جوهرزدایی آنزیمی‌کاغذ روزنامه باطله در مقایسه با روش شیمیایی متداول

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد صنایع خمیروکاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 دانشیار تکنولوژی خمیروکاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ.

3 استادیار تکنولوژی خمیروکاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ.

چکیده

در این تحقیق جوهرزدایی کاغذ روزنامه باطله به دو روش شیمیایی متداول و آنزیمی‌مورد بررسی قرار گرفت. تیمار شیمیایی کاغذ روزنامه باطله با استفاده از مواد شیمیایی در زمانهای مختلف10،20 و30 دقیقه، درصد خشکی10 درصد، دما 1±50 درجه سانتی‌گراد همراه با شستشو، شناورسازی وترکیب شستشو و شناورسازی انجام شد. این در حالی است که تیمار آنزیمی‌با استفاده از آنزیم سلولاز در غلظت‌های مختلف 025/0 ، 05/0 ،1/0 و2/0 درصد (براساس وزن خشک کاغذ باطله)، محدوده 5/5-5 pH ، زمانهای مختلف10، 15 و20 دقیقه، درصد خشکی10 درصد، دما 1±50 درجه سانتی‌گراد همراه با شستشو انجام گرفت. مقایسه نتایج خواص نوری تیمارهای بهینه شیمیایی و آنزیمی‌نشان داد که خمیرهای کاغذ جوهرزدایی شده به روش شیمیایی متداول دارای درجه روشنی بیشتر و زردی بیشتر می‌‌باشند. همچنین خمیرهای کاغذ جوهرزدایی شده به روش شیمیایی متداول کاغذهای حجیم‌تر، ضخیم‌تر و با مقاومت به عبور هوای بیشتری را نتیجه داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


- افرا، ا. 1384. مبانی ویژگی های کاغذ (ترجمه). نشر علوم کشاورزی تهران، 392 صفحه.

- فائزی پور، م .، خلفی ،ع .، می‌رشکرایی ، ا .، محمدنژاد، م . و لهراسبی ، ع .1384. بررسی اثر نوع کاغذ روزنامه بر قابلیت جوهرزدایی آن. مجله منابع طبیعی ایران، جلد 58 ، شماره 4، صفحات 65-53 .

 -Azevedo, M.A.D.,Drelich, J.C.1999.The effect of pH on pulping and flotation of mixed office waste paper. Journal of pulp and paper science, 25(9):317-320.

- Heise , O.U. , Unwin, J.P., Klungness , J.H ,. Fineran . Jr , W.G., Sykes , M ., and S .Abubakr . 1996. Industrial scale-up of enzyme enhanced deinking of non-impact printed toners. Tappi Journal,79(3): 207- 212. 

- -Kent Kirk,T., and Jeffries,T.W.1996. Roles for microbial enzymes in pulp and paper processing. Institute for Microbial and Biochemical Technology, Forest Products Laboratory, Forest Service, U.S. Department of Agriculture, PP:1-14.

- Mohandass , C and Raghukumar , C. 2005. Biological deinking of inkjet- printed paper using Vibrio alginolyticus and its enzymes. Journal of industrial microbiology and biotechnology, 32 (9): 424-429.

- Paice, M.G., Bourbonnais, R., Reid, I.D., and Archibald, J.L.J. 1995. Pulp  paper. Journal of pulp and paper science, 96(1):1684-1689.

-Pala,H and Mota,M and Gama,F.M.2003.enzymatic versus chemical deinking of non-impact ink printed paper. Journal of biotechnology 108 (1) : 79-89.

-Pelach, M.A and Pastor, F.J and Puing, J and Vilaseca, F and Mutje, P. 2002. Enzymatic deinking of newspaper with cellulase. Process Biochemistry, 38: 1063-1067.

-Quinghua, XU and et al.2006.Structural changes in lignin during the deinking of old newsprint with Laccase-Violuric acid system, 49(9):334-449.

- Viesturs , U ., Leite ,M .,Treimanis ,A., and  Eisimonte ,M.1999. Enzyme-improved recycling of laser-printed office waste paper. 98(7): 884-897.

- Vyas,S.R.,and Lachke,A.2003. Biodeinking of mixed Office Waste Paper by Alkaline Active Cellulases from alkalotolerant Fusarium SP. Enzyme and microbial technology, Journal of biotechnology 108 (3):79-89.

- Welt , T.1996. Enzymatic deinking effectiveness and mechanisms. Doctoral dissertation . The Institute of Paper Science and Technology., Atlanta, Georgia .