آبگریز کردن چوب صنوبرکبوده ((Populus alba) با استفاده از امولسیون پارافین،کواترنری آمونیوم و نشاسته هیدراته

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

2 استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

3 استاد گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه پیام نور، ایران

4 کارشناس ارشد علوم و صنایع چوب وکاغذ

چکیده

پیشگیری از نوسان رطوبت چوب و افزایش ثبات ابعاد و ضد آب کردن آن بویژه در مصارف بیرونی موضوع مهمی است.به نحوی که در این پژوهش برای کنترل رطوبت و ضد آب کردن چوب صنوبر کبوده با اشباع آن توسط امولسیون ترکیبی با نسبت های وزنی مختلف پارافین (0، 3 و 5 درصد)، کواترنری آمونیوم (0، 5/1 و 5/2 درصد) و نشاسته هیدراته (0،1 و 2 درصد) استفاده شده و خواص فیزیکی شامل درصد جذب آب و خاصیت آبگریزی اندازه گیری شده است. نمونه های جور و سالم که مورد تیمار این امولسیون قرار نگرفته بودند به‌عنوان شاهد انتخاب شدند. نتایج نشان داده است که مقدار پارافین تاثیر معنی‌داری بر جذب آب و خاصیت آبگریزی داشته، به طوری که با افزایش مقدار پارافین این خواص بهبود یافته‌اند. به طور کلی نمونه‌های تیمار شده با پارافین، آبگریزی بیشتری نسبت به نمونه‌های شاهد داشته‌اند. خواص فیزیکی نمونه‌های تیمارشده با این محلول امولسیون، مورد بررسی قرار گرفت تا تاثیر این تیمار روی خواص فیزیکی آنها نسبت به شاهد تعیین شود. بنابراین محلول حاوی 5 درصدپارافین، 5/1-0 درصدکواترنری آمونیوم و1-0 درصدنشاسته، در زمینه حفظ خواص فیزیکی تاثیر مطلوبی را داشته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


- پارساپژوه،د.، تقی‌یاره، ح.، 1375. حفاظت صنعتی چوب، انتشارات دانشگاه تهران ،تهران،657 صفحه.

- حسین‌زاده، ع.، شیخ‌الاسلامی، م.، 1364. بررسی کیفیت چوب‌کلن‌های موفق صنوبر در آذربایجان، نشریه شماره 42، انتشارات مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها مراتع،تهران، 23 صفحه.

- American society for testing&materials. A.S.T.M. Philadelphia, 1994 (&2002).

-Morrell, J. J., 1988. Exposure of creosoted DouglasFir panels in Oregon coastal waters:A preliminary report.Forest products, 38(5):25-30.

-Sanchez, C.,  2005. Study on the effect of raw material composition on water-repellent capacity of paraffin wax emulsions on wood, journal ofDispersion Science and Technology, 26( 1): 9-18.

-Schultz.TP., Nicholas, DD., Ingram LL. 2007, Laboratory and outdoor water repellency and dimensional stability of southern pine sapwood treated with a waterborne water repellent made from resin acids. Holzforschung  , 1 (3) : 317-322.

-Sturm, J. C., 1994. Method of waterproof wood and associated composition. United states patent 5968284.

-Washington, L., Esteves ,M ., 2001.   Solid softwood coated with plasma-polymer for water repellence. Trabalhador Sao-carlense.

- Yang,zh, Juwan, J.,  2007. Effects of resin and wax on the water uptake behavior of wood strands.Wood and Fiber Science, 39( 2): 271-278.