بررسی دوام چوب ممرز در حالت طبیعی و تیمار شده با نمک CCA (تانالیتc) دربرابر قارچ رنگین کمان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد علوم صنایع چوب و کاغذ واحد علوم و تحقیقات تهران

2 استادیار گروه تخصصی علوم صنایع چوب و کاغذ دانشگاه آزاد اسلامی‌‌واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

در این تحقیق اثر قارچ رنگین‌کمان بر روی مقاومت چوب ممرزCarpinus betulus )  ( در حالت طبیعی و حفاظت شده با نمک محلول در آب CCA (تانالیت c)، با غلظت‌های 5/1 و 5/3 درصد با استفاده از ظروف کوله (kolle Flasks )  و طبق آزمون استاندارد بازیدیومیست  EN 113 ، Din واستاندارد  ASTMمورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. برای انجام این بررسی از طرح فاکتوریل با بلوک‌های کاملاً تصادفی استفاده شد. نمونه‌های به دست آمده از سه اصله درخت ممرز درجنگل موزه کام ساری استحصال گردید و 270 نمونه‌ی کاملاً سالم از میان حدود 2000 نمونه ی استحصال شده انتخاب شد و نتایج عددی استخراج شده مورد بررسی قرار گرفت. نمونه‌ها با استفاده از روش خلا- فشار انجام گرفت. نمونه‌های تیمار شده و شاهد بر روی ریسه‌های قارچ رنگین کمان در ظروف کوله بر روی محیط کشت مالت اکستراکت آگار قرار داده شدند و ریسه‌های قارچ در شرایط حرارتی 22 درجه‌ی سانتی‌گراد و رطوبت نسبی 75 درصد در داخل انکوباتور(Incubator) به مدت 8 هفته روی نمونه‌های چوب به رشد خود ادامه دادند. سپس کاهش جرم، مقاومت فشار موازی الیاف و مقاومت به سختی نمونه‌ها اندازه‌گیری شد. کاهش جرم نمونه‌های اشباع شده با تانالیت c در مقایسه با نمونه‌های شاهد، در سطح 5 درصد معنی‌دار است، به طوری که چوب ممرز، مطابق طبقه بندی(Findlay) از حالت کم دوام به حالت بادوام تبدیل شد. در مقاومت فشارموازی الیاف، نمونه‌های اشباع شده و شاهد بدون تاثیر قارچ، تفاوت معنی‌دار نداشتند، اما مقاومت فشارموازی الیاف نمونه‌های اشباع شده و شاهد با تاثیر قارچ، تفاوت معنی‌دار داشتند. درمقاومت به سختی نیز نمونه‌های اشباع شده و شاهد بدون تاثیر قارچ، تفاوت معنی‌دار نداشتند ولی مقاومت به سختی نمونه‌های اشباع شده و شاهد با تاثیر قارچ دارای تفاوت معنی‌دار بودند. بنابراین ماده‌ی حفاظتی به تنهایی اثری در افزایش یا کاهش این دو مقاومت نداشت، اما بدون در نظر گرفتن اثرات تخریبی قارچ، این ماده‌ی حفاظتی در سطح معنی‌دار باعث افزایش مقاومت به فشارموازی الیاف و مقاومت به سختی نمونه‌ها شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


- ایزدیار، سامان و خادمی‌‌اسلام، حبیب الله _ بررسی اثر ماده ی حفاظتی سلکور بر روی برخی از مقاومت‌های مکانیکی گونه‌ی ممرز _ 1385 _ پایان نامه ی کارشناسی ارشد _ دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

- پارساپژوه، داود و فائزی پور، مهدی و تقی یاره، حمیدرضا _ حفاظت صنعتی چوب _ 1375 _ انتشارات دانشگاه تهران

- پارساپژوه، داود و اعتماد، وحید و پورطهماسبی، کامبیز _ مقایسه ی اثر دو ماده ی حفاظتی بر روی دوام چوب‌های صنوبر، ممرز و راش به          وسیله ی روش های غوطه وری و اشباع عمیق در آب و هوای نوشهر _ 1375 _ مجله ی منابع طبیعی ایران _ شماره ی 48 _ انتشارات دانشگاه تهران

-صفدری، وحیدرضا و پارساپژوه، داود _ بررسی دوام چوب صنوبر در حالت طبیعی و تیمار شده با نمک CCA در برابر قارچ رنگین کمان _ 1377 _ پایان نامه ی کارشناسی ارشد _ دانشگاه تهران

- کاظمی، محمود و عنایتی، علی اکبر _ بررسی دوام طبیعی چهار گونه‌ی چوبی توسکا، راش، گردو و بلوط در برابر حمله ی قارچ رنگین کمان _ 1366 _ پایان نامه ی کارشناسی ارشد _ دانشگاه تربیت مدرس

- کریمی، علی نقی و افرا، الیاس _ تخریب چوب آلات در ساختمان _ 1384 _ انتشارات آییژ

- European Standard of DIN, EN 113 (1996), Test method for determining the protective effectiveness against wood destroying basidiomycetes and determining of the toxic value.

-Findlay, W.P.K. (1967).Way side and wood land fungi.

-Findlay, W.P.K. (1967). Timber pests and diseases.

- Formula.CCA/Arsenic Pentoxide–wikipedia, the free encyclopedia. HTM (2007).

- Toronto public health, CCA-wood (pressure treated wood) (2003).

- Wakliing, Robin N. (1991). A compression of soft rot, white rot and brown rot in CCA, CCP, CCF, CCB, TCMB and benzalkonium chloride treated Pinus radiata IUFRO stakes, after 9 – 15 years exposure at five test sites in Newzealand, / IRG /.