN); BS EN 319: 1993; Particleboards and fiberboards- Determination of tensile strength perpendicular to the plane of the board.

- European Commite for Standardization (CEN); BS EN 310: 1997; Wood-based panels. Determination of modulus of elasticity in bending and of bending strength

- European Commite for Standardization (CEN); BS EN 312-5;1997 Particleboards. Specifications. Requirements for load-bearing boards for use in humid conditions

- European Commite for Standardization (CEN);  BS EN 312-4:1997;  Particleboards. Specifications. Requirements for load-bearing boards for use in dry conditions

- Hill, C.; 2006. Wood Modification Chemical, Thermal and Other process. Wiley Series in  Renewable Resources. Chapter 5. Pp:99-127

- Hsu, W., Schwald, W., Shields, J.A.;1988. Chemical and physical changes required for producing dimensionally stable wood-based composites. Part 1-Steam pre-treatment. Wood Sci Tech 22:281–289

- Kocaefe, D.Poncsak, S.Boluk, Y.; 2008. ffect of thermal treatment on the chemical composition and mechanical properties of birch and aspen. BioResources 3 (2), pp. 517-537

- Liping,C. Wang,F. Li, J.; 1995. Optimum steam preheating technique of chips for manufacturing of particleboards. , Holz als Roh- und Werkstoff 53(1995) 21-23

- Mohebby, B.Ilbeighi, F.Kazemi-Najafi, S.; 2008. Influence of hydrothermal modification of fibers on some physical and mechanical properties of medium density fiberboard (MDF). Holz als Roh - und Werkstoff 66 (3), pp. 213-218 

- Ohlmeyer, M., Lukowsky, D.; 2004. Wood-based panels produced from thermal treated wood – Properties and perspectives. In:Wood-frame housing durability and disaster issues conference. October 4–6 2004, Las Vegas, USA: : 127-131

- Repellin, V. and Guyonnet, R. (2005). Evaluation of heat-treated wood swelling by differential scanning calorimetry in relation to chemical composition. Holzforschung, 59(1), 28–34.

- Sekino N, Inoue M, Irle M, Adcock T.; 1999. The mechanisms behind the improved dimensional stability of particleboards made from steam pretreated particles. Holzforschung 1999;53(4):435–40.

- Sekino, N., Inoue, M., Yamauchi, H.; 2001. Three-layered particleboards with steam pre-treated face strand. Effects of panel density on the basic properties.J. Soc. Mat. Sci., Japan. Vol. 50. No.4(2001) 415-420

- Semra, C., Gursel, C., Ismail, A., Hulya, K.; 2007. Effects of steaming process on some properties of eucalyptus particleboard bonded with UF and MUF adhesives. Building and Environment 42 (2007) 304–309

- Shi, X., Kajita, H., Yano, H.; 1996. Improving the dimensional stability of particleboards by steam pretreatment . Zairyo/Journal of the Society of Materials Science, Japan. Volume 45, Issue 4, April 1996, Pages 369-375.

- Tjeerdsma B. F., Militz H.; 2005: Chemical changes in hydrothermal treated wood: FTIR analysis of combined hydrothermal and dry heat treated wood, Holz Roh-und Workstoff, 63(1):102-111.

- Winday, J.E., Rowell, M.R. (2005). Chemistry of wood strength. In: Wood Chemistry and Wood Composites. Ed. Rowell, M.R. Taylor & Francis, Boca Raton. Pp: 303-347

- Windeisen, E.Bächle, H.Zimmer, B.Wegener, G.; 2009. Relations between chemical changes and mechanical properties of thermally treated wood. Holzforschung 63 (6), pp. 773-778