تاثیر برخی از متغیر های تولید بر روی خواص فیزیکی و مکانیکی تخته خرده چوب ساخته شده از گونه توسکا بوسیله دو چسب UF و MUF

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

2 استادیار گروه صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

3 استادیار پژوهشی، عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران ایران

چکیده

در این بررسی شرایط پلیمر شدن و متغیرهای مهم تولید یعنی میزان استفاده از رزین و درجه حرارت پرس بر روی خواص فیزیکی و مکانیکی تخته های ساخته شده از دو نوع رزین UF و MUF مقایسه گردید. رزین UF بصورت خالص (تیمار شاهد) و مخلوط با رزین MUF در سطوح مختلف 25 ، 50 و 75 درصد بر مبنای 10 درصد وزن خشک خرده چوب و دو دمای پرس 170 و 180 درجه سانتیگراد جهت ساخت تخته خرده چوب همسان بکار گرفته شد. سایر عوامل تولید ثابت در نظر گرفته شدند. خرده چوب مورد استفاده از گونه جنگلی توسکا بدست آمد. در کل از مجموع عوامل متغیر مربوطه 8 تیمار حاصل گردید و برای هر تیمار سه تخته (تکرار) ساخته شد. ویژگی های فیزیکی مورد آزمایش شامل جذب آب و واکشیدگی ضخامت و ویژگیهای مکانیکی شامل مقاومت خمشی، مدول الاستیسیته و چسبندگی داخلی بود. تأثیر مستقل و متقابل عوامل متغیر بر ویژگی نمونه های ساخته شده با استفاده از طرح فاکتوریل کاملاً تصادفی و آزمون دانکن (DMRT) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصله نشان داد که هر چه میزان استفاده از رزین MUF بیشتر و دمای پرس بالاتر (˚C180)  باشد، در محدوده این تحقیق خواص فیزیکی و مکانیکی تخته های ساخته شده بهبود یافته است. در نهایت با توجه به نتایج حاصله و در نظر گرفتن جنبه های کیفی و اقتصادی تولید تخته خرده چوب با رزین MUF  و مقایسه خواص این تخته ها با نمونه های شاهد حد بهینة عوامل متغیر با فرض شرایط ثابت این تحقیق، استفاده از رزینMUF در سطح 50% و دمای پرس 180 درجه سانتیگراد می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


-دوست حسینی، ک،1380. فناوری تولید و کاربرد صفحات فشرده چوبی، جلد اول، 648 صفحه، تألیف، دانشگاه تهران

-رامتین. ع.ا. ، ب. دادخواه تهرانی ، ک. دوست حسینی.، 1387. بررسی اثر دما و زمان پرس بر خواص فیزیکی و مکانیکی تخته های (OSB) ساخته شده از چوب صنوبر(Populus nigra) ، مجله تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران شماره 23: 74-82

-شاکر قصابسرایی.م ، 1381. اصلاح چسب اوره فرمالدئید (آلیاژ سازی) برای ساخت تخته خرده چوب از منابع لیگنو سلولزی پوسته برنج و نی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران.

-کارگرفرد. ا.، ک.دوست حسینی. ، ا. جهان لتیباری.، ع. حسین زاده.، 1382. تاثیر درجه حرارت و زمان پرس برانتقال حرارت در فرآیند ساخت تخته خرده چوب ، پژوهش و سازندگی، شماره 16: 56-62

-نوربخش. ا.، ع. حسین زاده. ، ک.دوست حسینی. ، ا. کارگرفرد ، م. رادکیان پور.، 1384. ساخت تخته خرده چوب با استفاده از ضایعات پشت لای چوب راش ، مجله تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران شماره 20: 109-129

-وزیری.م.، 1379. بررسی تأثیر شرایط ساخت تخته خرده چوب بر انتقال حرارت طی سیکل پرس، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران.

 

-Colak, S., G. Colakoglu., I. Aydin., H. Kalayycioglu. 2007. Effects of steaming process on some properties of Eucalyptus particleboard bonded with UF and MUF adhesives. Building and environment, 42: 304-309.

-Greggory. S.k., E. Cheng., and X.S. Sun. 2000. Physical properties of strawboard as affected by processing parameters. Industrial crops and products, 12: 19-24.

-Halvarsson, S., H. Edlund., and M. Norgren. 2008. Properties of medium-density fiberboard on wheat straw and melamine modified urea formaldehyde(UMF) resin, Industrial crops and products, 28: 37-46.

-Pizzi, A., M, Beaujean., C, Zhao., M, Properzi., Z, Huang. 2003. Acetals-induced strength increases and lower resin content of  MUF and PF adhesives, Holz als Roh-und werkstoff, 61: 419-422.

-Pizzi,A,1998. Low addition of melamine salts for improved UF adhesives water resistance, Holzforeschung, Springer-Verlag. P:86.

-Tang,R.C., PU, Hse, C.Y. 1998. Effect of resin variable on the creep behavior of high density hard wood composite panel. School of Forestry and Alabama Agricultural Experiment Station Auburn University.

-Zanetti, M., and A.Pizzi. 2003. Low addition of melamine salts for improved melamine-urea-formaldehyde adhesive water resistance. Journal of applied polymer science, 88: 287-292.