بررسی تاثیر رطوبت ودرجه حرارت کاغذهای متشکله برکیفیت مقوای کنگره‌ای

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، صنایع چوب و کاغذ، عضو هیئت علمی‌دانشگاه آزاد اسلامی‌واحد سوادکوه

2 کارشناس ارشد، چوب و کاغذ، مدیر کنترل کیفیت شرکت کارتن توحید.

3 دانشجوی کارشناسی ارشد چوب و کاغذ واحد چالوس

چکیده

در این تحقیق با بکار بردن درجه حرارت‌ها و رطوبت‌های مختلف کاغذ، میزان تاثیرهای آنها برکیفیت ورق کارتن مورد بررسی قرارگرفت و بهترین حالت مشخص شد. متغیرهای مورد بررسی شامل سه متغیر سرعت(در سه سطح50-100 150 متر در دقیقه) زاویه پیچش کاغذ به دور سیلندرهای پیش گرمکن(در سه سطح 90-180-300 درجه) و رطوبت کاغذ( سه سطح 5/6-7- 5/8 درصد ) بودند. کاغذهایی که مجموعه تیمارهای مورد بررسی بر روی آنها اعمال شدند شامل: کرافت 125 گرمی‌ فلوتینگ 127گرمی‌و بازیافت 140گرمی‌بودند. ورق کارتن مورد مطالعه به‌صورت سه لایه و از نوع A فلوت در نظر گرفته شد. رطوبت کاغذ در سه محل شامل: رول کاغذ بر روی جک رول و بعد از پیش گرمکن کنگره‌ساز و همین‌طور قبل از واحد چسب‌زنی و پلاتهای گرم اندازه‌گیری شد. درجه حرارت نیز در نوردهای کنگره‌ساز و پلاتهای بخار و ورق نهایی خارج شده از دستگاه اندازه‌گیری شد. نتایج نشان داد که میزان کاسی در سرعتهای 50 و100 متربر دقیقه، رطوبت7% و میزان زاویۀ پیچش 180درجه به حداقل رسید، یعنی سرعت کمتر و زاویۀ پیچش بیشتر سبب اعمال حرارت بیشتر بر ورق مقوا و کاهش رطوبت می‌شود. البته، این نکته قابل ذکر است که کاهش رطوبت بیش از 7% و افزایش زاویۀ پیچش بیش از 180درجه سبب خشکی بیش از حد و کاهش رطوبت شدید و در نتیجه بروز کاسی بر عکس در ورق مقوا خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


1-Swedish Association of pulp and paper Engineers(1987),

 "Improving efficiency in the Drying of paper and board".

Report No.EMR/IEA/PP7/SPCI/Stockholm,NOV.1987.

2-Kerleker,B.V &  Desmond, R.M.(1977),"Engineering Heat Transfer" west publishing

NewYork,1977,p.394.

3-Gavelin ,N.G (1972)"Drying of paper and paper Board".

Lockwood , Newyork1972.P.19

4-Bruce Taylor (1999). "Interaction of moisture and Humidity on Corrugated Board Quality" Corrugating International Vol.1,No.3(1999).

5-Nissan,A.H.(1956)"The Rheological Properties of cellulose sheets" .Retrospect and Synthesis. Tappi39(2),93-97(1956).

6-De. Ruvo,A.et al(1976)"The influences of Temprature and Humidity on the Elastic and Expansional propertise of paper" The British paper and Board Industry federation 1976.VOL.2/785-810.

7-Page,D.H.& Tydeman,P.A (1962)"A New Theory of the shrinkage , Structure of paper". Symposium held at oxford,Sep.1962,VOL.1.397-421.

8-Nordman,L(1958). "laboratory Investigations into the dimensional stability of paper".

Tappi,41(1)-23-30(1958).

9-Kilzer,F.J(1971)."Thermal Degradation of cellulose and celloluse" Derivatives, willey Interscience, Newyork VOL.5,1971,10471078.

10-Luner.P & Cardwell (1976)."Thermomechanical Stability of pulp and paper" British paper and Board Industry federation,1976.VOL.2,724-752.